=àl¡ü ó¡}ƒ¤à

&[ƒt¡¹,
           ëÒï[\A¡ íº¤àA¡ "[Îƒà ³ÅàKã ó塹ꡚA¡ãƒ³v¡û¡à J>¤à Úå &> [ÎKã ¤@ƒ>à íº¤àA¡ "[΃à íº[³Ä[¹¤à ³ã*Òü šè´•³v¡û¡à W¡àl¡ü>à "¯à¤à *ÒüÒìÀ¡ú ³[Î>à ³¹³ *Òüƒå>à =àl¡ü ó¡}ƒ¤Kã ¯àó¡³Kã ³=v¡û¡à ®¡à¹à ëÒ>K;šKã W¡ìÚ;>¤à "³à [t¡ [ƒ [Î, KàØl¡ã ëºàÒü[¹¤à >;yKà KàØl¡ã W¡ºàÒü[¹¤[Å} "³[ƒ šø\à ³ãÚà³ - "׳ "[ÎKã W¡àl¡ü>à W¡ìÚ;>¤à "³à ºàìAá¡ú [t¡ [ƒ [Î>à ÒàÚ[¹ š´št¡à =àl¡ü šã[¹ ³¹³ "[Î>à KàØl¡ã A¡àR¡¤å>à ®¡à¹à ëÒÄà ëºï¤à Úà>ã}샡ú KàØl¡ãKã A¡àR¡¤å>à ÒàÚ[¹ š´št¡à ³¹àR¡ A¡àÚ>à =àl¡ü ëºï¤à ó¡}ƒ¤>à KàØl¡ãKã ®¡à¹à ëÒ>K;>à ëºï¤à t¡à¤[>¡ú [t¡ [ƒ [Î>à Åã[À¤à ë=ï¹àR¡ "[Î J¹Kà ëÒÄà ¯àJº J”‚ÒÄã}[R¡¡ú ³¹³[ƒ š´š "³à ">ãƒà =àl¡ü šã¤>à =àl¡ü ó¡}ƒ¤Kã "¯à¤à "[Î ëA¡àA¡Ò>¤[ƒ R¡ì´ÃàÒü¡ú "ƒåKãÎå ³=v¡û¡à [t¡ [ƒ [ÎKã A¡àR¡¤å>à ºàA¡Òü¤à =àl¡ü "ƒå ³t¡³ ³àR¡Ò@ƒ>à šãì=àA¥¡¤à ëÒà;>ƒ¤à "[Î[>¡ú ëÒï[\A¡ í>>¤à Úà[¹¤à ¯àó¡³[ƒ ëºï>ã}¤à A¡àR¡¤å "³à šã>ã}ƒ¤à A¡àR¡¤å "³Kà ëºàÚ>¤à [t¡ [ƒ [ÎKã "JR¡-"îÒ J¹Kã ë=ïÅãºKà "׳Kã ºØàº[>¡ú

            [t¡ [ƒ [Î>à ³[ošå¹Kã KàØl¡ã ³Úà³ "[ÎKンv¡û¡à š´š "³à ">ãƒà =àl¡ü šã¹Kà =àl¡ü ó¡}ƒ¤Kã "¯à¤à "[Î ëA¡àA¡Ò>¤à R¡´ÃK‰à? ³t¡àR¡ "[΃à í>>ƒå>à ëÚ}¤à A¡àÄK[>¡ú íº[¹¤à KàØl¡ã[Å} "[Î>à ³àKã ³àKã ºàÒü>[Å} =àìƒàv¡ûå¡>à "ìt¡àÙà ³ó¡³ƒà íº¤à š´š[Å}ƒà A塸ƒà =àl¡ü ëºï>¤à ëÒà;>¤à ÒàÚ¤[ÎKã ³t¡àR¡ƒà [t¡ [ƒ [ÎKã ³ã;ìÚ} šàA¡ì=àA¡-W¡àl¡üì=àA¥¡à ëÚ}ÒÄã}[R¡¡ú Òü´£¡àºKã ³ó¡³ "³ƒà íº¤à š´š ">ãƒà "ìt¡àš "ìt¡àÙà ºàÒü>[Å}Kã Úà´Ã¤à KàØl¡ã[Å}>à A塸ƒà =àl¡ü ëºï>¤à ëÒà;>¤>à W¡àl¡ü>à "¯à¤à ³àìÚàA¥¡[¹¡ú ³¹³ "[Î>à ³àKã ³àKã ºàÒü@ƒà šã>¤à [t¡ [ƒ [Î>à ëÒà;>ó¡³ ë=àA¡Òü¡ú

