">ãÇ¡¤à * [ƒ "àÒü Òü[@ƒÚà>à Òü}ìº@ƒ¤å ¹> 15ƒà ³àÚ=ã¤à šãìJø

A¡v¡A¡, \>å¯à¹ã 19 (&ì\[X)– *[¹ÅàKã A¡v¡v¡û¡à ÅàÄ[J¤à ">ãÇ¡¤à ë³t¡W¡ Òü[@ƒÚà>à Òü}ìº@ƒ¤å ¹> 15 ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à íº¤àA¡ ">ã>à ÅàÄ[¹¤à ë³t¡W¡ "׳Kã ¯à> ëƒ Òü”z¹ì>Îì>º [yû¡ìA¡t¡ ëÎ[¹\ 2-0 ƒà ³àR¡[\º =àƒå>à ëÎ[¹\ ³àÚ šàA¡ìJø¡ú R¡[Î "R¡>¤ƒà Òü[@ƒÚàKã 뮡t¡¹à> ™å°à\ [Î}Ò (150) "³Îå} ³ìÒ@ƒø [Î}Ò ë‹à[> (134) >à Åã}=à¤à Ú๤à ëÎeå¡[¹[Å} ëºïƒå>à Òü[@ƒÚà>à *®¡¹ 50 ƒà [¯ìA¡t¡ 6 t塹Kà ¹> 381 ƒà ëºïƒå>à "ìW¡ï¤à ët¡àìt¡º ëºï¤à R¡³[J¡ú 

           Òü}º@ƒ>à ë=ï>à ó¡>à Òü[@ƒÚà>à ëÎt¡ ët¡ï[J¤à ¹> ³Åã} 382 t¡àĤà ëÒà;>ƒå>à ë¤t¡ ÅàÄ[J¡ú ³ìJàÚKã ëA¡ìœ¡> &Òü*> ë³àK¢àÄà ¹> 102 ëºïJø¤Îå W¡š W¡à>à šà*Jå³ šã>¤Kã ³t¡ãA¡ W¡à¤[ƒ *Òü[J샡ú \àÎ> ë¹àÚ>à ¹> 82 ëºï[J, "ƒåKà ë\à ¹ç¡t¡ "³Îå} ë³àÒü> "[º>à ³=}[Å;>à ¹> 54 "³Îå} 55 ëºï[J¡ú ¹[®¡W¡@ƒø> "[ŬÄà ¹> 65 šã¹Kà [¯ìA¡t¡ 3 ëºïƒå>à Òü[@ƒÚàKã J«àÒüƒKã ó¡¤à ë¤àº¹ *Òü>à ÒÀA¡[J¡"³Îå} Òü}ìº@ƒKã Òü[Ä}Î ¹> 366 ƒà 뺚ÒÄ¤à ³ìt¡R¡ *Òü[J¡ú ™å°à\>à Òü} 2011 Kã ³tå¡}ƒà ³ÒàB¡ã "Òà>¤à ëÎeå¡[¹ *Òü[J, "ƒåKà ë‹à[>Kã>à Òü} 2013 Kã ³tå¡}ƒà ëºï¤à "Òà>¤à ëÎeå¡[¹ *Òü[J¡ú

        Òü[@ƒÚà>à *®¡¹ 4.4 ƒà [¯ìA¡t¡ "׳ t塹Kà ¹> 25 ëºïƒå>à ó¡ã¤³ ëÅàA¥¡à ëÒï[J, "ƒå¤å ³[¹Ç¡¤à [¯ìA¡t¡A¡ã šàt¢¡>¹[Åš ¹> 256 >à Òü[Ä}Î "ƒå ó¡ã¤³ ó¡K;Ò>[J¡ú *š>¹ ëA¡ &º ¹à׺, [ÅJ¹ ‹¯> "³Îå} ëó¡à³¢ t¡à[¹¤à ëA¡àÒ[º "àl¡üt¡ *ÒüJø¤à ³tå¡} W¡Òã "׳ Òü[@ƒÚàKã [t¡³ƒà Úà*¹‰¤à ™å°à\ "³Îå} ëA¡ìœ¡>Kã ó¡³ =àìƒàA¡Jø¤à ë‹à[> šèÄà ë=à¹v¡ûå¡>à ÅàÄ[J¡ú ³ìJàÚKã ">ãKã Åã}=à¤à Ú๤à ëÎeå¡[¹[Å}>à Òü[@ƒÚà>à Òü}º@ƒ¤å ¹> 382 ƒà ³àÚ šàA¥¡¤Kã t¡àìK¢t¡ ëÎt¡ ët¡ï[J¡ú šåì>ƒà ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ë³t¡W¡ ³àÚ šàA¡Jø¤à ³tå¡} R¡[Î ¹> 15 Òü}º@ƒ¤å ³àÚ=ã¤à šã[J¤à "ƒå>à ëÎ[¹\ 2-0 ƒà ³àR¡[\º =à[¹¡ú ³=}Kã "ì¹àÒü¤à "׳ǡ¤à ë³t¡W¡ ë>à}³àÒü[\} >å[³v¡à ëA¡àºA¡t¡àKã Òüìƒ> Kà샢>ƒà ÅàĹK[>¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.