ë³à[ƒ "³Îå} Òüì¤à¤ã – ë³[G³³ ®¡àÈo, [³[>³³ ÅàÎ>
>àKà 60% Aå¡[A¡ 70% ³ãît¡/í³ît¡ 75% >à Úàƒ¤à ë¤ÃàìA¡ƒ 뮡à; Úà*Kìƒï[¹¤öà?
ƒà. W¡ã}ìº> ³àÒüÑ•à³

            ‘W¡ã> ëÒì¹à, =¤A¡ ë\ì¹à’ ³ƒå³A¥¡à ºèš ³W¡à "³>à ëA¡ï¤à ë¤ÃàìA¡ƒ =à 3 Ç¡¤à R¡´¬[>¡ú ëó¡¤ö硯à¹ã 3 ƒà [>Úå [ƒÀãƒà >àA¡º "׳Kã ¯à¹ã ÅàK[> ÒàÚ[¹¤[ÎÎå ³ƒåKã Úè´£¡³ [ƒ[Ñ|v¡û¡ 7 ëÅ´¬>à *ÒüK[> ÒàÚ>à Åv¢¡ Úà*>¤>à Úå>àÒüìt¡ƒ >àKà A¡àl¡ü[Xº ( Úå &> [Î) >à ë>ìÑ•º ÒàÚì¯[Å}ƒà W¡;=[¹¤à ³t¡³ A¡v¡û¡¤à ë¤ÃàìA¡ƒ "[Î ¯àì¹àÒü[Å> šå¹A¡šà ¯àKìƒï[¹¡ú ë¤ÃàìA¡ƒ "[Î ëÅàÚƒ>à 뮡à; Úà*Kìƒï[¹ Å´•à ë¤ÃàìA¡ƒ>à 뮡à;A¡ã ³¹ç¡ *Òü¤à ÒüÎå¸ *ÒüÒĤà ëÒà;>Kìƒï[¹¡ú ë¤ÃàìA¡ƒ "[ÎKã ëÒï¹A¡ó¡³ A¡à}ìšàA¡šã (΃¹ [ÒºôÎ) "³Îå} [\[¹¤à³ [ƒ[Ñ|v¡û¡ ºàl¡üì=àA¡[J¤ƒKã[> ÒàÚ\¹KÎå ë¤ÃàìA¡ƒ "[ÎKã ³šè} *Òü¤à &ì\@ƒà[ƒ >àKà t¡à¤à ³ó¡³[Å} šè>[Å>¤[>¡ú ³¹³ "[Î>à &> &Î [Î &> ("àÒü &³) Kã &ì\@ƒàKà ë¤ÃàìA¡ƒ "[ÎKã &ì\@ƒàKà ët¡àR¡à>-ët¡àR¡à> l¡ü¤à ºà>K[>¡ú Òüì¤à¤ã íºR¡àA¥¡Îå ëó¡à}>à ºàl¡ü[¹ ‘‘&> &Î [Î &> ("àÒü &³), Úå &> [Î "³Îå} &> [š &ó¡ "³v¡[>¡ú’’ ë¤ÃàìA¡ƒ Åà}=¹A¡šà "[Î>à ³ãÚà³ƒà šã¤à íW¡ì=R¡ ë>à}³-ë>à}³Kã ëÒ>K;ºA¡šà "ÎåB¡ã ³t¡ãA¡ ÅøãÒüì¤à¤ã íºR¡àB¡ã ³àìÚàv¡û¡à íº¹´¬à &[”z Òü>A¡ì´¬Xã ëÎ[”zì³”z "[Î ³ÚàÒü W¡´¬à ëÒ>K;ºA¡Òü¡ ÒàÚ¤[Î ³[ošå¹ íºR¡àB¡ã =à\¤[>¡ú Òüì¤à¤ãƒà $;º´¬à "Åà*¤[Å} t¡š¥à t¡š¥à Úå &> [Îì¹à³ƒà í=[J¤à "[γA¥¡Îå ë¤ÃàìA¡ƒ "[Î ëºàÒü[ÅĤà ëÒà;>¤ƒà ³[ošå¹ íºR¡àA¥¡à =¯àÚ Úà*ƒ¤Kã ³¹³ *Òü[¹ "³ì¹à³ƒà ë¤ÃàìA¡ƒ "[Î