             ³=}ƒà KàØl¡ãKã A¡àR¡¤å>à =àl¡ü ó¡\>à ó¡}ìƒ ³¹³ "ƒå>à =àl¡ü ó¡\>à ó¡}[‰¤à ó¡à*¤à ®¡à¹à ëÒ>K;ºKà KàØl¡ã W¡ºàÒüìK ÒàÚ¤[>¡ú ³ìJàÚ>à A塸ƒà ³t¡³ Åà}>à ³àR¡ƒå>à =àl¡ü ëºï¹¤Îå šã[¹¤à =àl¡ü "ƒå>à >å[³; >ã[> ³[¹[> Åã[\Ĥà ëA¡àĤà =àl¡ü šã샡ú ³¹³ "[Î>à ë¤Ãv¡û¡Kã ³³º ëÒÄà šãƒå>à =àl¡ü íº¹Kà KàØl¡ã ë=ï>¤à >v¡>à KàØl¡ã ëW¡>¤à R¡³ìƒ¡ú ëºàÚ>>à A塸ƒà =àl¡ü J[\v¡û¡} ó¡}>¤à ëºÙ>à Úà´Ã¤à ³t¡³ ³àR¡Ò[À¡ú "Îå´•à KàØl¡ã[Å}>à =àl¡ü ëºï>¤à A塸ƒà íºJø¤>à KàØl¡ã ëºàÒü¤à R¡³\ƒ¤à šø\à ³ãÚೃ[ƒ KàØl¡ã ó¡}ƒ¤Kã "¯à¤ƒà >v¡>à Åà}>à ³t¡³ ³àR¡[º¤[Î JR¡>à JR¡>à >å}R¡àÒü>ƒ¤Kã ¯àîÒ-¯àt¡à ëÒv¡û¡à Åã[\ĹA¡Òü¡ú ³t¡àR¡ "[΃[> Ò}>ã}[º¤à  ‘³[Τå A¡>àKã ³¹àºì>à?’ ³=}ƒà ºà[Aá¤[Î>à šø\à ³ãÚà[´•¡ú ³ãÚà´•à ÒàÚ[¹¤>à =àl¡ü[ƒ ó¡>à ó¡\>à šå[ÅÀA¡Òü¡ú ³¹³ "[Î>à ®¡à¹à ëÒ>K;ó¡³ ë=àìv¡û¡¡ú "[ÎP¡´¬à ³àÚîA¡ "׳ƒKã ºà[Aá¤à ¯àA¡;[Îƒà ºà[À¤[Τå A¡>àì>à Ò}ƒ¤à R¡´Ãìv¡û¡¡ú

               ³t¡àR¡ "[΃à =³\>ã}¤[ƒ [t¡ [ƒ [Î>à ºàÒü> šè´•³v¡û¡à =àl¡ü ó¡}>¤à ëÒà;>ó¡³ ë=àA¡Òü¡ú =àl¡ü ó¡\>à ó¡}ÒÀ¤[ƒ KàØl¡ã W¡ºàÒü[¹¤à "³[ƒ šø\à ³ãÚà³Kã ºØàº[ƒ Jèƒv¡û¡à ëA¡àA¡[JK[>¡ú "³¤å *Òüì¹ "³¤å *Òüì¹, =àl¡ü ó¡}Ò>¤à ιA¡à¹Kã ³ì=ï[>¡ú º´¬ã [=}ƒ>¤à ëÒà;>¤à ιA¡à¹Kã ³ì=ï[>¡ú šè´•³A¡ ιA¡à¹Kã ³ì=ï[>¡ú ³ì=ï ³ÅA¡ JR¡ƒ¤à ιA¡à¹[ƒ šø\à ¯à¤à >v¡>à l¡üšàÚ íºì¹àÒü¡ú ¯àó¡³ "[Î[ƒ šè´•³A¥¡à JR¡>¹¤à ¯àó¡[´•¡ú

"ìƒà³Kã,
ºàÒüÅø³ ³>à*ÚàÒü³à [Î}Ò
>촬ຠ³Jà íºA¡àÚ


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.