뤺[\Ú´•à šà>à³à ³àÚ=ã¤à šãìJø

ëÎà[W¡, \å> 18(&ì\[X)–  ë¹àì³ºå ºåA¡àAå¡>à W¡>[J¤à ëKຠ">ã "³Îå} ‰àÒü\ ³¹ìt¡X>à šè[A¥¡} Ò蹤à 뮡à[À "³ƒà W¡>[J¤à ëKàº>à šà>à³à¤å 3-0 ƒà W¡àl¡ü>à ³àÚ=ã¤à šãƒå>à 뤺[\Ú´¬å [ó¡ó¡à ¯àÁ¢¡ A¡š ¹[ÎÚàKã ëA¡ì´š> ³àÚ šàA¥¡à ëÒïìƒàA¡Ò>ìJø¡ú R¡[Î Køç¡š-[\Kã *š[>} *Òü>à ëÎà[W¡ƒà ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡ "ƒåƒà ³ìt¢¡X>à  ">ãÇ¡¤à Òàó¡A¡ã ">ãÇ¡¤à [³[>t¡t¡à  ó¡\¹¤à 뮡à[À "³ƒà A¡à*[Å@ƒå>à W¡>[J¤à ëKàº>à ë³t¡W¡ "ƒå ³àR¡[\> =à¤à ëÒï[J¡ú ³ÒàB¡ã [t¡ì´¶t¡ \àÒü³ ëšì>ì@ƒà>à ët¡ï¹A¡[J¤à ëyû¡àÎt¡à šà>à³àKã ³àÚîA¡ƒKã [Aáڹ ët¡ïì=àA¥¡¤à ëÒà;>¤ƒà ³àÚ šàA¡ìÒïƒ>à ºàA¡[J¤à ë¤àº ³ìt¢¡X>à íº³àÚƒà t¡à[‰îR¡ƒà A¡à*[Å@ƒå>à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú

ºåA¡àAå¡>à A¡Äà ëÒàăå>à W¡x[J¤à Ñ|àÒüA¡[Å}Kã ³ÒÚ>à ³ÒàB¡ã ëKຠ">ã "ƒå W¡>¤à R¡³[J¡ú ëA¡[®¡> [ƒ ¤øç¡Ú>Kã ó¡\¹¤à šàÎt¡à ºåA¡àAå¡>à ëÒƒ ët¡ï[Å@ƒå>à ë³t¡W¡A¡ã 69Ç¡¤à [³[>v¡à W¡>[J¤à ëKàº>à 2-0 ƒà šà>à³àƒKã ³àR¡[\> =à>à W¡;[J¡ú ³Åà ³l¡ü W¡àl¡ü¹¤à Ñ|àÒüA¡¹ "ƒå>à [t¡³Kã "ìt¡àÙà ëKຠ"³Îå W¡>[J¡ú ³ÒàB¡ã [t¡³Kã [ÑHþÙ¹ Ñz๠Ñ|àÒüA¡¹ Òüìƒ> Ò\àƒ¢>à ëÅ´ÃA¡[J¤à Jåìƒà}W¡à¤à "³ƒà ³ÒàB¡ã [t¡³Kã "׳ǡ¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú "Òà>¤à *Òü>à ¯àÁ¢¡ A¡št¡à ÅA¡ $;[J¤à šà>à³à>à ë³t¡W¡ "ƒåƒà ëKຠ"³à ó¡à*¤à Òì@ƒàA¡šà R¡³ƒ>à ³àÚ=ã¤à >}[J¡ú
 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.