A¡A¡W¡ã}Kã ‘J´¬à’, ‘JåU} ºàA¡šà’ "³Îå} ‘"šR¡ Jågà*’ Òü¤à 
>à*ì¹³ A¡à[ºì³àÒÄà íº[Jƒ¤ƒà

A¡A¡W¡ã} ³àÚîA¡Kã ºàÒü*Òü¹¤à Î>à ëJà}>à} šà´¬ã "³à tå¡ìJø¡ú A¡A¡W¡ã} º³ƒ³Kã JåU} W¡à*J;>¤à ëÒà;>¤ƒà ³šå[X A¡;ì=àA¡Jø¤à ‘JåU} ºàA¡šà’ (ó¡³ >ìv¡, JåU}Kã W¡à*J;-ë=ï¹àR¡Kã =¤A¡ A¡Úà ët¡ï¤à ³ãÅA¡ "³Kã "=¢ƒà ÒàÚ\¤[>¡ú) ë>àUàìJø¡ú W¡à*J;šKã ³R¡àº ë=àÒü>à ó¡}[‰¤à, ºàÒü[¹A¡-ºàÒüÇ¡>[W¡}¤à Òã¹³ A¡Úàƒà ëÅà;=[¹¤à JåU}Kã šå[Xƒà "ì>ï¤à ³R¡àº šãƒå>à "ìÒà}¤à A¡Úà šå¹A¥¡¤à ëÒà;>¤ƒà, ³ÅàKã *Òü\¤à [=ƒ>à, ºàÒü>ã} "³à *Òü>à A¡Äà ëÒà;>[J¤à º³\ã} šå칺 *Òü[J¤à ³ãÅA¡ "ƒå íº[J쉡ú ³ãÚà´•à šà´•¤à, ³[³} W¡;º¤à ‘"šR¡ Jågà*’ >[W¡}¤à ºãºà 18 Òüƒå>à ³[ošå¹ã [=ìÚt¡¹ƒà "ìW¡ï¤à ³ó¡³ "³à A¡À´Ã¤à, Jà ³àÚîA¡ƒà ‹ø硤t¡à¹àP¡³ R¡àÀ´¬à ³ãÅA¡ "ƒå W¡;ìJø¡ú ³ÒàA¡ "ƒå A¡>àì>à? "ît¡ A¡>àÎå >ìv¡ Jõ. Aå¡. 1929, ³àW¢¡ 30, =à}\ >å[³;t¡à A¡A¡W¡ã} [>}ì=ï íºA¡àÚƒà ëšàA¡[J¤à "ƒåKà ³ÅàKã W¡Òã 89 Ç¡¤ƒà Ò@ƒv¡û¡à \à>å¯à¹ã 13, 2018 ƒà ë>àUàJø¤à A¡A¡W¡ã}Kã >à*ì¹³ A¡à[ºì³àÒ> [Î}Ò[>¡ú ³ÒàA¡ Òã¹³ A¡Úàƒà A¡A¡W¡ã} ³àÚîA¡Kã º³R¡àA¡šà, š>R¡àA¡šà, º³\ã}-º³t¡àA¡šà "³Îå} ¯àJºKã íW¡Ç¡ *Òü[J¤à "Òº Òü¤å}ìR¡à "³[>¡ú ³Òàuà KàÞê¡ãKã JåU} W¡à*J;šKã ¯àJìÀà> "³Îå} ³ã*Òü¤Kã ëΤà>à "ì=àÒü¤à ‹³¢[> ÒàÚ¤K㠃Ţ>ƒà ëW¡;>à =à\¤Kà ëºàÚ>>à ³Åà³B¡ã šå[X "[γA¡ [󡃴•ã}R¡àÒü *Òü¹¤à W¡[¹y "³à *Òü>à =>´¬à t¡àR¡º¤à ³ãÅA¡ "³[>¡ú ³à>à