ëÒA¡ Òì@ƒàA¡šƒà >àKà[Å}Kã ³R¡[º¤à ëKøt¡¹ >àKàìº@ƒKã ³R¡ºà@ƒà W¡àl¡ü>à íW¡ì=R¡ šãK[> "³[ƒ ³ãJº "[Îƒà ³ƒåKã ³[³ W¡àl¡ü>à t¡àK[> J>¤>à Úå &> [Î>Îå ³ìJàÚKã [ó¡ì¹š "[Î šàA¡ ëÒA¡ Òì@ƒàìAáàÒüìƒï[¹¡ú ³ƒå>[> ¯à¹ã Åà¤Kã Úè´£¡³ "[Î ³[ošå¹ íºR¡àA¥¡à ë>ï>à ºàl¡üì=à[Aá¤à [ƒ[Ñ|v¡û¡ 7 ëų[J¤à "[Î>à *ÒüK[> ÒàÚ[¹¤[Ρú ³Ñ¬àÚƒà ëÑzt¡A¡ã [¤ ë\ [šKã ºå[W¡}¤[Å}>à ‘[ƒ[Ñ|v¡û¡ ëÅ´ÃKà A¡ìUöÎ ÒÀA¡šà R¡ì´ÃàÒü’’ ÒàÚ[¹¤[Î í>>>ã}R¡àÒü *Òü¡ú &[”z Òü>A¡ì´¬XãKã  "ìW¡ï¤à ëšà;ºè³ ³àìÚàA¥¡¤>à A¡ìUöÎ šà[t¢¡Kã ³àÚîA¡ƒKã[ƒ ë¤ÃàìA¡ƒ ët¡ï[¹¤à "³Îå} Åà}=Ò[À¤à "[ÎKã ³¹ç¡³ƒà [¤ ë\ [š íº ÒàÚ¤[Î $;>¤à ëÒà;>¤à 뺚[y¡ú [¤ ë\ [š>Îå ë¤ÃàìA¡ƒ "[Î A¡ìUöÎ íºR¡àA¥¡à ët¡ïÒ>¤[> ÒàÚ>à ³¹àº Åã¤à 뺚[y¡ú šè´•³A¡ "[Î>à ³¹³ *Òü¹Kà ë¤ÃàìA¡ƒ "[Π뮡à; ëÅàÚƒ>à Úà*Kìƒï[¹¡ú 뮡à; ³³àR¡ƒà ¯àì¹àÒü[Å> šå¹A¡šà R¡³K[> ÒàÚ¤[Î =à\¤Kã ¯à}³ƒà íº[¹¡ú ³ãJº ³³àR¡ *Òü¤[Î>à ë³à[ƒ ιA¡à¹ "³Îå} ³[ošå¹ ιA¡à¹ ">ã³A¡ ‘®¡àÈoƒà #W¡à*, =¤v¡û¡à #A¡}’ ë=àA¡šà ³ãÚà´•à ëó¡àR¡>à l¡ü[¹¡ú ë¤ÃàìA¡ƒ "[Î ëšà[º[t¡ìA¡º [¯º "³à Úà*>à W¡š W¡à>à ëºàÒü[ÅĤà ëÒà;>ìK ÒàÚ¤Kã ³[³ íºR¡àA¡ ">ã³v¡û¡à t¡à¤à l¡ü샡ú ë³à[ƒ ιA¡à¹ "³Îå} ³[ošå¹ ιA¡à¹ ">ã³v¡û¡à ³ãÚà´•à ëÒï[\A¡ l¡ü[¹¤[Î ‘ë³[G³³ ®¡àÈo , [³[>³³ ÅàÎ>’ "ƒå[>¡ú ®¡àÈo>à [³[>³³, ÅàÎÄà ë³[G³³ *Òü¹´ÃK[ƒ "àÒü> íº¤à ιA¡à¹ íº¤à ³ó¡³ƒà "[ÎP¡´¬à ³ã*Òü¤à Jå>àÒüKã ³àìÚàv¡û¡à íº¤à "àÒüÄÎå Úàìƒ ÒàÚ[¹¤à ë¤ÃàìA¡ƒ "[Î >å[³; >ã[> Ç¡>à ët¡ï¤à R¡´¬Kã šàUº "ƒå ºèš "³v¡ƒà íºì¹àÒü¡ú

