³³àR¡Kã ëW¡[´šÚ> ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î ëÎ[³ ó¡àÒüì>º W¡R¡ìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ 15– ë>à=¢ ÒüÑz Òü[@ƒÚàƒà J«àÒüƒKã [º¹¤à óå¡t¡ì¤àº tå¡>¢àì³”z "³à 
*Òü[¹¤à [Î [Î [³t¡A¡ã 60Ç¡¤à Òü[ƒÎ@ƒà ³³àR¡Kã ëW¡[´šÚ> *Òü[¹¤à ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î ëÎ[³ ó¡àÒüì>º W¡R¡ìJø¡ú  Òü´£¡àºKã ³šàº A¡à}î\¤å}ƒà W¡x[¹¤à [Î [Î [³t¡ "[ÎKã R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à E¡àt¢¡¹ ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡t¡à ³³àR¡Kã ëW¡[´šÚ> *Òü[¹¤à ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î>à 21Ç¡¤à [¯Ä΢ A¡šA¡ã ëW¡[´šÚ> *Òü[¹¤à Òü´£¡àº ë¯ÑzA¡ã [ƒ &³ ¹à* "¯à} ëÎA¡³àÒü¤å ëKຠ4-0 ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à ëÎ[³ ó¡àÒüì>º W¡R¡¤à R¡³[J¡ú ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î>à ëÎ[³ ó¡àÒüì>ºƒà A¡>àKà ë=}>KƒìK ÒàÚ¤ƒå [Î [Î [³t¡ "[ÎKã ÒìÚ} ÅàÄKƒ¤à "Îà³Kã ¤à¹×}A¡à &ó¡ [Î ëA¡àyû¡àc¡à¹Kà &ó¡ [Î \àìº> ΃¹ ÒãºÎA¡ã ÅàÄKìƒï[¹¤à ë³t¡W¡ "[ÎKã ³àÚ šàAá¤à [t¡³Kà =à "[ÎKã 18 ƒà "Òà>¤à ëÎ[³ ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡ *Òü>à ÅàÄK[>¡ú R¡[Î "Òà>¤à E¡àt¢¡¹ ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡ *Òü>à ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î "³Îå} [ƒ &³ ¹à* ">ã>à ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡ "ƒåKã 25Ç¡¤à [³[>v¡à ë>ì¹àA¡àKã [ƒìó¡@ƒ¹ A¡àìºà> ¤¹ì>>à ëÒ[ƒ} ët¡ï[Å@ƒå>à [t¡³Kã "Òà>¤à ëKຠW¡>[J¡ú ë>ì¹àA¡à  &ó¡ [Î>à ë¤àº ëÒÄà šàÚƒå>à "Òà>¤à Òàó¡ "ƒåƒà [ƒ &³ ¹à*>à ³Jà t¡à>à ÅàĹA¡[J¤à ">ãÇ¡¤à Òàó¡t¡à šàgº W¡Ä¤à ëÒà;>¹¤Îå ³àÚ šàA¡šà R¡³[J샡ú ë³t¡W¡ "ƒåKã 61Ç¡¤à [³[>v¡à ë>ì¹àA¡à &ó¡ [ÎKã Òü[\*P¡>à [t¡³Kã ">ãÇ¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú [ƒ &³ ¹à*Kã [ƒìó¡@ƒ¹[Å}Kã "ìÅàÚ¤à t¡àgà ëÚ}ƒå>à ë>ì¹àA¡àKã ³àÚîA¡ƒKã W¡x¹A¡[J¤à &ìt¡v¡û¡ "³ƒà ">ãÇ¡¤à Òàó¡t¡à ÅàĤà Úà*¹A¡[J¤à Îå[źA塳à¹>à 64Ç¡¤à [³[>v¡à [t¡³Kã "׳ǡ¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú ëKຠ"׳ ³àR¡\㺠=àƒå>à ë>ì¹àA¡à>à ë³t¡W¡ "ƒå ³àÚ šàA¥¡¤à ëÒà;>¹A¡[J¤ƒà [ƒ &³ ¹à*Kã ³àÚîA¡ƒKã =à}ì\àÒüìº> ëJà}ÅàÒü>à ³³àR¡ƒà šã[J¤à šàìó¢¡àì³X "ƒåƒKã t¡àƒ>à ëÅàx[¹¤à ëKàº[Å} "ƒå Òì@ƒàA¥¡¤à ëÒà;>[J¡ú ë>ì¹àA¡à &ó¡ [ÎKã ³[¹Ç¡¤à ëKຠ"ƒå [t¡³ "[ÎKã ">ãÇ¡¤à ëKຠW¡>[J¤à Òü[\*P¡ [W¡@ƒå>à 72Ç¡¤à [³[>v¡à W¡>[J¡ú

