š[A¡Ñzà> "ìÑ|[ºÚàƒKã ¹> 412 ëÅàx[¹

[΃[>, \>å¯à¹ã 4 ("àÒü & &> &Î)– š[A¡Ñzà> R¡[Î [΃[> [yû¡ìA¡t¡ Køàl¡ü@ƒƒà ÅàÄ[J¤à "׳ǡ¤à ët¡Ñz ë³t¡W¡A¡ã >ã[> W¡>¤Kã ÅàĤà ëºàÒü[Å>¤ƒà [¯ìA¡t¡ 2 t塹Kà ¹> 126 ëÑHþ๠ët¡ïƒå>à Úè´¬å "ìÑ|[ºÚàƒKã ¹> 413 ëÅàx¹Kà íºìJø¡ú

         *š>¹ "c¡à¹ "[º (58) "³Îå} Úå[>Î Jà> (64) "´šÚ¹[Å}>à R¡[ÎKã ÅàĤà 뺚¥¤à JR¡Ò>¤à ³t¡³ƒà [yû¡\ƒà íº[Jú "ìÑ|[ºÚàKã ³àÚîA¡ƒà ëšÎ¹ ë\àÅ ëÒ\º¯èƒ>à ¹> 32 šã¹Kà [¯ìA¡t¡ 2 ëºï[J¡ú "ìÑ|[ºÚà>à [¯ìA¡t¡ 8 t塹Kà ¹> 538 ƒà ³ìJàÚKã "Òà>¤à Òü[Ä}Î [ƒAáڹ ët¡ïJø¤à ³t¡}ƒà, š[A¡Ñzà>>à ³ìJàÚ *š>¹ Ź[\º Jà> (4) "³Îå} ¤à¤¹ "\à³ (0) ë¤àƒ¢t¡à ¹> t¡¹ç¡A¡Jv¡û¡} t¡à[¹¤Kà ëºàÚ>>à ³[¹Ç¡¤à *®¡¹ƒà "àl¡üt¡ *Òü[Jƒå>à ëÅàÄà ÅàĤà ëÒï[J¡ú

          Jà>>à ëÒ\º¯èƒA¡ã ë¤àºƒà ë³t¡ ë¹>ìÅà>à *A¡[J "ƒåKà "\à³>à *®¡¹ "[γv¡û¡à &º [¤ ƒ[¤Ãl¡ü t¡à[J¡ú [¯ìA¡t¡ ">ã Úà´•à =å>à "àl¡üt¡ *Òü[J¤à "ƒå>à 뮡t¡¹à> ë¤t¡Îì³> Úå[>Î Jà> =à[\ÀA¡[J "³Îå} ³ÒàA¥¡à "c¡à¹ƒà šàƒå>à š[A¡Ñzà>Kã Òü[Ä}Î t¡š¥à t¡š¥à ó¡K;ÒÀA¡[J¡ú ³ìJàÚ>à ³ìJàÚKã [t¡´¬å Jåìƒà}[=¤ƒKã A¡Ä¤à "׳ǡ¤à [¯ìA¡t¡t¡à ³àÚ=ã¤à šã[‰¤à šàt¢¡>¹[Åš ¹> 120 ëºï[Å>[J¡ú

     ³³àR¡ƒà, 365¡ú 3 ƒKã >å[³; "[ÎKã ÅàÄ¤à ³Jà "³åA¡ W¡x¹ƒå>à R¡¹à}ƒKã íº¹A¡[J¤à ë¤t¡Îì³>[Å} ë¹>ìÅà (184) "³[ƒ ëšt¡¹ ëÒ@ƒìÑHþà´¬ (110) >à ³[¹Ç¡¤à [¯ìA¡t¡t¡à šàt¢¡>¹[Åš ¹> 142 ëºï¹³[J "ƒå¤å ë¹>ìÅà 94 Ç¡¤à *®¡¹ƒà Òü³¹à> Jà>>à "àl¡üt¡ *ÒüÒ>[J¡ú

        [¯ìA¡t¡ t塹¤Îå A¡[¹³v¡à "ìÚ;šà šã¤à ët¡ïƒ>à ëÒ@ƒìÑHþà´¬>à ëÑHþà¹ì¤àƒ¢t¡à ¹> 516 t¡à¹A¡šà ³t¡³ƒà ³ÒàA¡šå ëšÎ¹ ¯àÒ¤ [¹Ú\>à "àl¡üt¡ *ÒüÒ[@ƒøîR¡ƒà Úà´•à ó¡\¹¤à ëÎeå¡[¹ "³à íÚ[J¡ú ³ÒàB¡ã ë¤àº 205 ÅàĹ´¬à Òü[Ä}Îƒà ¤àl¡ü@ƒ[¹ ³àš> íÚ¹³[J¡ú ³tå¡} t¡à¤ƒà ë=àA¡šà ë¤t¡Îì³>[Å} [Òºt¡> A¡àt¢¡¹àÒüt¡ (37), ë³t¡[=Úå 뤃 (29) "³Îå} [³t¡ìW¡º ÑzàA¢¡ (16) Îå "ìÑ|[ºÚà>à Úà´Ã¤à "Òà>¤à Òü[Ä}ÎKã "šè>¤à ¹> ëºïÒ>¤ƒà ³ìt¡} šà}>¤à A¡àĤà =¤A¡ ët¡ï>¹³[J¡ú š[A¡Ñzà>Kã ³àÚîA¡ƒà [¹Ú\>à [¯ìA¡t¡ "׳ "ƒåKà Jà> "³[ƒ "c¡à¹>à [¯ìA¡t¡ ">ã ">ã ëºï[J¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.