          ‘‘W¡ìÚຠ"³à 뺜¡>à &ì¹àìšÃ@ƒà =àl¡ü šå[ÅÀA¥¡¤à ë=ï¹àR¡ šàÚJ;ìJø’’ Úå &> [Î>à >줴¬¹ 1 ƒKã 뺜¡>à W¡;=¹[Aá¤à ÒüA¡ì>à[³A¡ ë¤ÃàìA¡ƒ "[Î>à ³¹³ *Òü¹Kà ë³à[ƒ íºR¡àA¥¡à ºàl¡üì=àA¡[J¤à A¡àl¡ü”z¹ ë¤ÃàìA¡ƒA¡ã l¡üA¡àÚ[>¡ú š>¤à Úà¤[ƒ &ì¹àìšÃ@ƒà =àl¡ü šå[ÅÀA¡šKã =¤A¡ "[Î ëÒï[J¤Kà ëºàÚ>>à [ƒ\º [A¡ìºà [ºt¡¹ 96 &ì¹àìšÃ@ƒà šå¹A¡Jø¤[>¡ú R¡[Aá¤[ƒ ³[΃à Åã[\Ä[¹¤à ëšÃ> "[Î ºà>Kã ëšà; šå¤à ëšÃ>[>¡ú Òü[@ƒÚà> &Ú¹ ëó¡à΢>à Åã[\Ĥà J«àÒüƒKã W¡àl¡ü¤à ºà>Kã ëšà; šå¤à ëšÃ> "[Î C-17 ëNÃळàÑz¹[>¡ú ÒàÚ[¹¤à ëšÃ> "[Î[> ³[ošå¹ƒà =àl¡ü šå[ÅÀA¡[J¤ƒå¡ú ëšÃ> "[Î ëš¹à yç¡š¹ 102, A¡àìK¢à (ët¡S¡, Jè;ºàÚ ÒàÙà [ÎA塸[¹[t¡Kã KàØl¡ã[Å}>[W¡}¤à) "³Îå} ëšà; ëA¡[\ 77,520 šå¤à R¡´¶ã¡ú [³[ºt¡¹ã ëšÃ> "[Î Åã[\ĹKà ³[ošå¹ƒà =àl¡ü šå[Å>¤Kã ¯à칚 "[ΠëA¡@ƒøKã Òü”z¹[³[>Ñz[¹ìÚº [³[t¡}ƒà ëºï[J¤[> [³[t¡} "ƒåƒà ëÒà³ [³[>Ñz¹ ¹à\>à= [Î}Ò "³Îå} ëšìyà[ºÚ³ [³[>Ñz¹ ‹ì³@ƒø šø‹àÄ[W¡}¤à Úà*[J¡ú ÒüW¡³ W¡´¬à W¡ã}Kã ëó¡à}>à =¤A¡ ët¡ï¤à ºèš ³W¡à "³>à "àÒü>Kã ³àìÚàv¡û¡à ë>ìÑ•º ÒàÚì¯ [=}¤à ët¡àA¡Ò>¤à R¡³‰Kà, ºà>Kã ³ìt¡ïP¡³ ºà>Kã ëšÃ@ƒà =àl¡ü "³Îå} W¡à>-=A¥¡¤à  ëšà;º³[Å} šå[ÅÄ¤à ¯à칚 ëºïƒå>à =¤A¡ šàÚJ;ºA¡š[ÎÎå "R¡A¡šà ëšà[º[t¡G "³[>¡ú ë=ï*} "[Î>à ³ãÚà³Kã ³àìÚàv¡û¡à ëA¡ï[¹¤à ë¤ÃàìA¡ƒ "[΃à "t¡´•>à #ì>à; šã칡ú "³[ƒ tå¡}ƒÎå ³Jà t¡à>à º³ƒ´•¹A¥¡¤Kã º´¬ã šã칡ú Å´•à ë=ï*} "[Î>à ³t¡³ A¡v¡û¡¤à ÒüA¡ì>à[³A¡ ë¤ÃàìA¡ƒ "[Π\[Ñzó¡àÒü ët¡ï칡ú ³[γ[v¡û¡ íº¤àA¡ "[ÎKã *Òü>à ºàÒü¤A¡ =ã¤[>¡ú