ëW¡;>à =à\[J "³Îå} ³”| *Òü>à ³t¡³ šè´•³v¡û¡à =ì´¶àÚƒà =àìKàăå>à ëÅà>[J- ³ƒå[ƒ ‘‘#Ŭ¹Kã ë=ï\ຠó¡}¤à ÒàÚ¤à "[Î "ît¡ A¡[¹Îå >ìv¡, ³ã*Òü¤Kã ó¡>>¤à ëΤà ët¡ï¤[>¡ú’’ ³ÒàA¡ ³ã*Òü¤Kã ëΤà ët¡ïƒå>à #Ŭ¹Kã ë=ï\ຠó¡}Jø¤à ³ãÅA¡ "³à *Òü[J¡ú ³[Î ó¡\¹¤à ³à>¤t¡àKã ¯àJìÀà> "³[>¡ú

=¤A¡ ÒàÚ¤[Î šå[X[>¡ú ³ãKã ³šà> A¡Úà t¡à}ƒ>à, ³Åà³A¥¡à A¡Äà ëÒà;>\ƒå>à ëų\¹A¡[J¤à A¡à[ºì³àÒ>Kã šå[X "[γA¡ Åã}=à>¤à Ú๤à P¡o A¡Úà>à íºìt¡}[R¡¡ú ³àKã ëÒà;>¤à A¡>¤à, t¡@ƒ¤à, šå[X ³[Ò}, º³W¡;-Åà\;, ¯àJìÀà> šè´•³A¡ t¡³\>ã}R¡àÒüKã ³ÅA¡ *Òü[J¡ú ³ÒàA¡ Åàl¡ü¤à íÒìt¡, ³ã "³v¡Kà J;>ìƒ, *Òüƒ¤à R¡àR¡ìƒ, >³=àA¡ ët¡ïìƒ, ³ãìR¡à@ƒà ºàì@ƒ, ³ãKã ³¤èA¡ >àKƒ¤à ¯à "³v¡à ÒàÚìƒ, =ì´¶àÚ ëÅ}[R¡, šèA¡ìW¡º W¡àl¡üÒü, ³ã Jè[ƒ}³A¡ [t¡Ä¤à ÚàÒü, ³t¡³ šè´•³v¡û¡à ë>àA¡[³-ë>àA¡[³ ët¡ïƒå>à íº¡ú ³[Î >;yà ³ã*Òü¤Kã W¡à*J;šKã º³W¡;-Åà\; ÒàÚ¤ƒå¡ú "ƒå¤å ³[Î *Òü>¤à ëÒà;>¤à ÒàÚ¤[Î "¹àÚ¤à "³[ƒ >ìv¡, "ìW¡;šà =ì´¶àÚKã Îà‹>à, "ìW¡;šà [ó¡ì¹š, "A¡>¤à =ì´¶àÚKã ºà씂} A¡Úà W¡R¡[R¡¡ú A¡à[ºì³àÒ>ƒà =ì´¶àÚ ëW¡;>à JàR¡¤à R¡´¬Kã Å[v¡û¡ "³à íº¡ú "ƒå>à ³à¤å ³ãÚà´•à ÚàÒü, ³à¤å >å}[Å "³Îå} ¤¸¤Ò๠ët¡ïÒü¡ú A¡A¡W¡ã} ³àÚîA¡Kã íº¤àA¡ ³W¡à t¡à¤à, W¡ã}-뺴¬à ®¡‰ìºàA¡ "³[>¡ú "ƒå¤å ³ÒàA¡ 'ìJàÚ šè´•³A¡šå =àìƒàAá´ÃKà W¡;ìJø¡ú Úà´•à šà´¶åÒü¡ú Jà-³àÚîA¡¤å íó¡KàA¡ íó¡>à R¡àAá´¬à "ìW¡ï¤à Å”|ã, º³R¡àA¡šà "³à ³àR¡\칡ú

