t¡àt¡à óå¡t¡ì¤àº "³Îå} "àÒüì\ຠ&ó¡ [Î ³àÚ šàA¡ìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î 
Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ 14– *º Òü[@ƒÚà óå¡t¡ì¤àº ëó¡ƒì¹ÎÄà Åã@ƒå>à W¡x[¹¤à "@ƒ¹-16 "àÒü [ºKA¡ã ë¹Ñz *¤ Òü[@ƒÚà =øãKã R¡[Î ÅàÄ[J¤à "׳ǡ¤à ¹àl¡ü@ƒKã ë³t¡W¡[Å}ƒà t¡àt¡à óå¡t¡ì¤àº &A¡à샳ã "³Îå} "àÒüì\ຠ&ó¡ [Î ³àÚ šàA¡ìJø¡ú [t¡³ ³R¡à>à Źç¡A¡ Úàƒå>à W¡x[¹¤à [ºK "[ÎKã R¡[Î "ÚèA¡ ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡t¡à t¡àt¡à óå¡t¡ì¤àº &A¡à샳ã>à >å³à[ºK¹ [¹ó¡àÒü>[¹ [º[³ìt¡ƒ óå¡t¡ì¤àº &A¡à샳ã¤å ëKຠ4-0 ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J "ƒåKà "àÒüì\ຠ&ó¡ [Î>à ëκ óå¡t¡ì¤àº &A¡à샳ã ë¤àA¡àì¹à c¡¹J@ƒ¤å ëKຠ1-0 ƒà ³àÚ=ã¤à šãìJø¡ú [ºK "[ÎKã ³R¡àÇ¡¤à ë³t¡W¡A¡ã R¡[Î ÅàÄ[J¤à "ƒåƒà t¡àt¡à óå¡t¡ì¤àº &A¡à샳ãKã ¹[¤ ¤Òàƒå¹ ¹à>à>à 23Ç¡¤à [³[>v¡à [t¡³Kã "Òà>¤à ëKຠW¡À¤à ³tè¡} 54Ç¡¤à [³[>v¡à [t¡³ "[ÎKã [ƒšA¡A塳๠¹à\àK>à ">ãÇ¡¤à ëKຠW¡@ƒå>à >å³à[ºK¹Kã šàgº 2-0 ƒà ³àR¡\㺠=à[J¡ú t¡àt¡à óå¡t¡ì¤àº &A¡à샳ã>à ³àR¡\㺠=àƒå>à ÅàÄ[J¤à "ƒåƒà >å³à[ºK¹ šàgº Òì@ƒàA¥¡¤à ëÒà;>¹A¡[J¤à 60Ç¡¤à [³[>v¡à t¡àt¡à óå¡t¡ì¤àº &A¡à샳ãKã šåJø´¬³ ³[>Ñ•àKã [t¡³Kã "׳ǡ¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú šàgº 3 ³àR¡\㺠=๤à t¡àt¡à óå¡t¡ì¤àº &A¡à샳ãKã ¯å}Ç¡R¡³ \ìKàÒü>à ë³t¡W¡A¡ã "šã¤à ³t¡³Kã ÅàĤà ëºàÒüƒå>à Òügæ[¹ t¡àÒü³Kã ">ãÇ¡¤à [³[>v¡à ³ìJàÚKã ³àÚ šàA¡šKã ³[¹Ç¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú ³àÚ šàAá¤à t¡àt¡à óå¡t¡ì¤àº &A¡à샳ã>à ³ìJàÚKã "Òà>¤à [ºK ë³t¡W¡t¡à ëκ ë¤àA¡àì¹àKà ëKຠ1-1ƒà ë‰à W¡;º¤à ³tè¡} ">ãÇ¡¤à ë³t¡W¡t¡Îå ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î¤å ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú 

        W¡x[¹¤à [ºK "[ÎKã t¡¹ç¡A¡Ç¡¤à ë³t¡W¡ *Òü>à "àÒüì\ຠ&ó¡ [Î "³Îå} ëκ óå¡t¡ì¤àº &A¡à샳ã ">ã>à ÅàÄ[J¤à "ƒåKã "Òà>¤à Òàó¡A¡ã 26Ç¡¤à [³[>v¡à "àÒüì\ຠ &ó¡ [ÎKã ºàº[¹> t塺R¡à>à 26Ç¡¤à [³[>v¡à ³ìJàÚKã ³àÚ šàA¡šKã ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú "àÒüì\ຠ&ó¡ [Î>à "Òà>¤à ë³t¡W¡A¡ã ÅàÄ[J¤ƒà ë>ì¹àA¡à &ó¡ [ÎKà ëKຠ1-1 ƒà ë‰à W¡;[J¤[>¡ú =à "[ÎKã 16A¡ã "ÚèA¡ šè} 10 t¡à¤ƒà ë>ì¹àA¡à &ó¡ [ÎKà ëκ óå¡t¡ì¤àº &A¡à샳ã ë¤àA¡àì¹à c¡¹J@ƒKà ÅàĹ¤à ³tè¡} >å}[=º šè} 1 t¡à¤ƒà ³[¹Ç¡¤à ¹àl¡ü@ƒKã ë³t¡W¡ *Òü>à >å³à[ºK¹ [¹ó¡àÒü>[¹Kà ÅàÄK[>¡ú
 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.