             ³³àR¡ƒÎå A¡Úà¹A¡ ÒÄà =³\ìJø, ³ƒå[ƒ ÒüA¡ì>à[³A¡ ë¤ÃàìA¡ƒ ÒàÚ¤[Î ëÅ>-=å³K㠺ຠ³Jº "³[>¡ú ³[ošå¹ƒà ëÒï[J¤à ³àR¡Kã [ƒìA¡ƒ J¹à "[΃à ët¡àR¡à>-ët¡àR¡à>¤à ºèš A¡Úà>à ³šè}ƒà ó塹ꡚt¡à Úè´£¡³ *Òü¤à W¡ã}Kã ºèš J¹>à ÒüA¡ì>à[³A¡ ë¤ÃàìA¡ƒšå ³ìJàÚ>à šà[´Ã¤à "šà´¬à šà@ƒ³ ó¡}>¤à ëÒà;>¤Kã l¡üšàÚ "³à *Òü¡>à Åã[\Ĥà ë=}>ìJø¡ú 1995 ƒKã 2010 ó¡à*¤ƒà ÒàÚ¤[ƒ W¡Òã 15 "[Îƒà ³[ošå¹ƒà ¤@ƒ "³Îå ë¤ÃàìA¡ƒ 628 Kã ³=v¡û¡à ëA¡ï¤à íº[J¡ú ¤@ƒ ë¤ÃàìA¡ƒA¡ã ÒüÎå¸ "[Î &ìγ¤ÃãƒÎå šåì=àv¡ûå¡>à JÄ[J¡ú &ìγ¤Ããƒà šã[J¤à šàl¡üJå³ "³ƒà W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ * Òüì¤à¤ã>à ÒàÚ[¹¤à W¡Òã 15 "[Îƒà ³[ošå¹ƒà ëA¡ï[J¤à ¤@ƒ "³Îå} ë¤ÃàìA¡ƒ 628 "[Î>à ³[ošå¹ ιA¡à¹Kã ëÅUà*ƒà ºåšà ëyû¡à¹ 2828 ë¹à³ ³àR¡Ò>[J ÒàÚ>à =³[J¡ú 2004 ƒKã 2007 ó¡à*¤ƒà ë=àA¡[J¤à ¤@ƒ "³Îå} ë¤ÃàìA¡ƒ>à ³àR¡Ò>[J¤Kã W¡à}>à ëź *Òü>à šà¤ƒà ºåšà ëyû¡à¹ 1300 ë¹à[´•¡ú  2017 t¡[ƒ ³àR¡¤Kã W¡à} "[Î W¡àl¡ü¹àA¥¡à ëÒà;šƒà ë>à}³ƒà ºåšà ëyû¡à¹ 10 Kã ³=A¡ *ÒüK[>¡ú ¤@ƒ "³Îå} ë¤ÃàìA¡ƒ "[Î ³t¡³ A¡v¡û¡¤à ³*} "³ƒà W¡;=¹AáK[ƒ ³ƒå íºR¡àB¡ã ³àìÚàv¡û¡à >ìv¡, ³ãÚà³Kã ³àìÚàv¡û¡[>¡ú ³[ošå¹Kã ºàÒüó¡ ºàÒü>[> ÒàÚ>à ëºï>[¹¤à ÒàÚì¯ ">ã "[΃à ÒüA¡ì>à[³A¡ ë¤ÃàìA¡ƒ J«àÒüƒKã ët¡àÚ>à A¡àR¡¤å "[Î>à ó塹ꡚA¡ã ëšà[º[t¡G ët¡ï¤à ëÎv¡û¡[¹Úà> *Òü¤à A¡àR¡¤å[Å}[>, ó塹ꡚ >àÒü¤Kã ¯àJìÀà> "³Îå} JàÒüìƒàA¡-JàÒü[\>Kã ëšà[º[t¡G A¡à ëÒÄà Úà*¤à "[Î>à #ìÒïKã ³àìÚà> "[Î íºR¡àìAáà@ƒà *>Åã>¤Kã ³×; ³ãÚà³ìºà³ƒà *>Åã[À¡ú ëÒï[\A¡ ëÒï[\A¡³A¡ Úå &> [Î>à W¡R¡[Å[À¤à ³t¡³ A¡v¡û¡¤à ÒüA¡ì>à[³A¡ ë¤ÃàìA¡ƒ "[ÎÎå ³šà씂à}ƒ[ƒ ³ãÚà³Kã ³àìÚàv¡û¡à >ìv¡ Òüì¤à¤ã íºR¡àB¡ã ³àìÚàv¡û¡[> ÒàÚ\¹KÎå ³>å}Kã Òüìó¡à} ëó¡à}>à JR¡¤à &ì\@ƒà[ƒ >àKàKã º³ "³Îå} íºR¡àA¡ šàA¡ì=àA¡-W¡àl¡üì=àA¡Ò>¤[>¡ú Úå &> [Î/&> [š &ó¡/&> &Î [Î &> ("àÒü &³) >à ³t¡³ Åà}>Kã ³³àR¡ƒKã ºàl¡üƒå>à ºàA¡[J¤à ëJàÀàl¡ü[ƒ ‘‘'ìJàÚKã "šà´¬[ƒ >àKà t¡à¤à ³[ošå¹Kã ³ó¡³ šè´•³A¡ Jèƒv¡û¡à >àKàìº@ƒƒà šè>¤[>’’ ÒàÚ¤[Î[>¡ú ëó¡¤ö硯à¹ã 3 ƒà ¯à¹ã ÅàK[> ÒàÚ[¹¤[Îƒà ¯àì¹àÒü[Å> šå¹A¡šà Úà¤Kã =à\¤à ºàš¥à íº[¹¤[Î &ì\@ƒà "[Î Úà*¤>[>¡ú 

