³[ošå¹ ¤Ãå [t¡³Kà Køã> [t¡³Kà ó¡àÒüì>º ÅàĹK[>

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ 9– ³[ošå¹ [yû¡ìA¡t¡ &ìÎà[Î&ÎÄà Åã@ƒå>à W¡x[¹¤à "Òà>¤à &³ [Î & ëW¡ìºg΢ ëyàó¡ã 2016t¡à ¤Ãå [t¡³>à [ºK ë³t¡W¡ "׳ ÅàÄ[J¤ƒà "×´¶A¡ ³àÚ šàAáKà [ºKA¡ã [¯Ä¹ "ƒåKà Køã> [t¡³>à ë³t¡W¡ ">ã ³àÚ šàAáKà ¹Ä΢ "š t¡àƒå>à ëyàó¡ã "[ÎKã ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡ ÅàĹK[>¡ú

ºå¯à}ìšàA¡šà [yû¡ìA¡t¡ ëÑz[ƒÚ³ƒà ³[ošå¹Kã ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à [yû¡ìA¡t¡ Aá¤[Å}ƒKã J>K;º¤à [yû¡ìA¡t¡¹[Å}>à [t¡³ ³[¹ ëųƒå>à [ºK ë³t¡W¡ ÅàÄ[J¤ƒà ¤Ãå [t¡³>à R¡[Î ³ìJàÚKã "ì¹àÚ¤à ë³t¡W¡t¡à ³[ošå¹ 빃 [t¡³¤å ¹> 13ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú [ºKA¡ã t¡¹ç¡A¡Ç¡¤à ë³t¡W¡ *Òü>à ³[ošå¹ ¤Ãå [t¡³ "³[ƒ 빃 [t¡³ ">ã>à ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡ "ƒåƒà ¤Ãå [t¡³>à ët¡àÎ R¡³ƒå>à ÒàÄà ë¤[v¡} ët¡ï[J¤ƒà *®¡¹ 38ƒà *º "àl¡üt¡ *Òü¹Kà ¹> 119 ëºï[J¡ú ³[ÎKã šàl¡üJå³ƒà ³[ošå¹ 빃 [t¡³>à *®¡¹ 38.3 ƒà *º "àl¡üt¡ *Òü¹Kà ¹> 106 ëºï[J¤ƒKã ¤Ãå [t¡³>à ¹> 13ƒà ³àÚ šàA¡[J¡ú ¤Ãå [t¡³ƒà Źç¡A¡ Úà[¹¤à "๠"๠[Î [ÎKã Òà*\àìº> [A¡šìK>>à ë¤àº 51ƒà ¹> 35 ëºïƒå>à ë³> *¤ [ƒ ë³t¡W¡ t¡à[J¡ú [ºKA¡ã "ì¹àÚ¤à ë³t¡W¡ "ƒåƒà ³[ošå¹ ¤Ãå [t¡³Kã Òà*\ຠ[A¡šìK>>à ë¤àº 51ƒà ¹> 35, ëó¡à΢A¡ã ÅàÄì¹àÚ šà¹ì®¡\>à ë¤àº 26t¡à ¹> 16, [t¡³ "[΃à Źç¡A¡ Úà[¹¤à =àl¡üKã [Îì>t¡>à ë¤àº 51ƒà ¹> 16 ëºïƒå>à [t¡³Kã "šè>¤à ¹> 119 Ç¡Ò>[J¡ú "Òà>¤à Òü[>}Î "ƒåƒà ³[ošå¹ 빃 [t¡³ƒà Źç¡A¡ Úà[¹¤à [¹ Ú} Ñzà¹Kã ë¤àÀ¹ ¹àì\Î šìt¡º>à [¯ìA¡t¡ 3, =àl¡üKã ºà}ìºà>Úà´¬à "³Îå} [š [t¡ "๠[ÎKã [³º>>à [¯ìA¡t¡ 2-2 ëºï[J¡ú 

"ì¹àÚ¤à ë³t¡W¡ "ƒåKã ">ãÇ¡¤à Òü[>}Ît¡à 빃 [t¡³ƒà Źç¡A¡ Úà[¹¤à ëW¡´šA¡ã ë¤t¡Îì³> *Òü¤t¡à >v¡>à  ëA¡ìœ¡> *Òü[¹¤à ëA¡ì>[ƒ>à ë¤àº 56t¡à ¹> 23, ÎR¡àÒüKã ƒ[¤Ãl¡ü [A¡Î>>à ë¤àº 43ƒà ¹> 13 "ƒåKà ¤Ãå ëÒàA¡A¡ã "[\;>à ë¤àº 29 ƒà ¹> 14 ëºï[J¡ú ">ãÇ¡¤à Òü[>}Î "ƒåƒà ¤Ãå [t¡³Kã ë¤àÀ¹ yàl¡üKã ë=à³àÎ>à [¯ìA¡t¡ 3 "ƒåKà =àl¡üKã [Îì>t¡, [š &Î [ÎKã *[\ "³[ƒ ëó¡à΢A¡ã ³å[ι "ຳ>à [¯ìA¡t¡ "³³³ ëºï[J¡ú R¡[Î "ì¹àÚ¤à [ºK ë³t¡W¡t¡à ÅàÄ[J¤à ³[ošå¹ ¤Ãå [t¡³ "³Îå} Køã> [t¡³ ">ã>à ëW¡ìºg΢ ëyàó¡ã "[ÎKã ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡ *Òü>à =à "[ÎKã 11ƒà ÅàÄK[>¡ú ÒìÚ} ³[ošå¹ 빃 [t¡³ "³[ƒ ëÚìÀà [t¡³ ">ã>à "׳ǡ¤à ëšà[\Î>Kã ë³t¡W¡ *Òü>à ÅàÄK[>¡ú
 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.