Úå[>Ú> ¤ì\t¡ – "Kã "àÅà íºt¡¤Kã ƒÅà
¤ì\t¡ "[Î J¹W¡ A¡à ëÒÄà ºàA¡[Å>¤à A¡ì”|G>¹ã ¤ì\t¡[>
ƒà. W¡ã}ìº> ³àÒüÑ•à³

           ¤ì\t¡ "³à ÒàÚ¤[ΠιA¡à¹ "³Kã W¡ÒãKã J«àÒüƒKã ³¹ç¡ *Òü¤à ÒüA¡ì>à[³A¡ ëšà[ºÎã ëƒàAå¡ì³”z "³[>¡ú íºR¡àA¡ "³Kã º³W¡; A¡[¹ì>à ÒàÚ¤[Î ¤ì\t¡ ëÚ}¤ƒà JR¡¤à R¡´¶ã¡ú [ƒì³à[>t¡àÒüì\Î>Kã "¯à¤à íW¡ì=R¡ J³ ë=}>à ³àìÚàA¥¡[¹îR¡ "³Îå} ³[ošå¹ Úà*>à ëÑzt¡ 5 Kã ³ãJº šàR¡ì=àA¥¡¤à ëų-Åà¤à ëÒï¹[AáîR¡ t¡àgà "[΃à ë³à[ƒKã Úå[>Ú> ¤ì\t¡ 2017-18 ëó¡¤ö硯à¹ã 1 ƒà šåì=àA¡ìJø¡ú Úå[>Ú> ¤ì\t¡ 2017-18 "[΃à ÒàÄKà ³àă¤à "ìW¡ï¤à "ìÒà}¤à "׳ l¡ü¤à ó¡}[R¡¡ú "Òà>¤ƒà ¤ì\t¡ "[Î ³³àR¡ƒà "³åv¡û¡à l¡ü[J[‰¤à ³*}ƒà R¡>J;>à ëó¡¤ö硯à¹ã 1 ƒà šåì=àA¡šà ">ãÇ¡¤ƒà, ¤ì\t¡ "[Î ë¹ºì¯ ¤ì\t¡ A¡à šè>[ÅÀKà šåì=àA¡šà "³Îå} "׳ǡ¤ƒà, ¤ì\t¡ "[Îƒà šÃà> "³Îå} >>-šÃà> ëA¡ìt¡ìKà¹ã ÒàÄà íº¹´¬ƒå ³è;=;[J¤à "[Î[>¡ú

