ëA¡àÒ[º, \à‹®¡A¡ã ëÎeå¡[¹[Å}>à Òü[@ƒÚà ³àÚ šàA¡Ò>ìJø

šåì>, \>å¯à¹ã 15 ([š [t¡ "àÒü)– R¡[Î šåì>ƒà Òü}º@ƒKà ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ¯à> ëƒ Òü”z¹ì>Îì>ºƒà ëA¡ìœ¡> [®¡¹àt¡ ëA¡àÒ[º "³Îå} ëA¡ƒ¹ \à‹®¡>à ëÎeå¡[¹[Å} ëºïƒå>à [¯ìA¡t¡ "׳ƒà Òü[@ƒÚà>à ³àÚ šàA¡šà R¡³Ò>ìJø¡ú Òü[@ƒÚàKã ëA¡ìœ¡> ëA¡àÒ[º>à ¹> 122 ëºï[J "³Îå} ³ÒàA¥¡à ¹> 120 ëºï[J¤à ëA¡ƒ¹ \à‹®¡A¡à ëºàÚ>>à [®¡[\t¡¹[Å}>à ëÎt¡ ët¡ï[J¤à ³àÚ šàA¥¡¤Kã "ìW¡ï¤à t¡àìK¢t¡ ¹> 351 t¡à@ƒå>à ³àÚ šàA¥¡¤Kã º´¬ã ëŴó[J¡"³Îå} Òü[@ƒÚà>à ³àÚ šàA¡šà R¡´¬à J«àÒüƒKã ¯à}¤à  ">ãÇ¡¤à ëW¡\ ¹> *Òü[J¡ú "šè>¤Kã *Òü>à * [ƒ "àÒüKã šå¯à¹ãƒà ³[¹Ç¡¤à *Òü[J¡ú

        Úè´¬å Òü[@ƒÚà>à [¯ìA¡t¡ ³[¹ t塹¤à ³tå¡}ëA¡àÒ[º "³Îå} \à‹®¡ ">ã>à šàt¢¡>¹[Åš ¹> 200 ëºï[J¡ú Òü[@ƒÚà>à "ìW¡ï¤à t¡àìK¢t¡ "ƒå t¡à@ƒå>à ëÒï[J¤ƒà *š>¹ [ÅJ¹ ‹à¯> "³Îå} ëA¡ &º ¹à׺ R¡Äà ë=àA¡[J¡ú ™å°à\ [Î}Ò>à [>}[=>à ÅàĤà ëÒï[J, "ƒå¤å ¹> 15 ƒà "àl¡üt¡ *Òü[J¡ú ëA¡ìœ¡> ó¡³ =àìƒàA¡Jø¤à ³tå¡} "Òà>¤à * [ƒ "àÒü ÅàÄ[J¤à ³ìÒ@ƒø [Î}Ò ë‹à[>>à ¹> 6 t¡à ³ÒàB¡ã Òü[Ä}Î ëºàÒü[Å>[J¡ú Òü[@ƒÚà>à [¯ìA¡t¡ ³[¹ t塤ƒà ¹> 63 Jv¡û¡à ëºïƒå>à ó¡ã¤³ ëÅàA¡[J¡ú

        "ƒå³*Òü>³A¡, ë‹à[>Kã [¯ìA¡t¡ ëºïJø¤à ³tå¡}ƒà ëA¡à[º "³Îå} \à‹®¡>à Òü[@ƒÚàKã Òü[Ä}Î "ƒå [>}[=>à ÅàK;[J¡ú ³ìJàÚ ">ã>à ¹> 200 ët¡àìt¡ºƒà A¡[”|¤å¸t¡ ët¡ï[J¡ú ëA¡àÒ[º ¹> 122 "àl¡üt¡ *Òü[J¡ú *®¡¹ J¹Kã ³tå¡}ƒà \à‹®¡>à ¹> 120 ƒà "àl¡üt¡ *Òü[J¡ú "ƒå¤å, Ò[ƒ¢A¡ š@ƒ¸à>à ³ÒàB¡ã W¡š W¡à¤à ë=ïƒà} ëºïƒå>à ÅàÄ[J "³Îå} [¯ìA¡t¡ "׳ƒà Òü[@ƒÚà>à ³àÚ šàA¡šà R¡³[J¡ú ¹[®¡W¡@ƒø> "[ŬÄà [ÎG "³à ë=ೃå>à *®¡¹ 48.1 ƒà 356¡ú7 ëºï[J¡ú

        "R¡>¤ƒà, ë\à ¹ç¡t¡ "³Îå} \àÎ> ë¹àÚ>à ³=}[Å;>à 78 "³Îå} 73 ëºï[J¤à, "ƒåKà ë¤> ëÑzàG>à ¹> 62 ëºïƒå>à [¯ìA¡t¡ t¡ì¹; t塹Kà "ìW¡ï¤à ¹> ³Åã} 350 ëºï¤à R¡³[J¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.