³ã 5 Òà;[J¤Kã ëA¡Î [Î [¤ "àÒü >;yKà &Î "àÒü [t¡ ëųƒå>à [=K;Ò>Kƒ¤[>– óå¡[ºì@ƒøà

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, "KÑz 17– "à[³¢>à ³ãÒà; [=>à ³ã 5 Òà;ìt¡àA¡šã[J ÒàÚ[¹¤à ë=ïìƒàA¡ "ƒåKã "Wå¡´¬à ¯àìÚº šåì=àA¥¡¤Kンv¡û¡à ë\ & [Î &ìK>Ñz [ƒ A¡Ñz[ƒ&º [A¡[À} *¤ [\ [\ìt¡Å¬¹, [t¡'W¡ Î[t¡Å, [t¡'W¡ ëšø³, "๠ëA¡ ¹ì>º "³Îå} [š'W¡ >à*¤ã>à W¡R¡[ÅÀ[Aá¤à ëJàR¡\}Kã Źç¡A¡ "³à *Òü>à R¡[Î ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à ³ó¡³[Å}ƒà ¯àA¡; ³ãó¡³ ó¡³ìJø¡ú

ë\ & [ÎKà Jè;Å´•ƒå>à *º "ì@ƒøà í³¹à šàÚ¤ã &ìÎà[Î&ÎÄà "ì@ƒøà ¤à\ใà, "šè>¤à >åšã JåÄàÒü º³[\} í³¹à ºèš¥à ÚàÒü[¹ìšàA¡ ët¡àš šå[Jø "ìW¡ï¤à ³šà@ƒà "³[ƒ ÎÃåìA¡à>à A¡A¡¯à ¤à\à¹ƒà ¯àA¡; ³ãó¡³ ó¡´¬Kà ëºàÚ>>à  º³ƒ³ "[΃Kã "ó¡Ñšà ëºïì=àA¡l¡ü, ³ãÒà;[Å} "[΃à ëW¡Ä[¹¤à "à[³¢ šà΢ì>º[Å} íW¡¹àA¡ šãÚå ÒàÚ¤>[W¡}¤à ëÎÃàKà>[Å} ºàl¡ü[J¡ú

ëA¡àÒ¹Kã ëW¡Úà¹ì³> óå¡[ºì@ƒøà ëA¡àX³>à ÒàÚ, Òü[@ƒÚà> "à[³¢Kã ë=ï*} "[Î ³ã*Òü¤Kã [Ò}¤Kã ÒA¡ ëJàUà*>¤[>¡ú Òü[@ƒÚà> "à[³¢>à W¡x[J¤à ë=ï*}[Å} "[Î Úà[>}ƒ¤à ëó¡àR¡ìƒàv¡ûå¡>à ë\ & [Î "³Îå} [Î &Î *[Å}>à ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à ³ó¡³[Å}ƒà ëJàR¡\} W¡R¡[Å@ƒå>à ºà[Aá, ³Jà t¡à>Îå W¡R¡[Å>[JK[>¡ú

³¹ã íº>¤[Å}>à P¡¹ç¡³Úå³ [\ìt¡Å¬¹ Å´¶¢ &[ºÚ\ [\š[Î "³[ƒ =à}\³ Î[t¡ÅKã  =¯àÚ Úà*‰¤à ÒA¡W¡à} [ÅÄKƒ¤[>¡ú [\š[Î, [t¡'W¡ Î[t¡Å, [t¡'W¡ ëšø³, "๠ëA¡ ¹ì>º "³Îå} [š'W¡ >à*¤ãKã "ì¹à>¤à ³ãÒà; K¤>¢ì³”z>à [Î [¤ "àÒü >;yKà &Î "àÒü [t¡ ëųƒå>à [=K;Ò>Kƒ¤[>¡ú ³ãÒà;[Å} "[΃à ëW¡Ä[¹¤à Òü[@ƒÚà> "à[³¢Kã 3 ëA¡à¹ Òü[”z[ºì\X Î[¤¢ìºX Úå[>t¡ ([Î "àÒü &Î Úå) [Å} "=å¤à ³t¡³ƒà "àÒü>Kã *Òü¤à íW¡¹àA¡ šãKƒ¤[>¡ú "ó¡Ñšà "³Îå} "³å¤à "àÒü>[Å} ³åx;A¡ƒ¤[> "³[ƒ ëÑzt¡ K¤>¢ì³”z>à ëÎì”|º K¤>¢ì³”zt¡à "ì¹à>¤à ³ãÒà; "[ÎKã ¯àìÚº šåì=àA¥¡¤à ÒàÚKƒ¤[> ÒàÚ>Îå ³ÒàA¥¡à ÒàÚ[J¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.