         ¤ì\t¡ "[Î R¡Äà šåì=à[Aá¤[ΠιA¡à¹>[ƒ W¡à[ƒ} ët¡ï¤ƒà ó¡àÒü>à[XìÚº ÒüÚ๠ëÒï¤à >å[³;t¡Kã ëÒï¤à Úà>¤à ët¡ï¤[> ³[Î>à ët¡G "³Îå} W¡à[ƒ}Kã ë=ï¹àR¡ R¡Äà ët¡ï¤ƒà A¡àÄ¤à šãK[> ÒàÚ>à ëAá³ ët¡ï[¹¡ú "ƒå¤å 'ìJàÚ>à JR¡[R¡ ³ƒå[ƒ ¤ì\t¡ R¡Äà šåì=àA¡šà "[Î>à ¤ì\t¡ "[Î [ƒì³à[>t¡àÒüì\Î> ët¡ï[J¤à "ƒåP¡³ ë=ï¹àR¡ >ã}[=\>à ët¡ïì‰ ÒàÚ¤[Î[>¡ú ë=ï¹àR¡ ÒàÚ¤[Î ëƒt¡àƒà Úè´£¡³ *Òü‰K[ƒ Úàìƒ, ëó¡¤ö硯à¹ã 1 ƒ[ƒ ëƒt¡àì¤\ >ã}[=>à ó¡}¤à Úà¤à ³t¡³ >ìv¡¡ú E¡àt¢¡¹ 4 íº¤à W¡Òã "³ƒà E¡àt¢¡¹ 3 Kã ëƒt¡à ó¡}¤[Î ëó¡¤ö硯à¹ã "Òà>¤à W¡ìÚຠ>;yKà ³ƒåKã ³tå¡}[>¡ú ëó¡¤ö硯à¹ã 1 ó¡à*¤ƒ[ƒ E¡àt¢¡¹ ">ãJv¡û¡Kã ëƒt¡à ó¡}[R¡ ³¹³[Î>à ëó¡¤ö硯à¹ã 1 ƒà šåì=à[Aá¤à ¤ì\t¡ "[΃à 3 Ç¡¤à E¡àt¢¡¹ ÒàÚ¤[Î *ìv¡û¡à¤¹, >줴¬¹ "³Îå} [ƒìδ¬¹ =àKã ëƒt¡à Úà*ìƒ ³¹³ "[Î>à ¤ì\t¡ "[Î ëƒt¡àì¤\ >ã}[=>à ó¡}ºKà ÅàK;šà ¤ì\t¡ >ìv¡ A¡[¹P¡´¬à ¤ì\t¡ "[Î ³ìÒïÅàP¡³ ëó¡¤ö硯à¹ã "ì¹àÒü¤à W¡ìÚàºƒà šåì=àAá´ÃK[ƒ ÒàÚ[¹¤à 3 Ç¡¤à E¡àt¢¡¹ "[Î ó¡à*¤Kã ëƒt¡à Úà*K[> ³ƒå *Òü¹K[ƒ [ƒì³à[>t¡àÒüì\Î>Kã íW¡ì=R¡ ëW¡à}ì=à¹B¡[> ³ƒå ëºà;>>¤à ëÒà;>¤ƒà ¤ì\t¡ "[Î ³ìÒïÅàKà ³àă>à R¡>J;>à šåì=àA¡š[>¡ú ">ãÇ¡¤ƒà 빺ì¯Kà ë\ì>칺 ¤ì\t¡A¡à šè>[ÅĹKà šåì=à[Aá¤[ÎÎå ιA¡à¹>[ƒ "ó¡¤à ³àÚîA¡ì¹à³ƒà ëJàR¡ =à}¤à ëÒï¤[> ÒàÚ[¹¡ú "ƒå¤å Aè¡š¥à ëÚ}ºK[ƒ ³[ÎÎå 빺쯤å >å¸[º¤ì¹º [ó¡ìÑHþº ëÑ|ìt¡\ãKã ³>å}ƒà šå[ÅĤà ëºïJ;šà ëJàR¡=àR¡[>¡ú ιA¡à¹Kã Jè;t¡à íº¹´¬à J«àÒüƒKã W¡àl¡ü¤à Îà[¤¢Î ëÎv¡û¡¹ "[Î ë>à}³à ³>å} "³Îå} ³šà>Kã "ìW¡ï¤à ëÅgà* šàÚ¤[Å}ƒà [ÅÄ[J>¤à ºì´¬º Úà;š[>¡ú "׳ǡ¤Kã [¹ìó¡à³¢ ÒàÚ¤[ƒ šÃà> "³Îå} >>-šÃà> Aáà[Î[ó¡ìA¡Î> ³è;=;š[ÎÎå ιA¡à¹>[ƒ W¡àKà "³[ƒ W¡à[ƒ} ëÒ>K;šƒà ë=}>[¹¤à W¡³´•¤[Å} ëA¡àA¡ÒĤà ëºï¹A¡šà ëJàR¡=àR¡ "³[> ÒàÚ>à ³ãÚೃà $;[º¡ú ëÒï[\[v¡û¡ ³[Î ³è;=;Jø¤[>>à W¡à[ƒ} šè´•³A¡ ëA¡ìt¡ìKà¹ã "³Kã ³>å}ƒà ët¡ï¹K[>¡ú 'ìJàÚ>à JR¡[R¡ ³ƒå[ƒ šÃà> &Gìš[@ƒW¡¹ ÒàÚ¤[Π뮡ºå¸ &[ƒÎ>KンA¡ =àƒ¤à J¹W  "³Îå} ëA¡[šìt¡º Òü>ì¤Ñzì³”z "ƒå¤å[>¡ú ÒàÄà šÃà> "³Îå} >>-šÃà>Kã Aáà[Î[ó¡ìA¡Î> ³è;=;Jø¤[>>à W¡š W¡à>à ¤ì\t¡ "[Î A¡ƒàÚó¡à*¤à ëKøàt¡ *[¹ì”zÎ> *Òü¤ìK ÒàÚ¤ƒå JR¡¤ƒà ¯à칡ú

