Articles- 16-03-2018

³[ošå¹Kã ëÅ@µã;ìºà> ó¡K;>¤à W¡ã}Kã º³ƒ³[Å}ƒà W¡à ¤àKà>[Å} [º}J;šà - 1

&> [‹ì¹> [Î}Ò
[ƒšå¸[t¡ [ƒì¹v¡û¡¹ &[Kø ([¹t¡Úàƒ¢)

W¡à, Camellia Sinensis, º³ƒ³ "[ÎKã ëÅ@µã;ìºà> ó¡K;Ò>¤ƒà "ìW¡ï¤à ³ìt¡R¡ šã¤à R¡³Kƒ¤à šà´¬ã "³[>¡ú šà´¬ã "[Î ³t¡³ šè´¬ƒà "Å}¤à ³>à šà>¤à šà´¬ã ³Jº "³[>¡ú ³à캳Kã ³ãÚà´•à šà´¬ã "[Î [W¡>àƒKã ëÒï¹A¡š[> ÒàÚ>à JR¡>¹¤Îå ³[ošå¹ t¡´šàB¡ã "ìA¡àÚ¤ƒà íº[¹¤à W¡ã}Åà} šì¹}[Å} "[Îƒà ³ìÒïÅà>à ³¹àR¡ A¡àÚ>à ëÒï¤à šà´¬ã "³[>¡ú

Køà[ó¡Ä Îåš¹A¡@ƒA¡t¡¹ *ÀA¡š

A¡à¹ì¤à> "Îã "R¡A¡š *Òü[¹¡ú A¡à¹ì¤à> &t¡³ JA¡t¡> ëδ¬ A¡à¹ì¤à> 60 šåì=à¹A¡šƒ óå¡t¡ì¤àº ³àÄ ó¡\¤K ëºàÚ>> ët¡àR¡àÞ ³P¡> A¡Úà ë=}>ìJø¡ú ƒàÒü³@ƒ ÒàÚ[¹¤ A¡>Jø¤ ëšà;ÎA¡ "ÎãÎå A¡à¹ì¤à> R¡àA¡t¡> Îठ"t¡àR¡¤ ëšà; "³>ã¡ú ƒàÒü³@ƒ ³ìW¡; "³JA¡ ÒàšÃK ë=àR¡ ë=àR¡>àl¡üƒ Òàš¥¤ NÃàÎ[Î} A¡A¥¡[¹¤>ã¡ú

Òü”z¹ì>ìÑ•º ¯åÒüì³> ëƒ – ³à캳 šè´¬Kã >åšãKã >å[³; ºàA¡š[΃à

ƒà. ™à[³>ã 냤ã

‘Òü”z¹ì>ìÑ•º ¯åÒüì³X 냒 (³à캳Kã >åšãKã >å[³;) ÒàÚƒå>à W¡Òã Jè[ƒ}Kã ³àW¢¡ 8 ¤å ³à캳Kã ³ó¡³ Jè[ƒ}ƒà šàR¡ì=àA¥¡[¹¡ú ³[Î >åšã[Å}>à γà\ƒà =àA¡ ³àÄ>à íº¤à ó¡}>¤à, Åè[¹-ë>à[´Ã¤à A¡àR¡¤å>à Åà[”z "³Îå} ëƒì³àìyû¡ÎãKã #ìÒï A¡>J;ÒÄ¤à ‘Òü”z¹ì>ìÑ•º ¯åÒüì³> 냒 šàR¡ì=àA¡š[>¡ú

More

© 2016 - 2018 Poknapham. All rights reserved.