&Î [Î [Î [Î Åã}\î³>à "๠"๠[Î [Î¤å ¹> 106 t¡à ³àÚ=ã¤à šãìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, \>å¯à¹ã 11– ³[ošå¹ [yû¡ìA¡t¡ &ìÎà[Î&ÎÄà Åã@ƒå>à W¡x[¹¤à 3Ç¡¤à &³ [Î & ƒ[¤Ãl¡ü šøÓàƒà &@ƒ ƒ[¤Ãl¡ü ¹à³à>@ƒ Òü[ºt¡ [yû¡ìA¡t¡ tå¡>¢àì³”zA¡ã R¡[Î ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡t¡à &Î [Î [Î [Î Åã}\î³>à "๠"๠[Î [Î W塹àW¡à@ƒšå¹¤å ¹> 106 t¡à ³àÚ=ã¤à šãìJø¡ú

         ºå¯à}ìšàA¡šà [yû¡ìA¡t¡ ëÑz[ƒÚ³ƒà W¡x[¹¤à Òü[ºt¡ [yû¡ìA¡t¡ tå¡>¢àì³”z "[ÎKã ë³t¡W¡ *Òü>à ÒìÚ} ¤Ãå ëÒàA¡ Jå¹àÚKà yàl¡ü E¡àîA¡ì=ºKà ÅàÄK[>¡ú R¡[Î ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡ "ƒåƒà ³àÚ šàAá¤à ÎR¡àÒü [Î [Î [ÎKã [¯ìA¡t¡ 3 ëºï[J¤à ë¤à[¹Î>à ë³> *¤ [ƒ ë³t¡W¡ t¡àìJø¡ú tå¡>¢àì³”z "[ÎKã ">ãÇ¡¤à ëó¡\Kã R¡[Î ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡ "ƒåƒà ÎR¡àÒü [Î [Î [Î>à ÒàÄà ë¤[v¡} ët¡ï[J¤ƒà "šã¤à *®¡¹ 40Kã ³>å}ƒà *®¡¹ 33ƒà *º "àl¡üt¡ *Òü¹Kà ¹> 162 ëºï[J¡ú ³[ÎKã šàl¡üJ峃à W塹àW¡à@ƒšå¹Kã "๠"๠[Î [Î>à *®¡¹ 15.3 ƒà *º "àl¡üt¡ *Òü¹Kà ¹> 56 ëºï[J¤ƒKã ë³t¡W¡ "ƒå ÎR¡àÒü>à ¹> 106 t¡à ³àÚ šàA¡[J¡ú  ÎR¡àÒü>à ët¡àÎ R¡³ƒå>à ÒàÄà ë¤[v¡} ët¡ï[J¤ƒà ë>y>à ¹> 26, [A¡Î>>à ¹> 25, Î>à>à ¹> 20 "ƒåKà [®¡ì¤>>à ¹> 15 ëºï[J¡ú "Òà>¤à Òü[>}Î "ƒåƒà "๠"๠[Î [ÎKã ë¤àÀ¹ 냤¹à\>à [¯ìA¡t¡ 3, [³gàº>à [¯ìA¡t¡ 2 Òà*\àìº>>à [¯ìA¡t¡ 2 "ƒåKà ëÒìº> "³Îå} ºà>[>ì\Äà [¯ìA¡t¡ "³³³ ëºï[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒå ³àÚ šàA¥¡¤KンA¡ "๠"๠[Î [Î>à ">ãÇ¡¤à ë¤[v¡} ët¡ï[J¤ƒà ëÒ>W¡à>à ¹> 11, 냤¹à\>à ¹> 6 "ƒåKà Òüºà>>à ¹> 6 ëºï[J¡ú ">ãÇ¡¤à Òü[>}Î "ƒåƒà ÎR¡àÒüKã ë¤à[¹Î "³Îå} Òüì¤àìW¡ï>à [¯ìA¡t¡ 3-3, Î[ƒš>à [¯ìA¡t¡ 2 "ƒåKà κೠ"³Îå} [A¡Î>>à [¯ìA¡t¡ "³³³ ëºï¤à R¡³[J¡ú 
 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.