          [ƒì³à[>t¡àÒüì\ÎÄà ³ãÚà³ "[Î J³ ë=}>à "¯à¤à ó¡ã¤³ "³ƒà t¡àÒ[À¤[Î ëÚ}ºKà "³[ƒ ³à캳Kã ëÅ>-=å³Kã ëJàR¡ì\º t¡š=¹[Aá¤[Î ëÚ}ºKà ¤ì\t¡ "[Î ³ãÚೃà [¹[ºó¡ W¡àl¡ü>à šãó¡³ ë=àA¡š[> "ƒå¤å ºàÒü¤A¡ =ã¤[ƒ ¤ì\t¡ "[Î>à ³ãÚà³Kã ëÅ씂àA¡ ëÒ>K;Ò@ƒå>à [ƒ³à@ƒ ¯à}J;ÒĤà ëÒà;>¤Kã ³×;t¡à A¡ì”|G>¹ã ¤ì\t¡ *Òü>à šåì=àìAá¡ú [ƒì³à[>t¡àÒüì\ÎÄà ³¹³ *Òüƒå>à ÒüA¡ì>à³ãƒà W¡àl¡ü>à íW¡ì=R¡ šãì¹ ÒàÚ¤[Î ÒüA¡ì>à[³A¡ Î줢>Îå $;캡ú Òü>ìóáìt¡ƒ [\ [ƒ [šƒà ëÒà;šƒà ¤ì\t¡A¡ã ÎàÒü\ "[Î 2015-16 t¡à W¡àƒà 13.4 *Òü¹´¬ƒKã 2017-18 ƒà W¡àƒà 12.7 t¡à Ò”‚ìJø¡ú [ó¡ìÑHþº [ƒ[ó¡[Ît¡A¡ã šà@ƒ³ ó¡}ìº ÒàÚ>à ëAá³ ët¡ï[¹¤[ÎÎå J¹W¡ A¡A¡=¹Kà ó¡}¤à šà@ƒ³[>¡ú 빺ì¯Kã ¤ì\t¡Îå šè>[ÅÀ¤à ¤ì\t¡ "[ÎKã [¹[¤>å¸ [¹[Îœ¡Îå 2016-17 A¡ã [¹®¡àÒüÎ Òü[Ñzì³t¡ W¡àƒà 9.4 íº¹´¬ƒKã 2017-18 ƒà W¡àƒà 9 ƒà ÒàÒü=ìJø¡ú ¤ì\t¡ "[Î>à "šãA¡šà Òü>A¡³ ët¡G ëšÚã[Å}ƒà šã[¹¤à A¡àĤà "[Î ºåšà ëyû¡à¹ 20,000 ë¹à³Jv¡û¡[> "³ì¹à³ƒà ³[Î>à ³ãÚà´•à =ãKìƒï[¹¤à Òü@ƒàÒüì¹v¡û¡ ët¡Gt¡Kã "ìÒ>¤à *Òü>à ëJà³K;šà R¡³K[> ÒàÚ>à šà¤à ëÅ>ó¡³[ƒ ºåšà ëyû¡à¹ 70,000 ëÚïÒü¡ú ët¡G ëó¡à¹ìKà>Kã W¡à}Îå [\ [ƒ [šKã W¡àƒà 2.1 ëÚïìJø¡ú ³[Î>à A¡àÄÒ[À¤[Î Òü>àA¡ Jå>¤à ëÅgà* šàÚ¤[Å}[>¡ú ¤ì\t¡ "[Î>à ë΃帺 A¡àÑzA¡ã W¡àƒà 2.44 "³Îå} ë΃帺 yàÒü¤A¡ã>à W¡àƒà 1.48 Jv¡û¡³A¡ =³ƒå>à ³ìJàÚKã ó¡}ó¡³ ë=àA¡šà W¡àA¡=å} "ƒåÎå ëÚïÒì@ƒø¡ú >åšã "³Îå} "R¡à}Kã ¤ì\t¡ "³[> ÒàÚ>à ëºï>[¹¤à ë\@ƒ¹ ¤ì\t¡Îå "šè>¤à ¤ì\t¡¹ã &ìºàìA¡Î>Kã W¡àƒà 5.3 Jv¡û¡³A¡ *Òüƒå>à ¤ì\t¡ "[Î ¯åì³> ëóø¡@ƒºã *Òüìƒ ÒàÚ¤à t¡àìAá¡ú