>à*ì¹³ A¡à[ºì³àÒ> Aå¡Wå¡ ³åƒ} ët¡ïÒü, Åà¤à>-³è[v¢¡ ó¡î\, ¯à}-W¡àl¡üÒü¡ú ³t¡àR¡ "³ƒà ƒà. ëW¡à}=à³ ™à[³>ã 냤ã>à ÒàÚ[J ÒàÚ- ‘‘ë³àÒü¹à}Kã J´¬à ÒàÚ¤ìƒà "ît¡ A¡>àÎå >ìv¡ A¡A¡W¡ã}Kã A¡à[ºì³àÒ>[>¡ú’’ Úà´•à Wå¡´•à ÒàÚìJø >ã}[R¡¡ú >Òà *Òü[¹îR¡ #>J;ºA¡šKã šàJR¡ ó¡à¹A¡šKã A¡à[ºì³àÒ>Kã ó¡\¹¤à Åà¤à>-³è[t¢¡ "ƒå ®¡à¤>à Åà¹Kà "³åv¡û¡} ëÚ}[¤Úå¡ú ë³àÒü¹à}Kã J´¬ìƒï>à º³ì\º ëW¡ºÒ>[¤Úå, ³èA¥¡à ÅàÄÒ>[¤Úå, Å> ó¡àÒ>[¤Úå, t¡à šàÚƒå>à íA¡ ó¡àÒ>[¤Úå¡ú ³ã;t¡à ³åƒ} ët¡ï¤à J´¬Kã ³è[t¢ "³à ëÅàÚƒ>à ëW¡à}ì=à¹B¡[>¡ú ºàÒüìÚA¡šà ®¡‰>à l¡ü¹´Ã¤[ƒ ³àKã ºàÒü "³à ëÅàÚƒ>à ëÚAá³K[>¡ú

šõ[=¤ãKã "ó¡à*¤à ³ã*Òü A¡ÚàKã šå[X ¯à¹ã šà¤ƒà, Úà´•à ¯à>à ëÒà;>ƒå>à ³îÒ-³[Å} t¡´ÃA¡[J¤à "³[ƒ ³Åà>à A¡Äà ëÒà;>¤ƒKã ³ã *Òü¹A¡[J¤Kã ¯à¹ã-Åã}¤åº A¡Úà ë=}î>¡ú ³ìJàÚKã ³>å}ƒà, A¡A¡W¡ã}Kã ëºï³ã "³Kã ³W¡à *Òü>à ëÒï¹A¡[J¤à "ƒåKà Òü´£¡àºƒà W¡;tå¡>à ¯à>à ³îÒ-³[Å} t¡´ÃA¡[J¤Kã ³àKã ¯à¹ã "[Î "ît¡ƒKã A¡[¹Îå t¡à‰¤à ¯à¹ã "³[>¡ú ëÒï[\B¡ã ³ãì¹àº>à ³àKã ¯à¹ã šà¤à, í>>¤à Úà´•à A¡àÄK[>¡ú ³[ÎKã ¯à¹ãKã ³t¡àR¡ "[Î >à*ì¹³ KÞê¡à¹>à Òü¤à ‘JåU}Kã ¯à¹ã’ (2014) ëA¡ï¤à ºàÒü[¹v¡û¡à, A¡à[ºì³àÒ> ³Åà>à Òü¤à ‘'ÒàA¥¡à ºàÒü[¹A¡ t¡´ÃA¡šKã ³*}’ ëA¡ï¤à >å}[ÅJø¤à ¯àì¹} ³ìt¡A¡ "ƒå šà¹Kà JR¡¤à R¡[´¬K[>¡ú ³[Îƒà ³àKã ëÒà;>¤à A¡>¤à, Úà´•à ¯à>à ºàÒü[¹A¡ t¡´ÃA¡šà, JåU}Kã šå[XKà ÅàìKàăå>à [Ò}ºA¡šà ºà씂} A¡ÚàKã A¡àl¡üR¡³‰¤à ë=ïìƒàA¡[Å} ë=}>[¤K[>¡ú