           ‘‘Å[v¡û¡ šàÚìÒï¤à, Å[v¡û¡ ³åºìÒï¤à’’ ÒàÚ¤[ÎJv¡û¡Kã šà@ƒ³ƒKã ëÒì@ƒàA¡šà l¡ü¤[Î>à ëA¡@ƒö ιA¡à¹ƒÎå ³ãÚà´•à =à\¤à =³[‰¡ú ‘yÎA¡ã [ƒ[ó¡[Ît¡’ W¡àl¡ü>à íº[¹¡ú šè´•³A¥¡à JR¡[R¡ ë¤ÃàìA¡ƒ "[Î >àKà ó塹ꡚ[Å}Kã Òü”zì¹Ñzt¡à ëA¡ï¤à ³àÀKÎå ³[Τå >àKà ó塹ꡚ šè´•³A¥¡à ëÅïK;[º ÒàÚ>à ëºï¤[ƒ ºà[À¡ú ë¤ÃàìA¡ƒ "[ÎKã tå¡}ƒà íº[¹¤à Å[v¡û¡ "ƒå [A¡¤ƒKã >àKà ³ãÚà³ ¯à R¡àR¡ƒ¤[>¡ú [ƒÀãƒà ë¤\ ët¡ï¤à [¹ÎW¢¡¹ [t¡³ "³>à ÒüAå¡Òü Aå¡Òü[‰îR¡ ³³àR¡ƒà šàR¡ì=àA¡[J¤à Î줢 "³Kã ó¡àÒü[@ƒ}Ît¡à ¤@ƒ/ë¤ÃàìA¡ƒ ³Jº "³v¡à ët¡ï¤à šà³ƒ¤à, ³[Τå Úàƒ¤à ³ãÅã} "[Î >àKà ³¹v¡û¡à ³ãÅã}Kã W¡àƒà 60 [>¡ú Aå¡[A¡ ³¹v¡û¡à ³ãÅã}Kã W¡àƒà 70 [>¡ú ³ãît¡/í³ît¡Kã *Òü>à W¡àƒà 75 [>¡ú "ît¡ "ît¡>à W¡àƒà 73 [>¡ú ¤@ƒ, ë¤ÃàìA¡ƒ "³Îå} š[¤ÃA¡ A¡à[ó¢¡l¡ü ÒàÚ¤>[W¡}¤à #ìÒïKã l¡üšàÚ[Å} "[Î ët¡àÚ³ÀA¡šƒKã ³ãÚà´•à [A¡-tè¡B¡;W¡¤à ëšàA¥¡ì¹¡ú ³[Î¤å ³t¡³ A¡v¡û¡¤à ³*}ƒà Åã[\ăå>à šà@ƒ³ ó¡}>>¤à ëÒà;>¤Kã l¡üšàÚ *Òü¤[Î "àÒü>, ιA¡à¹ "³Îå} ³¹ã íº>¤à A¡àR¡¤å[Å}>à [=}¤à R¡³‰¤[>>à "³[ƒ [=}>>¤à ëÒà;>‰¤[>>à ³[ÎKã íW¡ì=R¡ J«àÒüƒKã W¡àl¡ü>à ó¡}[º¤à ³ãÚà´•à šàl¡üJå³ "³à [=¤à Wå¡ì´Ã¡ú "àÒüÄà Úàìƒ ÒàÚ[¹¤à ¤@ƒ "³Îå} ë¤ÃàìA¡ƒšå [Å>ó¡³ "³P¡³ ëºï[¹¤à A¡àR¡¤å[Å}ƒà "àÒü>Kã *Òü¤à šà¹à t¡[´¬¤Kã ³×; ¯àì¹àÒü[Å> šå¹A¡šKã [³}ƒà 빃 A¡à욢t¡ =àƒå>à *AáK[ƒ tå¡}ƒà º³ƒ´•¹ìAáàÒüƒ¤Kã ³¹³ íºìt¡¡ú ³³àR¡ƒÎå Òü\ìJø ‘‘ë¤ÃàìA¡ƒt¡à ë¤à>Î, ³ãÚೃà íW¡¹àA¡!’’ ³ãÚà³Kã ³àìÚàv¡û¡à "šè>¤à Åv¡û¡³Kã ³àìÚàv¡û¡à ëÅ>-=å³K㠺ຠët¡ïƒå>à ³ãÚà´¬å A¡´¬ã ³=v¡û¡à ëR¡ï[¹¤[Å} íºR¡àA¥¡à šà¹à t¡[´¬ó¡³ ë=àA¡Òü¡ú R¡³‰K[ƒ ³ãÚೃà [ÅÄó¡³ ë=àìAá!

