[š & [š W¡Òã 5 ëA¡à³ì=àA¡[J¤à

Òü´£¡àº, &[šøº 27, 2018 (Òü¹àÒü)

³[ošå¹, [³ì\๳ "³Îå} >àKàìº@ƒƒà [š & [š (ëšøàìt¡ìv¡û¡ƒ &[¹Úà šà[³¢;) ëA¡à³ì=àA¡šKã ³t¡³ ëÒï[J¤à t¡à} 1 ƒKã šà¹Kà ³Jà t¡à>à W¡Òã ³R¡à Åà}ìƒàA¡ìJø¡ú ëÒï[J¤à *ìv¡û¡à¤¹ =àƒà Úå[>Ú> ëÒà³ [³[>[Ñ|>à [š & [š ëA¡à³ì=àA¡šKã ³t¡³[Î [ƒìδ¬¹ 13 ƒKã ºà[Aá¤à Òü} 2022 Kã [ƒìδ¬¹ 31 ó¡à*¤à W¡Òã ³R¡àKã *Òü>à Åà}ìƒàAáK[> ÒàÚ>à ºàl¡üì=àA¡Jø¤à ³tå¡}ƒà Ò@ƒA¡ "³åA¡ Úå[>Ú> ëÒà³ [³[>[Ñ|>à [š & [šKã "[=}¤[Î ³Jà t¡à>à &[šøº 1 ƒKã šà¹Kà W¡Òã ³R¡àKà ëA¡à³ì=àìAá ÒàÚ>à ºàl¡üì=à¹A¡[J¤[>¡ú ëó¡àì¹Ä¹[Å}>à W¡R¡¤ƒà "[=}¤à =´¬à [š & [š "[Î ëÒï[J¤à Òü} 2011 ƒKã W¡Òã "³³³Kã "³Îå} ">ã/">ãKã *Òü>à ëA¡à³ì=àv¡ûå¡>à ºàAá¤à ³tå¡}ƒà Ò@ƒA¡ &[šøº 1 ƒKã ºà[Aá¤à Òü} 2023 Kã ³àW¢¡ 31 ó¡à*¤à W¡Òã 5 Kã *Òü>à ëA¡à³ì=à¹A¡[J¤[>¡ú š>¤à Úà¤[ƒ, ëÒï[J¤à Òü} 2010 Kã [ƒìδ¬¹ 15 ƒà ³t¡³ "ƒåKã Úå[>Ú> ëÒà³ [³[>Ñz¹, [š [W¡ƒ´¬¹´•à W塹àW¡à@ƒšå¹Kã JåKà ƒà³ ³>àv¡û¡à ³ó¡³ "ƒåKã ³ãÚà³Kà l¡ü>¤à "³ƒà ‘"๠& [š/[š & [šKã ³t¡àR¡ƒà Úå[>Ú> K¤>¢ì³”z>à [ó¡ì¹š J¹à ëºïì¹, "=å¤ƒà ºàl¡üì=àAáK[>’ ÒàÚ>à ëó¡àR¡ìƒàAá´Ã¤à ³tå¡}ƒà [³[>[Ñ| *¤ ëÒà³ &[ó¡Ú΢ (ëó¡àì¹Ä΢ [ƒ[¤\>) >à W¡Òã "ƒåKã [ƒìδ¬¹ 30 ƒà *ƒ¢¹ "³à ë=àv¡ûå¡>à ³[ošå¹, >àKàìº@ƒ "³Îå} [³ì\๳ƒà W¡Òã "³Kã *Òü>à [š & [šKã "[=}¤à ëA¡à³ì=àA¡[J¤[>¡ú ³[ošå¹ Úà*>à "¯à}-ë>à}ìšàB¡ã ëÑzt¡ "׳ "[΃à ÒüÒà> Òà>¤à *Òü>à [š & [š ëA¡à³ì=à¹A¡[J¤[Î ëÒï[J¤à Òü} 2011 Kã \>å¯à¹ã t¡à} 1 ƒKã[>¡ú 