³ÒàA¡ JåU}Kã ëºï³ã "³Kã Òü³å}ƒà ëšàAáA¡šà ³¹´•à ("ìšàA¡šà =ì´¬ï, "ìšàA¡šã W¡³å 냤ã, ³W¡ã>-³>à* 6, >åšã 3, >åšà 3, >åšàì¹à³ƒà ³à>à ">ãÇ¡¤[>¡ú) W¡Òã ³R¡àÇ¡¤ƒà ³šã ºàÒü[¹A¡ t¡´¬à ³t¡³ƒà Åìg>-Å>R¡àA¡šà, ºè=å³-ëºà}ìJà>¤à íÒ칡ú AáàÎ tå¡ t¡´¬à ³t¡³ƒà ëºà}$š šàÚƒå>à Òü¹ç¡³ "³Îå} J¹ç¡}šà;t¡à R¡à í>¤à Úà*¤à R¡ì´Ã¡ú ºàÒü[¹A¡ t¡´•-t¡´•à Å> ëÅ>¤à, [=¤à, ëºïl¡ü-Åã}l¡üKã =¤A¡, ºè=å³-ºà}=àA¡šà, Åã} W¡>¤à, "Òº[Å}Kã Åì´šà; tå¡}Òü>¤à šè´•³A¡ ët¡ï¹A¡Òü, Úà*¹A¡Òü¡ú ³¹³ ë³àA¡šà "R¡à} "³à *Òü>à "Òº-º³>[Å}Kã "R¡´¬à ³ìt¡R¡ A¡Úà šà}ºA¡[J¡ú

³îÒ-³[Å} t¡´¬Kã ³t¡àR¡ƒ[ƒ "¯à¤Kã ³Å[A¥¡¡ú ³àKã "Òà>¤à Òü´£¡àº A¡à¤Kã ëJàR¡W¡;[t¡, Jõ. Aå¡. 1940-41 Kã ³t¡³ƒà ³ÅàKã W¡Òã 11 ë¹à³ Ç¡¤à ³t¡³ƒà ë³àÒü¹à}ìJೃà AáàÎ tå¡ (³R¡àÇ¡¤à ³[ošå¹ šè´¬Kã š¹ãÛ¡à, ³[Î šàÎ ët¡ï¹Kà AáàÎ =øã t¡³Kìƒï[¹¤[>¡ú) š¹ãÛ¡à =à¤à ºàA¡šà "[Î[>¡ú ³t¡³ƒåƒà A¡A¡W¡ã}ƒKã Òü´£¡àº ó¡à*¤à "[Î Òœ¡à "³ƒà ">ã¹v¡û¡³A¡ KàØl¡ã ëW¡[À¡ú KàØl¡ã ët¡à}¤à ó¡}ìÒ[ƒ >å[³; 4/5 [> ³ãKã ³Ú賃à ó¡àÒüƒå>à íº¤à t¡àÒü >;yKà ëJàR¡>à W¡;šà t¡àÒü¡ú ³=}ƒà AáàÎ =øã t¡´•¤à ³³àÄ¤à ³[¹Kà ëºàÚ>>à Òü´£¡àºƒà ºàÒü[¹A¡ íº¤à "³åA¡ A¡à¹A¡Òü¡ú KàØl¡ã ó¡}ƒ¤ƒKã ³ìJàÚ>à ³Úà} Òü´£¡àº ó¡à*¤à ëJàR¡>à ºàAáKà ³ó¡³ƒåƒà ë>à}³à "Òã} ëºAáKà ³=}Kã >å[³;t¡à A¡A¡W¡ã} ëÚï¹A¡Òü¡ú "¯à¤à ëJàR¡W¡; "³[>¡ú ³ìt¡ï "Îå´•à A¡à[ºì³àÒÄà A¡A¡W¡ã}ƒà AáàÎ [ÎG ó¡à*¤à