       [¯Ä΢ A¡šA¡ã ëW¡[´šÚ> *Òü¹¤à ³tè¡}ƒà [Î [Î [³t¡t¡à W¡Òã 3Kã ³tè¡}ƒà Úà*¹[Aá¤à [ƒ &³ ¹à*>à [¯Ä΢ A¡šA¡ã t¡àÒüt¡º ëºï[J¤à "ƒåP¡³ [Î [Î [³t¡ "[΃à ëÒÄà "ó¡¤à =àA¡ "³ƒà šåJ;>¤à ëÒà;>[J¡ú ëA¡àW¡ &> šå[=¤>à ³ÒàB¡ã [t¡³>à "àÒü [ºKA¡ã [t¡³Kã ³àìÚàv¡û¡à ëÒà;>[J¤[Å} óå¡t¡ì¤àÀ¹[Å}Kã íÒì=àÒü [Å}ì=àÒü¤à "ƒåKà W¡à>>à W¡R¡[Å>¤à R¡³[J샡ú [Î [Î [³t¡ "[ÎKã "Òà>¤à ë³t¡W¡t¡à [ƒ &³ ¹à*>à Ú} [ó¡[\A¡ Úå[>Ú>¤å ³àÚ=ã¤à šã¹¤à ³tè¡} [šø-E¡àt¢¡¹ ó¡àÒüì>ºƒà >àìA¡à >´¬åº ³šàº¤å ³àÚ=ã¤à šãƒå>à E¡àt¢¡¹ ó¡àÒüì>º W¡R¡ºA¡[J¤[>¡ú ³³àR¡Kã ëW¡[´šÚ> *Òü[J¤à ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î>à ë>àA¡ "àl¡üv¡à W¡x[¹¤à óå¡t¡ì¤àº tå¡>¢àì³”z "[ÎKã E¡àt¡¢¹ ó¡àÒüì>º ëÑz\ƒKã Źç¡A¡ Úà¹A¡[J¤[>¡ú "àÒü [ºKA¡ã [t¡³ "³Kà ³àìÚàA¥¡ƒå>à ÅàĤà R¡³[J¤à "[Î>à [ƒ &³ ¹à*Kã "ì>ï¤à &Gš[¹&X "³à ó¡}¤à R¡´¬Kà ëºàÚ>>à ºàB¡ìƒï[¹¤à [Î\>ƒà ëÑzt¡ [ºKt¡à "³åA¡ ÒÄà ë=}>ƒå>à [t¡³ "[ÎKã W¡š W¡à¤à ³P¡o "ƒå $;>¤à ëÒà;>Kìƒï[¹¡ú ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î>à R¡[Î ³àÚ šàA¡[J¤à "[Î>à ëÒï[\A¡ ëÒï[\A¡ Òü´£¡àºƒà W¡x[¹¤à "@ƒ¹-16 "àÒü [ºKA¡ã [t¡³ƒà "ìW¡ï¤à Òüì>à; "³à šã¤à R¡´ÃK[> ÒàÚ>à šà[¹¡ú ëšøàìó¡Îì>º óå¡t¡ì¤àº [t¡³ "³Kã W¡š W¡à¤à ³P¡o[Å} "ƒå [t¡³ "[ÎKã ÅàÄì¹àÚ[Å}>à R¡àA¥¡¤à ëA¡àW¡ [Kó¡ ¹àÒü Jà>>à A¡Äà ëÒà;>[J¡ú ë³ì>\¹ [Î'W¡ "à¹ç¡>A塳à¹>à óå¡t¡ì¤àº ³ÅàÄKã [ó¡Ú¹ìšÃ "ƒå ³ÒàB¡ã [t¡³>à R¡àA¥¡à ÅàÄÒ>[J¡ú ó塸W¡¹ óå¡t¡ì¤àº šøì³àt¡¹>à [Î [Î [³t¡ "[ÎKã E¡àt¢¡¹ ó¡àÒüì>º ëÑz\Kã ë³t¡W¡ Jå[ƒ}³v¡û¡à šã¤à ëšÃÚ๠*¤ [ƒ ë³t¡W¡ &¯àƒ¢ ë>ì¹àA¡à &ó¡ [ÎKã ëKຠ">ã W¡>[J¤à Òü[\*P¡>à ó¡}[J¡ú

           ÒìÚ} [Î [Î [³t¡ "[ÎKã ">ãÇ¡¤à E¡àt¢¡¹ ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡ *Òü>à >å}[=º šè} 1.30 t¡à¤ƒà &ó¡ [Î \àìº> ΃¹ ÒãºÎA¡à ¤à¹×}A¡à & [ÎKà ÅàÄK[>¡ú "׳ǡ¤à E¡àt¢¡¹ ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡>à =à "[ÎKã 17A¡ã >å}[=º šè} 1.30 t¡à¤ƒà [>Îà =à}@ƒKà "Îà³ ë¹[\ì³ì”zº ëΔz¹Kà ÅàÄK[>¡ú ëÎ[³ ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡[Å}>à =à "[ÎKã 18 "³Îå} 19ƒà ÅàĹ¤à ³tè¡} =à "[ÎKã 21ƒà ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡ ÅàÄK[> ÒàÚ[¹¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.