‘ëó¡àì¹Ä΢ &v¡û¡, 1946’ Kã ³Jàƒà [³[>[Ñ| *¤ ëÒà³ &[ó¡Ú΢>à Òü} 1958 ƒà ë=àA¡[J¤à *ƒ¢¹ "³>à ë¤àƒ¢¹ ëÑzt¡ "³à *Òü[¹¤à ³[ošå¹Îå ëšøàìt¡ìv¡û¡ƒ &[¹Úà[> ÒàÚ>à ºàl¡üì=àA¡[J¤[> "³Îå} ëÑzt¡ "[Îƒà ®å¡t¡à>Kã [Î[t¡\>[Å} >v¡>à "ît¡ ëó¡àì¹Ä¹[Å} W¡R¡¤ƒà "[=}¤à =³ƒå>à ºàA¡[J¤[>¡ú ®å¡t¡à>Kã [Î[t¡\> >v¡¤à "ìt¡àÙà íº¤àA¡[Å}Kã [Î[t¡\>[Å}>à ³[ošå¹ƒà W¡R¡ìK ÒàÚ¹¤[ƒ Òü[@ƒÚà K¤>¢ì³”zA¡ã ³¹ã íº>¤à "ì=à[¹[t¡ƒKã ³àR¡ì\ï>>à "Úà¤à ëºïÒÀA¡[J¤[>¡ú "Úà¤à "[ÎÎå Òü¹àÚ ºàÚ>à ó¡}¤à >ìv¡, ³[ošå¹ƒà W¡R¡¤Kã ³[t¡A¡ W¡à¤à ³¹³ šã‰¤[ƒ ó¡}ƒ¤[>¡ú ¤à}ºàìƒÅt¡à íº¤à ³ãît¡[Å}>à ³ìJàÚKã šà[¹-šå¹ãKã ëÒïó¡³ *Òü[¹¤à ³[ošå¹ƒà W¡R¡¤ƒó¡à*¤à "๠& [š/[š & [šKã "[=}¤>à ³¹³ *Òüƒå>à Jèì¹ï =à}¤à A¡Úà íº[J¤[>¡ú ëÒï[J¤à Òü} 2010 Kã >줴¬¹ =àƒà Òü´£¡àºƒà šàR¡ì=àA¡[J¤à ³[ošå¹ã Îà[Òt¡¸ š[¹Èƒ, Òü´£¡àºKã šÃà[t¡>³ \å[¤[º (75Ç¡¤à W¡Òã) Kã ë=ï¹³ƒà Źç¡A¡ Úà>¤à ¤à}ºàìƒÅt¡Kã ºàA¡[J¤à ³ãît¡ ³W¡à J¹à [yšå¹àƒà =å}º¤à ³tå¡}ƒà ³[ošå¹ƒà W¡R¡>¤à [³[>[Ñ| *¤ ëÒà³ &[ó¡Ú΢t¡Kã ëó¡àì¹Ä΢ (ëšøàìt¡ìv¡û¡ƒ &[¹Úà) *ƒ¢¹, 1958 Kã ³Jàƒà "Úà¤à ëºï>¤à ëÒà;>[¹îR¡ƒà ³t¡³ W¡à>à ³[ošå¹ƒà =å}¤à R¡³ƒƒå>à ë=ï¹³ ëÒ賈Kã Źç¡A¡ Úà¤à ó¡}[Jƒ¤[>¡ú "ƒå¤å ëÒï[\[v¡û¡ íº¤àA¡ J¹Kã [Î[t¡\>[Å} >v¡>à "ît¡ íº¤àA¡[Å}Kã [Î[t¡\>[Å}>à ³[ošå¹ƒà W¡R¡¤ƒà ³¹ã íº>¤à "ì=à[¹[t¡ƒKã "Úà¤à ëºï¤Kã ³ì=ï t¡à쉡ú ³[Î [š & [šKã "[=}¤à ëA¡à³ì=àA¡[J¤ƒKã[>¡ú 
ÒàÄ[ƒ "๠& [š/[š & [šKã "[=}¤à ëA¡à³ì=àA¡šƒà ³¸à@µà [Î[t¡\>[Å} Úà*¹³ƒ¤[>¡ú "๠& [š/[š & [šKã "[=}¤à ëA¡à³ì=àA¡šƒà "àó¡Kà[>Ñ‚à>, šà[A¡Ñ‚à>, W¡àÒü>à "³Îå} ³¸à@µà Úà*[Jƒ¤[>¡ú "ƒå¤å Òü} 2014 Kã \>å¯à¹ã t¡à} 1 ƒKã Òü} 2015 Kã [ƒìδ¬¹ 31 ó¡à*¤à ëA¡à³ì=àA¡šKã *ƒ¢¹ƒà Òüì>ï ë>ï¤à ëšøà[®¡\> "³à Òàš[W¡@ƒå>à ³¸à@µàKã [Î[t¡\>[Å}Îå Òü[@ƒÚà> [³Î@ƒKã >vö¡Kà [®¡\à *> &¹àÒü줺Kã Jèìƒà}W¡à¤à íº¤à &Úà¹ìšàt¢¡ "³ƒKã [®¡\à ëºï¹Kà ³[ošå¹, >àKàìº@ƒ "³Îå} [³ì\๳ƒà W¡R¡¤Kã Jèìƒà}W¡à¤à íºÒ>[J¤[>¡ú ëÒï[\A¡ ³[ošå¹, >àKàìº@ƒ "³Îå} [³ì\๳ƒà W¡R¡¤ƒà Úå[>Ú> ëÒà³ [³[>[Ñ|ƒKã ³àR¡ì\ï>>¤à "Úà¤à ëºï¤Kã t¡R¡àÒü󡃤à íº[¹¤[Î "àó¡Kà[>Ñ‚à>, šà[A¡Ñ‚à> "³Îå} W¡àÒü>à Jv¡û¡à R¡àÒü칡ú "ît¡ íº¤àA¡[Å}Kã [Î[t¡\>[Å}[ƒ "Úà¤à ëºï¤Kã ³ì=ï t¡à쉡ú "àó¡Kà[>Ñ‚à>, šà[A¡Ñ‚à> "³Îå} W¡àÒü>à >v¡¤à "ît¡ íº¤àB¡ã [Î[t¡\>[Å} ÒüìA¡à³ ëA¡à´•à W¡R¡¤à Úà칡ú "๠& [š/[š & [šKã "[=}¤à ëA¡à³ì=àA¡[J¤ƒKã ³[ošå¹ƒà ëó¡àì¹> tå¡[¹Ñz[Å} ºàA¡šKã W¡à}Îå ÒàăKã ëÒ>K;ºìAá¡ú ÒààÄ[ƒ ³[ošå¹ƒà W¡R¡[>}¤à ëó¡àì¹> tå¡[¹Ñz A¡Úà "๠& [š/[š & [šKã "[=}¤>à ³¹³ *Òüƒå>à ³[ošå¹ƒà W¡R¡¤Kã Jèìƒà}W¡à¤à ó¡}>[Jƒ¤[>¡ú [š & [š ëA¡à³ì=àA¡šƒKã ³šà> íº¤àB¡ã ³ã[Å}>à ³[ošå¹ƒà ëA¡àÚ¹A¡šà "³Îå} ÎR¡àÒü ëó¡[Ñz줺ƒà Źç¡A¡ Úà¤Kã W¡à} 뺜¡>à ëÒ>K;ºA¡š[>¡ú ëÒï[J¤à Òü} 2007, Òü} 2008 "³Îå} Òü} 2009 ƒà ³[ošå¹ƒà ³šà>Kã º³ìA¡àÚ¤à ³ã ³=}[Å;>à 396, 354 "³Îå} 337 ë¹à³ƒ³A¡ ºàA¡[J¤ƒå Òü} 2011 ƒà 578, Òü} 2012 ƒà 749,  Òü} 2013 ƒà 1,908, Òü} 2014 ƒà 2769 "³Îå} Òü} 2015 ƒà 3260 ºàA¡[J¡ú Òü´£¡àº Òü”z¹ì>Îì>º &Úà¹ìšàt¢¡t¡à [®¡\à *> &¹àÒü줺Kã Jèìƒà}W¡à¤à íº¹K[ƒ ëó¡àì¹> tå¡[¹Ñz[Å} ºàA¡šKã W¡à}[Î "³åB¡Îå ëÒ>K;ºB¡[> ÒàÚ¤Kã =à\¤à íºt¡¤à >ìv¡¡ú Òü´£¡àº Òü”z¹ì>Îì>º &Úà¹ìšàt¢¡t¡à [®¡\à *> &¹àÒü줺Kã Jèìƒà}W¡à¤à íº¹K[ƒ Úè³=}>¤à ³¸à@µàKã ³ã[Å}>à ³[ošå¹ƒà ëA¡àÚ¹A¡šƒKã ëÒÄà Jèìƒà}W¡àÒ>K[>¡ú ëÒï[\A¡ ³¸à@µàKã ³ã[Å}>à ³[ošå¹ƒà W¡R¡>¤à ëÒà;>¤ƒà Òü[@ƒàÚ> [³Î@ƒKã >vö¡Kà [®¡\à *> &¹àÒü줺Kã Jèìƒà}W¡à¤à íº¤à &Úà¹ìšàt¢¡t¡Kã [®¡\àKã "Úà¤à ëºï>[¹¤[Î Òü´£¡àºƒà "ƒå´¶A¡ ëºï¤Kã Jèìƒà}W¡à¤à íºK[>¡ú "ƒå>à "=å¤à ³t¡³ƒà Òü´£¡àº Òü”z¹ì>Îì>º &Úà¹ìšàt¢¡t¡à [®¡\à *> &¹àÒü줺Kã Jèìƒà}W¡à¤à íºÒĤà ëΔz¹ƒà t¡A¡[Å>¤Kã t¡R¡àÒü󡃤à íº¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.