t¡´Ã¤à ³tå¡}ƒà AáàÎ ëÎì¤@ƒKã [ƒ &³ A¡ìº\ƒà "àÒü & t¡´¬à ó¡à*¤à "[Î Òü´£¡àºKã ³ó¡³ A¡Úàƒà, ³ãKã ÅìUàÚ ³W¡ã "³ƒà íºƒå>à, ³Åà>à W¡àA¡ ë=à}\¹Kà, ³ìJàR¡>à W¡;tå¡>à ³îÒ t¡´ÃA¡[J¤[>¡ú Jõ. Aå¡. 1950 ƒà [Î [Î ÒàÚÑHåþºƒKã A¡A¡W¡ã} ³àÚîA¡ƒKã ³ìJàÚ ³R¡à ë³[yA¡ šàÎ ët¡ï[J¡ú Jõ. Aå¡. 1952 ƒà "àÒü & šàÎ ët¡ï[J¡ú ³=}[ƒ, Òü³å}-³>å}Kã ³ìt¡R¡ šà}ìK J>¤ƒKã Jõ. Aå¡. 1953 ƒà ë=ï¤àº A¡³å¸[>[t¡ ëšøàì\v¡û¡A¡ã [®¡ &º ƒ[¤ÃÚå ([®¡ìº\ ëºì¤º ¯àA¢¡¹) Kã ó¡³ Òàš¥¤à ëA¡ï¹A¡šƒKã ƒ¹JàÑz =ःà JÀv¡ûå¡>à =¤A¡ ët¡ï¤à ëÒï[J¡ú "Òà>¤ƒà ÚàÒü[¹ìšàv¡û¡à =¤A¡ ³ó¡³ t¡àÒü¡ú ³=}-³=} *Òü>à ®¡à¹t¡A¡ã ³ó¡³ A¡Úàƒà ëy>ã} t¡¹à ëÒÄà W¡;tå¡>à ëºï[Å}, `¡à> A¡Úà t¡à>[Å>[J¡ú Jõ. Aå¡. 1992 ƒà &[KøA¡ºW¡¹ *[ó¡Î๠*Òü>à =¤v¡û¡Kã ëšà;=à[J¡ú ³ÒàA¡ ³ì=ï ³ÅA¡ JR¡¤à, =¤v¡û¡à šèA¥¡ã} W¡R¡¤à, "ó¡¤à =¤A¡ A¡Úà ët¡ï¹´¬à *[ó¡Î๠"³à *Òü¤à R¡³[J¡ú ÚàÒü[¹ìšàv¡û¡à =¤A¡ ët¡ï[¹îR¡ƒà ³à>à ëºïl¡ü-Åã}l¡üKã A¡àŤà "ì>ï¤à =¤A¡ A¡Úà ëÒïìƒàAá´¬Kンv¡û¡à R¡[Î ó¡à*¤à ëÅàÄ[¹¡ú

³à>à Òü´£¡àºƒà ºàÒü[¹A¡ t¡[´ÃîR¡ƒà ë=}>[J¤à, Úà´•à >å}R¡àÒüt¡¤à, =ì´¶àÚ ëÅàA¡šà ë=ïìƒàA¡ "³à íº[J¡ú ³ƒåKã ³t¡àR¡ƒà ³à>à ÒàÚ- ‘‘JÀå-JÀå¹Kà šèA¥¡ã}ƒà ëšà;=à¤à R¡³ìƒ, ëÒÄà ëJàÚÅà*>¹A¡Òü¡ú ... A¡A¡W¡ã} "[Î í³ît¡ A¡àR¡ºèšt¡à W¡À¤Îå ³ã>à W¡à[v¡û¡>-[ó¡[ƒÄ>ã}ìƒ, W¡àì¹ï-ë³ïì¹ï>¹³ìƒ¡ú ... 