ºàì\à} "³Îå} ë>ì¹àA¡àKã ëóø¡@ƒ[º ë³t¡W¡ R¡[Î ÅàĹK[>

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ 28– *º Òü[@ƒÚà óå¡t¡ì¤àº ëó¡ƒì¹Î>Kã ³Jàƒà ºàB¡ìƒï[¹¤à W¡Òã 2017 A¡ã \>å¯à¹ã =àƒKã ëÒïKìƒï[¹¤à [Òì¹à "àÒü [ºK "³Îå} "àÒü [ºK ëÎìA¡@ƒ [ƒ[¤\@ƒà Źç¡A¡ ÚàKìƒï[¹¤à [Åìºà} ºàì\à} &ó¡ [Î "³Îå} ëÑzt¡ "[ÎKã ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î ">ãKã *Òü¤à ëóø¡@ƒ[º ë³t¡W¡ "³à ÒìÚ} >å}[=º šè} 1.30 t¡à¤ƒà Jå³> º´šàA¡ ë³> ëÑz[ƒÚ³ƒà ÅàĹK[>¡ú

         ëÒï[J¤à "àÒü [ºK 2016 t¡à t¡¹ç¡A¡Ç¡¤à ëšà[\Î@ƒà ºàA¡[J¤à [Åìºà} ºàì\à}>à ³ìJàÚKã ëÒà³ Køàl¡ü@ƒ[> Jg[¹¤à ³[ošå¹ƒà ÒìÚ} ë>ì¹àA¡àKà ÅàÄKìƒï[¹¤à ë³t¡W¡ "[Î>à ºàB¡ìƒï[¹¤à [Î\>Kã "Òà>¤à ëų-Åà¤à ë³t¡W¡ *Òü[¹¡ú ëÎìA¡@ƒ [ƒ[¤\> "àÒü [ºKt¡à "׳ǡ¤à ëšà[\Î@ƒà íº[¹¤à ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î>à "àÒü [ºKA¡ã [t¡³ ºàì\à}Kà ÅàÄKìƒï[¹¤à ë³t¡W¡ "[Î>à [t¡³Kã ëų Åःà "ìW¡ï¤à ³ìt¡} *ÒüKìƒï[¹¡ú ³=} W¡ÒãKã \>å¯à¹ã 22 ƒà ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î>à ëÎìA¡@ƒ [ƒ[¤\>Kã ë³t¡W¡ *Òü>à [ƒÀãƒà &ì¯ ë³t¡W¡ ÅàÄK[> "ƒåKà [Åìºà} ºàì\à}>à "àÒü [ºKA¡ã "Òà>¤à ë³t¡W¡ *Òü>à \>å¯à¹ã =àƒà ÅàÄKìƒï[¹¡ú ë>à=¢ ÒüÑz [¹\@ƒKã "àÒü [ºKA¡ã [t¡³ šåì=àA¥¡¤à ëÒà;>¤ƒà ëšàA¥¡ó¡³ "³Îå} ƒ [ššºÎ ëyû¡à[>A¡º šàl¡ü-ëW¡>à ÒìÚ}Kã ë³t¡W¡ "[ÎKンA¡ ë³[ƒÚà šàt¢¡>¹ *Òüƒå>à ³ãšå³ [t¡>à [¹\> "[ÎKã [t¡³[Å}Kã ëÅàx[¹¤à A¡Úà "ƒå ë³>J;>¤Kã Jåìƒà}W¡à¤[Å} "ƒå ó¡}Ò>Kìƒï[¹¡ú ÒìÚ}Kã ë³t¡W¡ "[Îƒà ºàì\à}Kã [t¡³ƒà W¡Òã ë>ï[¹¤à ³¹ç¡*Òü>à W¡Òã 21 "³Îå} 23 ³Jàƒà íº[¹¤à ÅàÄì¹àÚ[Å} [ó¡[Á¡} ët¡ïƒå>à ÅàÄÒ>Kìƒï[¹¡ú [t¡³ "[΃à ë¹à³à[>Úà "³Îå} \šà>Kã óå¡t¡ì¤àº¹[Å} Úà*Kìƒï[¹¡ú ³šè} ó¡à¤à [t¡³ "³à *Òü‰¤Îå [¹\> "[΃à íº[¹¤à óå¡t¡ì¤àº Aá¤[Å} šèÄà W¡à*J;[³Ä>¤à ëóø¡@ƒ[º ë³t¡W¡ "[΃à Źç¡A¡ Úà¤à ºàA¡[J¤[> ÒàÚ>à [Åìºà} ºàì\à}Kã ëA¡àW¡ =à}ì¤àÒü [Î}ìt¡à>à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú

        Òü´£¡àºKã Aáà[ÎA¡ Køàì@ƒƒà R¡[Î šàR¡ì=àA¡[J¤à šàl¡ü³ã[Å}Kà l¡ü>¤à "³ƒà Ò@ƒv¡û¡à ëºàÒü[Å>[J¤à 60Ç¡¤à [Î [Î [³t¡, 11Ç¡¤à ³[ošå¹ ëÑzt¡ [ºKA¡ã ëW¡[´šÚ> *Òü¤ƒà >v¡>à íº¤àA¡ "[ÎKã J«àÒüƒKã [º¹¤à óå¡t¡ì¤àº tå¡>¢àì³”z ƒå¹à@ƒ A¡šA¡ã  128Ç¡¤à Òü[ƒÎ>Kã ¹Ä΢ "š t¡à¹Aá¤à ³tè¡}ƒà ëÑzt¡ "[ÎKã "ó¡¤à ÅàÄì¹àÚ[Å} Źç¡A¡ ÚàÒ@ƒå>à ÒìÚ}Kã ë³t¡W¡ "[΃à J«àÒüƒKã ó¡¤à šàìó¢¡àì³X "ƒå šã>¤à ëÒà;>K[> ÒàÚ>à ë>ì¹àA¡à &ó¡ [ÎKã ëA¡àW¡ [Kó¡ ¹àÒü Jà>>à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú óå¡t¡ì¤àº ³ÅàÄà W¡à*J;>¤à ëÒà;>¤ƒà "ìW¡ï¤à ë=ïƒà} ëºï[¹¤à ³ãšå³ Jå[ƒ}³A¥¡à ÒìÚ}Kã ºàì\à} &ó¡ [Î "³Îå} ë>ì¹àA¡à &ó¡ [ÎKã ë³t¡W¡ "[Îƒà ³ã;ìÚ} t¡à¤Kà ëºàÚ>>à ë>à=¢ ÒüÑz [¹\@ƒà óå¡t¡ì¤àºKã =àA¡ "ƒå JR¡ìÒï>¤Kã t¡àgà "³Îå šãKìƒï[¹¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.