           ¤ì\t¡ "[Î>à ³à캳Kã J«àÒüƒKã W¡àl¡ü¤à =¤A¡ šã¤Kã [ÑHþ³[> ÒàÚƒå>à W¡àl¡üì=àA¥¡[¹¤à MGNREGA Kã W¡àA¡=å} ëÒ>K;ìº ÒàÚ[¹ "ƒå¤å ³ƒå ³³àR¡Kã 2016-17 A¡ã ¤ì\t¡ Òü[Ñzì³t¡Kã ÒàÚ¤[>¡ú [¹®¡àÒüÎ Òü[Ñzì³t¡A¡ã šà¹K[ƒ ³[³}t¡Kã *Òü>à ëÒ>K;[º¡ú ¤ì\t¡ "[΃à ëºï³ã[Å}Kã ëÅ씂àA¡ Źç¡A¡ 2 ëÒ>K;Ò>K[> ÒàÚ\¹KÎå ³ƒå ëºïl¡ü-Åã}l¡üKã ¤ì\t¡ šåì=à¹A¡šƒ[ƒ $;ìt¡¡ú [ƒšàt¢¡ì³”z *¤ &[KøA¡ºW¡¹ "[Î "šè>¤à ¤ì\t¡¹ã &Gìš[@ƒW¡¹Kã W¡àƒà 1.95 Jv¡û¡[> ÒàÄKã [¹®¡àÒüÎt¡[ƒ ³[Î W¡àƒà 1.98 [>¡ú ³[΃à >v¡>à "ît¡ ³¹ç¡*Òü¤à ëóáK[Ť ëšøàKøà³[Å}ƒÎå ëÅ>ó¡³ ëÒ>K;šKã Åv¡û¡³ l¡ü샡ú

         Òü>óø¡àÑ|A¡W¡¹ƒà "JÄ¤à ³ã;ìÚ} W¡R¡[º ÒàÚ>à ¤ì\t¡ "[Î>à ÒàÚ[¹ "ƒå¤å ³ƒåÎå ëA¡[šìt¡º &Gìš[@ƒW¡¹ƒà ³[³ t¡à샡ú 2016-17 A¡ã [¹®¡àÒüÎ [ó¡K¹ƒà ëA¡[šìt¡º &Gìš[@ƒW¡¹ "[Î [\ [ƒ [šKã W¡àƒà 1.86 íº¡ú ³ƒå 2017-18 ƒ[ƒ W¡àƒà 1.84 ƒà Ò”‚칡ú W¡ãgàA¡ (ë>ìÑ•º ó塃 [ÎA塸[¹[t¡ &v¡û¡ Úà*>à), ëA¡ì¹à[Î> "³Îå} &º [š [\ƒà šã¹´¬à Τ[΃ãKã ëÅ>ó¡³Îå W¡àƒà 9.5 *Òü¹´¬ƒKã W¡àƒà 7.9 ƒà Ò”‚칡ú &º [š [\Kã ºåšà ëyû¡à¹ 3,200 JA¡ "[΃à ë\@ƒ¹ A¡ì´šàì>”z Úà*¤à >v¡>à "ît¡[ƒ ë\@ƒ¹ A¡ì´šàì>”z Òà육¡ú "U>¯àƒã [Å@µã[Å}Îå ¤ì\t¡ "[Î>à ³ã¹àÚ[¤ì¹¡ú ³ìJàÚ>à ³³àR¡Kã W¡Òã 2015-16 t¡à ³àR¡\[J¤à W¡àA¡=å} "ƒå Ò@ƒB¡ã "[΃à ëÒ>K;[šÚå ÒàÚ\[J¤[> "ƒå¤å ³ƒåÎå ët¡ï쉡ú Òü[”zìKøìt¡ƒ W¡àÒüÁ¡ [ƒ¤ºšì³”z [ÑHþ³ (ICDS) A¡ã *Òü>à 2017-18 ƒà ºåšà ëyû¡à¹ 15245 Jv¡û¡³A¡ Jà[Aá¡ú 2015-16 t¡[ƒ ³[Î ºåšà ëyû¡à¹ 15433 ëÚï[J¤[>¡ú