'ÒàA¥¡à ³t¡³ Åà}>à Òü´£¡àºKã Òü³å} A¡Úàƒà íº¹A¡šƒå ³ìJàÚKã W¡àA¡J賃à "³åv¡û¡} W¡R¡ºìv¡û¡¡ú 'Kã W¡àA¡ W¡àó¡³ ët¡àR¡àÄà, ³ìJàÚKà Å´•ƒ¤à ³W¡ã "³ƒà =´¶ã¡ú l¡ü;Τ>[W¡}¤Îå "ƒå ³R¡àÚ¡ú 'Kã W¡àAÃè¡A¡ ³t¡àÒüƒà =´¶ã¡ú’’ ³[Î Åà=ãJø¤à \à;-[¤\à; JàÚ¤Kã ([ƒÎ[yû¡[³ì>Î>) Kã ë=ï*} "³[>¡ú ³t¡³ƒåƒà JåU}-Òü´£¡àº JàÚ¤Kã ¯àJìÀà> "[Î íº¹´¶ã¡ú ³[ÎKã ³¹³ƒà Ît¡¸[šøÚà>à Òü¤à ‘³ì=ï¤å ºàÒü>ã} *Òü¤à l¡àv¡û¡¹ ¤à¤å’ (2010) "[Î šà[¤Úå¡ú [>}ì=ïìJà}ƒà ëšàA¡[J¤à ³[ošå¹Kã "Òà>¤à ƒàv¡û¡¹ *Òü[J¤à ƒà. ë=àA¡ìW¡à³ ëKइý¢¡> [Î}Ò>à (1889-1964) Òü´£¡àºƒà ºàÒü[¹A¡ t¡´¬à W¡;šƒà Aå¡Wå¡ ³å¤ƒKã ³à¤å ‘³ÚàR¡ ³W¡à’ ÒàÚ>à ³³àĤ[Å}>à ºR¡>[¤[J; JåU} ³W¡à[> ÒàÚƒå>à l¡ü[Å;[š[J샡ú >à*ì¹³ A¡à[ºì³àÒÄà JåU} ³W¡à "³à *Òü>à ëšàAÃ塤Kã ÒüA¡àÚ¤à >}[J¤à "³[ƒ ëºïl¡ü-Åã}l¡ü, JåU} W¡à*J;>¤à ëy>ã} A¡Úà ët¡ï¹A¡šƒà ó¡}ºA¡šà `¡à>, ëºï[Å}, &Gš[¹ìÚX ³Úà³ "[Î =¤v¡û¡à *씂àv¡ûå¡>à JåU}Kã ëųK;-ÅàK;šƒà ë=àÒüìƒàA¥¡à šèA¥¡ã} W¡R¡¤Kà ëºàÚ>>à ³àKã šàU>, Å[v¡û¡ šè´•³A¡ =àƒ[J¡ú "ƒå>à JåU} W¡à*J;šKà ³¹ã íº>¤à =¤A¡-ë=ï¹³, Î}Ñ‚à> A¡Úà Å´•ƒå>à =¤A¡ ët¡ï[J¡ú ³[΃à ëW¡àA¡=¤à JR¡[J샡ú ³à>à A¡A¡W¡ã} º³ƒ³ƒà A¡[¹P¡´¬à "ìÒà}¤à J¹à šå¹A¥¡¤à A¡Äà ëÒà;>[J¡ú ³àKã "[Î ƒÅ¢> "³Kà ÅàìKàĤà "àì@ƒàº>Kã ³ÅA¡ "³[>¡ú

