³[ošå¹ƒà "Òà>¤à *Òü>à ë¤Àå> šåºì³à>[¹ 뮡ºì®¡àìt¡à[³ W¡xìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, ëó¡¤øå¯à¹ã 15– "R¡à} "³ƒà ëšàA¡šƒKã ëºàÚ>¹Aá¤à šåºì³à>[¹ ®¡à¾ ëÑzì>à[ÎÎ ëA¡ï¤à Òàt¢¡A¡ã ºàÚ>à "³à ÑHþàÒü ëÒà[Ñšt¡àºƒà ³[ošå¹Kã *Òü>à "Òà>¤à *Òü>à ºàìÚ}ìJø¡ú

³[ošå¹ƒà "Òà>¤à *Òü>à W¡x[J¤à ë¤Àå> [ƒìºìt¡Î> *¤ šåºì³à>[¹ ®¡à¾ ëÑzì>à[ÎÎ "[Î =à "[ÎKã 9 ƒà ³ÅàKã W¡Òã 5 =à 6 Jv¡û¡à R¡àÒü[¹¤à &³[ƒ Î󢡹\ ëA¡ï¤à "R¡à} "³ƒà W¡x[J¤[>¡ú

"R¡à} "[΃à >à[¹¤à ºàÚ>à "[Î>à Òàt¢¡A¡ã ëÚ; =}¤à >àA¡ºƒKã º}Ît¡à # ëW¡>¤ƒà "š>¤à šã¡ú ³[Î>à "R¡à} "[΃à Ŭ¹ ëÒà>¤à R¡³ƒ¤à, ëA¡àA¡ R¡à*¤à, `¡à> ³àR¡¤à ë=àA¡Ò[À¡ú A¡[¹P¡´¬à ºàìÚ}ƒ>à =´Ã¤[ƒ ëÚ; =}¤à Òàt¢¡ ëó¡º *ÒüÒ@ƒå>à "R¡à}[Å} ³t¡³ W¡àƒ>à [ÅK[À ÒàÚ[¹¡ú

šåºì³à>[¹ ëÑzì>à[ÎÎ "[Î ÒàăKã *š> Òàt¢¡ Î\¢[¹ ët¡ïƒå>à # ëW¡>¤ƒà "š>¤à šã[¹¤à "ƒå >ã}[=>à ëW¡ºÒ[À¡ú *š> Òàt¢¡ Î\¢[¹Kã ³×v¡à ë¤Àå> "³à ëÚ; =}¤à ëKøàÒü@ƒà &ì>ìÑ‚[ÎÚà =à¹Kà Òü>Ît¢¡ ët¡ïÒü¡ú ë¤Àå> "ƒå>à 뮡¾t¡à "š>¤à šã[¹¤à ³ó¡³ "ƒåƒà ëšà[\Î> W¡à>à íº¹¤à ³tå¡}ƒà ë¤Àå> "ƒå A¡à³J;Ò>¤ƒà ¹àÒüt¡ 뮡[”|A塺¹ [ÎìÑzà[ºA¡ ëšøι "ƒå ë>àì³¢º ëºì¤ºƒà Ò”‚Ò[À ÒàÚ[¹¡ú

"R¡à} "[Î¤å ºàìÚ}[J¤à "ƒå ë>Îì>º ëÒºô= [³Î> ³[ošå¹Kã "๠[¤ &Î ëA¡ ëšøàKøà³Kã ³Jàƒà ÑHþàÒü ëÒà[Ñšt¡àº>à 뺴•à W¡x[J¤[> ÒàÚ[¹¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.