뤺[\Ú´•à Òü}º@ƒ ³àÚ=ã¤à šã¹´ÃKà "׳ǡ¤à ³ó¡³ A¡>ìJø

ë³àìÑHþà, \åºàÒü 14 (&ì\[X)– R¡[Î [ó¡ó¡à ¯àÁ¢¡ A¡š 2018 Kã "׳ǡ¤à ³ó¡³ 뺚ì=àA¥¡¤à ëΔz [št¡Î¢¤K¢t¡à ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡t¡à 뤺[\Ú´•à Òü}º@ƒ¤å 2-0 ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à "׳ǡ¤à ³ó¡³ A¡>ìJø¡ú ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡ "ƒåKã ³[¹Ç¡¤à [³[>v¡à ë=à³àÎ ³å¸[>Ú¹>à W¡>[J¤à ëKàº>à ³àR¡[\> =à[J "³Îå} ë³t¡W¡A¡ã "ì=}¤à Źç¡A¡ 82Ç¡¤à [³[>v¡à Òüìƒ> Ò\àƒ¢>à W¡>[J¤à ëKàº>à Òü}º@ƒ¤å [>}¤à A¡àÚÒ>[J¡ú Òü}º@ƒ¤å ³àÚ=ã¤à šã¤à R¡³[J¤à "ƒå>à ë³[GìA¡à>à Úè´¬å *Òü[J¤à 1986 ¯àÁ¢¡ A¡œ¡à ³ìJàÚ>à ³[¹Ç¡¤à ³ó¡³ A¡>[J¤à "ƒåƒKã ó¡ã¤³ ó¡K;>à ¹[ÎÚàKã &[ƒÎ> "[Îƒà ³àÚ šàA¥¡à ëA¡ì´š> ëºàÒü[Å>¤à R¡³[J¡ú Òü}º@ƒ>à ë³t¡W¡A¡ã ">ãÇ¡¤à Òàó¡t¡à ëKຠW¡Ä¤à ëÒà;>[J¤[Å} ³àÚ šàA¡v¡û¡>à íº[¹îR¡ t¡àgà ë=}=¹A¡šà Źç¡v¡û¡à Ò\àƒ¢>à W¡>[J¤à ëKàº>à Òü}º@ƒKã ë=ï>à Ò>[J "³Îå} ëKຠ"³v¡à Òì@ƒàA¡šà R¡³ƒ>à ³àÚ=ãìÒï[J¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.