>à*ì¹³ A¡à[ºì³àÒ>Kã JåU} W¡à*J;>¤Kã "šàA¡šà šà@ƒ³, #ìÒï "³Îå} "àì@ƒàº> ³Jº "[Î ³àÚ šàA¥¡¤à Îà[Òt¡¸¤å l¡üšàÚ "³à *Òü>à Åã[\Ä[J ÒàÚ>à ëºï¤à ÚàÒü¡ú Îà[Òt¡¸Kã º³ƒà ³à¤å ë=àÒüìƒàA¥¡à Åã}=à>[¹¤[ƒ ºãºà Òü¤à "³à *Òü>[>¡ú šèÄà ºãºà 18 Òü¹´¶ã¡ú A¡A¡W¡ã} ‰à³à[t¡A¡ Úå[>Ú> [º}J;šƒà "ìW¡ï¤à ë=ïƒà} ëºï[J¡ú ³Åà>à ëÒà;>ƒå>à [ƒì¹v¡û¡¹ "³Îå *Òü[J¡ú ëA¡ [ƒ Úå>à ³àKã ºãºà ÅàĤƒà ³ìt¡R¡ A¡Úà šà}[J¡ú ³àKã Îà[Òt¡¸Kã šà@ƒ³[ƒ ëšøàìK[Τ [ºt¡ì¹W¡¹Kã ¯àJìÀà> "[Î[>- Îà[Òt¡¸>à "ó¡¤à γà\, šå[X ëÅ´¬ƒà "ìW¡ï¤à ë=ïƒà} ëºïKƒ¤[> ÒàÚ¤à "[Î[>¡ú "Literature is not an isolated works of art. It is a social product and an agent of social revolution." "ƒåKà Îà[Òt¡¸Kã º³ƒà ³ìR¡à@ƒà "ìW¡ï¤à Òü[=º šã[J¤à ³ãÅA¡ ">ã[ƒ- "³>à ¹ç¡ÎA¡ã [º* ët¡àºÎìt¡àÒü "³Îå} ³[ošå¹Kã [\ [Î ët¡à}¤öà[>¡ú ët¡à}¤öà[ƒ [Î [Î ÒàÚÑHåþºƒà ³àKã *\à *Òü¹A¡Òü¡; ³à¤å Úà´•à ºå>à ët¡ï[¤; ³àKã ºãºà ëÚ}ÒÀA¡Òü¡ú ³à>à ÒàÚ- ‘‘*\à ët¡à}¤öàKã ºãºà[Å} ëÚ}ºå¤ƒKã 'ÒàA¡Îå ºãºà Òü>ã}¤Kã ¯àJº ëšàA¡[J¡ú’’ A¡à[ºì³àÒ>ƒà íº[¹¤à ó¡à[K "³Îå} A¡ì¹´•¤Kã ³*} "[Î ët¡à}¤öàKã šø®¡à¤t¡Kã *Òü¹A¡š[> ÒàÚ>à ëºï¤à ÚàÒü¡ú A¡à[ºì³àÒ>ƒà ó¡à[KKã [³×º ëW¡[À¡ú ‘šàJøà-ºåJøà’, ‘[>ìR¡àÀA¡šà’ "[Î>[W¡}¤à "[Î A¡ì³ƒã ºãºà[>¡ú "àƒ¢Å *Òü¹¤à ³ã*Òü¤Kã šå[X, ׸ì³[>\³ "³Îå} γà\ ëÅ}ìƒàA¡šKã ¯àJìÀà> "[Î [º* ët¡àºôÎìt¡àÒüKã šø®¡à¤t¡Kã ÅàK;ºA¡[J¤à ¯àJìÀà> *Òü¹´¬à ÚàÒü¡ú ³à>à ÒàÚ- ‘‘'>à =¯àÚ Úà*>à í>>¤[Î [º* ët¡àºôÎìt¡àÒüKã ¯à¹ã ºàÒü[¹A¡[Å}[>¡ú’’ ³à>à ÒàÚ - ‘‘ët¡àºôÎìt¡àÒüKã ¯à¹ã ë=}>¹ç¡¤ƒKã ³ƒåKà ÒàÒüìó¡; ³àÄ¤à ³*}ƒà ‘J«àÒüKã ëÒàìi¡º’ ºãºà *Òü>à Òü¤à ëÒï[J¡ú’’ ³àKã ³[³} W¡;º¤à ‘"šR¡ Jågà*’ Îå ët¡àºôÎìt¡àÒüKã Jè;ÒüƒKã A¡[¹P¡´¬à Òü[=º J¹à ó¡}º³K‰à >ã}[R¡¡ú

