"º "[³> [ºìºà} ë³t¡W¡ ">ã ³àÚ šàA¡šà R¡³ìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, ë³ 27– ë=ï¤àº [ƒ[Ñ|v¡û¡ [yû¡ìA¡t¡ &ìÎà[Î&ÎÄà Åã@ƒå>à W¡x[¹¤à ëâ«[”z-20 [ºK A¡³ ë>àA¡ "àl¡üt¡ tå¡>¢àì³”zt¡à "º "[³> [ºìºà}>à ³ìJàÚKã ë³t¡W¡ ">ã ÅàÄ[J¤ƒà ">ã³A¡ ³àÚ šàA¡šà R¡´ÃKà ³àR¡\㺠=àƒå>à W¡;[º¡ú 
ºå¯à}ìšàA¡šà [yû¡ìA¡t¡ ëÑz[ƒÚ³ ºå¯à}Å}¤³ƒà [t¡³ ³[¹>à Źç¡A¡ Úàƒå>à W¡x[¹¤à tå¡>¢àì³”z "[ÎKã R¡[Î ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡t¡à "º "[³>>à ƒ[¤Ãl¡ü ¯àÒü [Î ¯à}ìJ³¤å ¹> 62ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú "ìt¡àÙà ë³t¡W¡ "³ƒà A¡àº ³Î[\ƒ ë¹àƒ>à &º [Î "àÒü [Î ³àÒüì¹>J庤å [¯ìA¡t¡ 4ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú tå¡>¢àì³”z "[ÎKã "׳ǡ¤à ë³t¡W¡A¡ã ÅàÄ[J¤ƒà &º [Î "àÒü [Î>à ët¡àÎ R¡³ƒå>à ÒàÄà ë¤[v¡} ët¡ï[J¤ƒà *®¡¹ 20ƒà [¯ìA¡t¡ 3 t塹Kà ¹> 114 ëºï[J¡ú [Î & &º>à ¹> 115 t¡àìK¢t¡ ët¡ïƒå>à ">ãÇ¡¤à ë¤[v¡} ët¡ï[J¤ƒà *®¡¹ 20ƒà [¯ìA¡t¡ 6 t塹Kà ¹> 115 ëºïƒå>à ë³t¡W¡ "ƒå [¯ìA¡t¡ 4ƒà ³àÚ šàA¡[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒåƒà "àl¡üt¡ *Òüƒ>à ¹> 61 ëºï[J¤à &º [Î "àÒü [ÎKã ¤ì¤àÒü>à ë³> *¤ [ƒ ë³t¡W¡ t¡à[J¡ú tå¡>¢àì³”z "[ÎKã ³[¹Ç¡¤à ë³t¡W¡t¡à "º "[³>>à ÒàÄà ë¤[v¡} ët¡ï[J¤ƒà *®¡¹ 20ƒà [¯ìA¡t¡ 3 t塹Kà ¹> 172 ëºï[J¡ú ƒ[¤Ãl¡ü ¯àÒü [Î>à ¹> 173 t¡àìK¢t¡ ët¡ïƒå>à ">ãÇ¡¤à ë¤[v¡} ët¡ï[J¤ƒà *®¡¹ 20ƒà *º "àl¡üt¡ *Òü¹Kà ¹> 110 ëºï[J¤ƒKã "º "[³>>à ë³t¡W¡ "ƒå ¹> 62ƒà ³àÚ šàA¡[J¡ú "º "[³>Kã ¹> 86 "³Îå} [¯ìA¡t¡ 2 ëºï[J¤à Î[³¹>à ë³> *¤ [ƒ ë³t¡W¡ t¡à[J¡ú ÒìÚ} "ÚèA¡ &º [Î "àÒü [ÎKà ƒ[¤Ãl¡ü ¯àÒü [ÎKà ÅàĹ¤à ³tè¡} "º "[³>Kà [Î & &ºKà "ì¹àÚ¤à [ºK ë³t¡W¡ *Òü>à ÅàÄK[>¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.