³[¹Ç¡¤à * [ƒ "àÒüƒà ³[ošå¹>à [¤Ò๤å [¯ìA¡t¡ 6t¡à ³àÚ=ã¤à šãìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ 20– ³[ošå¹ "³Îå} [¤Ò๠">ãKã *Òü¤à ¤àÒüìºt¡ì¹º [yû¡ìA¡t¡ ëÎ[¹\Kã ³[¹Ç¡¤à * [ƒ "àÒüKã ë³t¡W¡t¡à ³[ošå¹>à [¤Ò๤å [¯ìA¡t¡ 6t¡à ³àÚ=ã¤à šãƒå>à ëÎ[¹\ "[ÎKã ë³t¡W¡ ³[¹ ³àÚ šàAáKà ³àR¡\㺠=à[¹¡ú ºå¯à}ìšàA¡šà [yû¡ìA¡t¡ ëÑz[ƒÚ³ƒà W¡x[¹¤à 2Ç¡¤à ëÎ[¹\ "[ÎKã R¡[Î ÅàÄ[J¤à ³[¹Ç¡¤à * [ƒ "àÒüKã ë³t¡W¡ "ƒåƒà [¤Òà¹>à ÒàÄà ë¤[v¡} ët¡ï[J¤ƒà *®¡¹ 35ƒà *º "àl¡üt¡ *Òü¹Kà ¹> 87 ëºï[J¡ú "Òà>¤à Òü[>}Î "ƒåƒà [¤Òà¹Kã A塳à¹>à ¹> 17, šøì³àƒ Úàƒ¤>à ¹> 11 "ƒåKà "à[®¡ìÎA¡ A塳à¹>à ¹> 11 ëºï[J¡ú Òü[>}Î "ƒåƒà ³[ošå¹Kã ë¤àÀ¹ [¤Ñ¬àÎ>à [¯ìA¡t¡ 5 ëºï¤Kà ëºàÚ>>à ë³> *¤ [ƒ ë³t¡W¡ t¡à[J¡ú ³³àR¡Kã ÅàÄ[J¤à * [ƒ "àÒüKã ë³t¡W¡ "׳ ³àÚ šàA¡Jø¤à ³[ošå¹>à ³[¹Ç¡¤à * [ƒ "àÒüKã ë³t¡W¡ "ƒåƒà ³[ošå¹Kã ">ãÇ¡¤à Òü[>}Ît¡à [šøìÚà[\;>à "àl¡üt¡ *Òüƒ>à ë¤àº 55ƒà ¹> 40, Îåºt¡à>>à ë¤àº 28ƒà ¹> 23 ëºï[J¡ú "Òà>¤à Òü[>}Ît¡à ³[ošå¹Kã ëÒàì³ì@ƒøà>à [¯ìA¡t¡ 2 "ƒåKà [šøìÚà[\; "³Îå} Îå¹\>à [¯ìA¡t¡ "³³³ ëºï[J¡ú ">ãÇ¡¤à Òü[>}Ît¡à [¤Òà¹Kã "\Ú Úàƒ¤, ¹à× Úàƒ¤ "³Îå} šøì³àƒ Úàƒ¤>à [¯ìA¡t¡ "³³³ ëºï[J¡ú ë³> *¤ [ƒ ë³t¡W¡>à ³[ošå¹Kã [¯ìA¡t¡ 5 ëºï[J¤à [¤Ñ¬àÎ>à t¡àìJø¡ú ÒìÚ} ¤àÒüìºt¡ì¹º ëÎ[¹\ "[ÎKã ³R¡àÇ¡¤à ë³t¡W¡ ÅàÄK[>¡ú

 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.