ët¡¤º-1

¤@ƒ/ë¤ÃàìA¡ƒ Úàƒ¤à ó塹ꡚ – ³[ošå¹
ó塹ꡚ            ³ÅàKã ë³àt¡           W¡àƒà
>àKà           ¤@ƒ
/ë¤ÃàìA¡ƒ Úàƒ¤à    W¡àƒà 60
Aå¡[A¡                   ’’                 W¡àƒà 70
³ãît¡
/í³ît¡          ’’                    75
"ît¡ "ît¡           ’’                    73

ët¡¤º-2

¤@ƒ/ë¤ÃàìA¡ƒ Úàƒ¤à ³ãÅã} – ³[ošå¹
ó塹ꡚ                 ³ÅàKã ë³àt¡                                 ³Åã}
"šè>¤à            ¤@ƒ
/ë¤ÃàìA¡ƒ Úàƒ¤à                            175
   ’’                 ¤@ƒ
/ë¤ÃàìA¡ƒ Úà>ã}¤à                            63
   ’’                 ¤@ƒ
/ë¤ÃàìA¡ƒ Úà>ã}[R¡ Úà>ã}ìƒ ÒàÚƒ¤à       12

ët¡¤º-3

ÒàÚì¯ ¤@ƒ/ë¤ÃàìA¡ƒ ³Åã} – ³[ošå¹
W¡Òã                           ¤@ƒ
/ë¤ÃàìA¡ƒ         ³Åã}
2008                      ¤@ƒ
/ë¤ÃàìA¡ƒ          86
2009                            ’’                 75
2010                            ’’               181
2011                            ’’               259
2008 ƒKã 2011            ’’               601

ët¡¤º-4

¤@ƒ "³Îå} ë¤ÃàìA¡ƒ>à ³àR¡Ò>¤à ëÅ>ó¡³ – ³[ošå¹
       W¡Òã                                 ³àR¡Ò>¤à               ºåšà ëyû¡à¹
2004-05                          ³àR¡Ò>¤à ëź              246
2005-06                                 ’’                       553
2006-07                                 ’’                        529
2004-07                                 ’’                      1300
2015-16(Òü[Ñzì³t¡)                   ’’            2920-3200
        
2017 (Òü[Ñzì³t¡)                        ’’                        3300

ëºïì=àA¡ó¡³ – K¤>¢ì³”z *¤ ³[ošå¹  "³Îå} CLWS & ICW .


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.