ºàÒü[¹A¡ ëÚà>¤à ëó¡àR¡¤à

ÒüA¡àÚJå´•\[¹¤à &[ƒt¡¹,
        'ìJàÚKã ³[ošå¹ Jå>àÒü "[΃à W¡;>ìºà> ³Úà³ "³à íº¤Kã ³>å}ƒà "ì>ï¤à "Òü¤à "³Kã ëó¡àR¡¤ƒà R¡àÚ[¹¤à ºàÒü[¹A¡ "³à ºàÒü[¹A¡ ëÚà>¤à ƒåA¡à> J¹ƒà ëÚàºÒ>¤ƒà ºàÒü[¹v¡ûå¡ Åã;[y¤³îJ íšÅà šãƒ¤Kã W¡;>¤ã "[ÎÎå "³[>¡ú ³¹³ A¡Úà íºƒå>Îå ³[ÎKã W¡;>¤ã "[γ[ƒ íºÒÄã}샡ú tå¡}ƒà ë=à¹B¡ƒ¤à "Òü¤à J¹Kã ³ì=ï ÒÄ¤à ³¹³ "³[>¡ú [¹[Îœ¡ šã¤ƒà "ó¡t¡¹ ëκ Òü[¹¤[Î A¡[¹ì>à?

      ëÒï[\A¡šå A¡>à>à \³ \³ íšÅà =àƒ¹Kà ºàÒü[¹A¡ íº íºƒå>à šà>¤ìK? ³ìÒïÅà *[ó¡Ît¡à Úè³ Ú賃à ëA¡àÚ>à W¡;tå¡>à ºàÒü[¹A¡ ëÚàĹ´¶ã¡ú ºàÒü[¹A¡ ëÚà>¤à ºàA¡& t¡à¤ƒà ëºà;tå¡>à íº>¤à Úà*î>¡ú "[¹¤à ºàÒü[¹A¡ [=ìK ÒàÚ¹¤Îå ºàÒüì¤ö¹ãƒà ó¡}¤[>>à ºàÒü[¹A¡ ëÚà>¤à ƒåA¡à>[Å}Îå ëšà;Åã; ó¡v¡¤ƒK㠚ೃ¤à W¡;>¤ã "[Î ë=àA¡[J¤à *Òü¹³K[>¡ú ëÚàĤà ëšà; ëºï>¤à ³t¡³ƒà ëÅì@ƒà} "³àR¡-"t¡àKã šà>¹Kà ëºï>ìÒï[¹¤[>¡ú íšÅà J¹à ¯à;>¤à Úà*¹¤Îå ³t¡³ "³à =à>¹Kà šã>[¹¤[>¡ú Å´•à ÒàÚ¹¤ƒà W¡àƒà [>óå¡ƒà ³³º Ò”‚>à ëÅì@ƒà}Kã ëÚ}>¹Kà ëºïìÒïÒü¡ú ëÚàÀKà šã¤à ÒàÚ¤[΃à =à A¡Úà W¡R¡>à ëÚà>[¤Kìƒï[¹¤ì>à ÒàÚ¤à "³à W¡R¡[R¡¡ú ëšøÎA¡ã ">´¶º íšÅà J¹à "¯à;-"šàƒÎå šã>¤à "³åA¡ ">ã¹A¡ ƒåA¡à> W¡;šƒà ®¡à¹à "³[ƒ >à³; ³àR¡ƒå>à ët¡àA¡Òü¡ú ³[³} íº¤à "ó¡à*¤à A¡[¤ "Òü¤à >;y¤[ƒ ºàÒü[¹A¡ ÒüìK ëó¡àR¡ìK ÒàÚ¤à íº¹ì¹àÒü¡ú ³àÚîA¡ "ìÎೃà ëÚ}º¤[ƒ Òü³àìºàº >å}[Å\¤à, ë>ï> ëΤà ët¡ï\>ã}¤à J¹ƒà >ã}ÒĤà ëšàB¡‰à ¯àƒ¤à R¡³ìƒ¡ú

      ëA¡à¤ã, Ò¯àÒü, Òü>Åà}->àšã šè´•³A¡ ëÅì@ƒà}Kã ëÚ}>à ëÚà>Kƒ¤à ³ãKà ó¡à³¢¹Kà ³”zãA¥¡¹Kà ëºï>[¹¤[>¡ú ³ƒåƒà Åã;yKÎå "ìÚà>¤à ³ã>à ³àR¡\[¹¤[>¡ú Úà´•à šà´•à ëºï>¤à ëšà; *Òü¹Kà "ìÒ>¤à ëÅì@ƒà} ëºï>[¹¤[>¡ú ëÅì@ƒà} ëÒÄà ³³º A¡à>à ëÚà[À¤[> Åã;yKà ³àR¡\[¹¤[>¡ú ëW¡, A¡º³, A¡´šàÎ ëÑzÎ>¹ãKã ëšà; ³Jº A¡Úà ëÚà[À íšÅà =ã¹Kà ëºï>[¹¡ú Åã;y¤à ëšà;º³[Å} "ƒå A¡´š>ãƒà "³åA¡ Òì@ƒàA¥¡¤à ët¡ï¹³K‰à Ò}>ã}¤à ëšàA¡Òü¡ú ³[Î ³¹ã íº>¤à Îà[Òt¡¸¤å >å}[Å[¤¤à ëºàÚÅR¡ ³ìA¡àA¡[Å} ¹àÒüt¡¹ ëó¡à¹³Kã ëΤàA¡à¹[Å}>à ¯àA¡; "[Î A¡ƒàÚ ó¡à*¤à Wå¡´¬ìK ÒàÚ¤à "W塳-"¹à> [=[¤¤Kà ëºàÚ>>à W¡;>¤ã "[Î ëÒà}ìƒàA¡[š>¤à tå¡}Kã Îà[Òt¡¸A¡à¹[Å}Kã ëÚ}ºKà ëÒà;>Òg>ã}[R¡¡ú

"ìƒà³Kã,
&> ³[oÒ๠[Î}Ò
¯à}¤º


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.