         "¯à}-ë>à}ìšàB¡ã *Òü>à ëÚ}¤ƒà ¤ì\t¡ "[Î>à ³ÅA¡ ë=àA¡šà ëšìA¡\ "³v¡à šã샡ú [³[>Ñ|ã *¤ ëƒà>¹Kã W¡àA¡=å}ƒà ëÒ>K;[º¤[Î ³[³}t¡Kã[>¡ú ÒàÄà ºåšà ëyû¡à¹ 2524 *Òü¹´¬ƒKã Ò@ƒA¡ ºåšà ëyû¡à¹ 2628 *Òü¤[>¡ú ÒàăKã ëÅ>-=å³Kã "ìW¡ï¤à Î³Î¸à ³àìÚàA¥¡ƒå>à ³ÅA¡ ë=àA¡šà =¤A¡ "³v¡à šàÚJ;šà R¡³ƒ¤Kã "¯à¤à ³àìÚàA¥¡[¹¤à ë>à=¢ ÒüÑz A¡àl¡ü[XºKã ¤ì\t¡Îå ëºR¡ƒ>à =³ìJø¡ú "ìÒ>¤à #ì>à; šã쉡ú ³[ošå¹P¡´¬à ëÅ>-=å³Kã "¯à¤à ó¡ã¤³ ³àìÚàA¥¡[¹¤à "¯à}-ë>à}ìšàB¡ã ëÑzt¡[Å} "[Îƒà ¤ì\t¡ "[Î>à ³ã;ìÚ} W¡R¡ìƒ¡ú ë³>ìº@ƒƒà ëÚ}[º¤à ³ã;ìÚ}Kà "¯à}-ë>à}ìšàv¡û¡à ëÚ}¤à ³ã;ìÚ}Kà ëJĤà íº¤Kã ³*} "³à ÒàăKã l¡ü¹A¡šƒå Ò@ƒA¡Îå "ƒå³A¡ l¡ü[¹¡ú

         "A¡>¤>à "àÅà, "ìÅà>¤>à ƒÅà! ³[Î[> 2017-18 Kã Úå[>Ú> ¤ì\t¡¡ú ºàÚ¹¤ƒà šã¤à Τ[΃ã ëÒ>K;š>à 뤃 ÒüA¡ì>à[³G, Òü>àA¡ Jå>¤ƒà šã¤à A¡ìXÎÄà P¡ƒ ÒüA¡ì>à[³G!

ët¡¤º-1

¤ì\t¡ ÎàÒü\ – [\ [ƒ [šKã W¡àƒà
¤ì\t¡                               W¡Òã                   W¡àƒà
[¹®¡àÒüÎ ¤ì\t¡             2016-17             13.4
¤ì\t¡ Òü[Ñzì³t¡             2017-18             12.7

ët¡¤º-2

¤ì\t¡ 2017-18 – &³ [\ &> "๠Òü [\ &
¤ì\t¡                        W¡Òã                ºåšà ëyû¡à¹
[¹®¡àÒüÎ ¤ì\t¡      2016-17            47499
¤ì\t¡ Òü[Ñzì³t¡     2017-18            48000

ët¡¤º-3

¤ì\t¡ 2017-18 – ó塃, ëA¡ì¹à[Î> "³Îå} &º [š [\ Τ[΃ã
¤ì\t¡                  W¡Òã                 W¡àƒà
¤ì\t¡            2016-17          9.5
¤ì\t¡            2017-18          7.9

ët¡¤º-4

¤ì\t¡ 2017-18 – ICDS
¤ì\t¡             W¡Òã               ºåšà ëyû¡à¹
¤ì\t¡       2014-15          18108
¤ì\t¡       2015-16          15433
¤ì\t¡       2017-18          15245

ët¡¤º-5

¤ì\t¡ 2017-18 – ÑHåþº &ƒå¸ìA¡Î>
¤ì\t¡                             W¡Òã                   W¡àƒà
[¹®¡àÒüÎ ¤ì\t¡              2016-17          2.2
¤ì\t¡ Òü[Ñzì³t¡             2017-18          2.16

ët¡¤º-6

¤ì\t¡ 2017-18 – &[KøA¡ºW¡¹
¤ì\t¡                                 W¡Òã                   W¡àƒà
[¹®¡àÒüÎ ¤ì\t¡               2016-17             1.98
¤ì\t¡ Òü[Ñzì³t¡              2017-18              1.95

ët¡¤º-7

¤ì\t¡ 2017-18 – ëA¡[šìt¡º &Gìš[@ƒW¡¹
¤ì\t¡                                      W¡Òã                       W¡àƒà
[¹®¡àÒüÎ ¤ì\t¡                     2016-17               1.86
¤ì\t¡ Òü[Ñzì³t¡                    2017-18               1.84

ët¡¤º-8

¤ì\t¡ 2017-18 – [¹[¤>å¸ [¹[Îœ¡
¤ì\t¡                                 W¡Òã               W¡àƒà
[¹®¡àÒüÎ ¤ì\t¡             2016-17            9.4
¤ì\t¡ Òü[Ñzì³t¡            2017-18             9

ëºïì=àA¡ó¡³ – ¤ì\t¡ ëƒàAå¡ì³”z 2017-18 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.