‘"šR¡ Jågà*’ (³W¡ã>-³>à* 3 Kã ³>å}ƒà "ìt¡à>¤>à šR¡[R¡ ÒàÚƒå>à ³àKã º>-=å³ ³å>[¤>¤à ëÒà;>¤à, ³¹àÚ¤A¡ 󡤃Kã [>}ì=ï ³W¡à>åšã ëºïƒå>à [>}ì=ï *Òü[J¤à, íº¤àA¡ R¡àA¡[J¤à) "[Î "Òà>¤ƒà ³à>à \ã[¹¤à³ƒà =¤A¡ ët¡ï[¹îR¡ƒà ÒàÚÑHåþºKã áày[Å}>à ÅàÄ[J¡ú ³=}ƒà íº³ìÚà> "àt¢¡Î ëÎàÎàÒü[t¡>à ÅàĤà l¡ü¤ƒKã Jõ. Aå¡. 1983 ƒà JàÒü샳 [¤Òà¹ã>à [ƒì¹G> ët¡ïƒå>à &³ [ƒ Úå>à ³àÚ šàA¥¡à A¡Úà¹A¡ ÒÄà ÅàÄ[J¡ú "šR¡ [>}ì=ïKã  ¯àìÚºKã ³t¡àR¡ƒà ºãºà Òü¤>à ÒàÚ- "Government of the Fools, by the Fool for the Fools" $;š[>¡ú "ƒåKà Jõ. Aå¡. 1981 ƒà ¹ê¡š³Òº [=ìÚt¡¹>à ³àKã ‘³R¡ >ìv¡ t¡àÒü¤R¡ì>’’ ÒàÚ¤à ºãºà "[Î ³àÚ šàA¥¡à ÅàÄ[J¡ú A¡à[ºì³àÒÄà ¹ç¡ì¹º [=ìÚt¡¹ W¡à*J;>¤à ëÒà;>¤ƒà "ìW¡ï¤à ë=ïƒà} Ú๴¶ã¡ú 

A¡à[ºì³àÒÄà íÅì¹}, ¯à¹ã³W¡à, ¯àì¹}>[W¡}¤Îå Òü¹´¶ã¡ú ³[Îƒà ³àKã ³t¡ãA¡-³P¡o $;š[ƒ R¡³[J샡ú ³à>à ‘JåU}Kã "ì>ï¤à Úà*º’ (¯àì¹}) Òü¹[´Ã¤à "³Îå} A¡A¡W¡ã}ƒà ëKï¹ ‹³¢ "³Îå} Î>à³Òã ºàÒü>ã} W¡;šà A¡àR¡¤å ³ìź J;>¹A¡šà "[Î ëA¡àA¥¡¤à, ‹³¢Kã "Jè¤à ³ã;ìÚ}Kã "¹à>¤à ³ìt¡ï "ƒå $;tå¡>à ‘J«àÒüKã ëÒàìi¡º’ ºãºà *Òü>à Åè³àR¡ƒà ÅàÄÒ@ƒå>à "³[ƒ ºåšà 2 šã¤à ºàÒü[¹A¡ "[Π뺴•à Jågà[Å}ƒà ëÚ씂àA¡[J¤à "[Î>à t¡à[Aá¤[ƒ Îà[Òt¡¸>à Î³à\ƒà "ìÒà}¤à šå¹A¡šƒà ët¡R¡¤à}¤à R¡´¶ã ÒàÚ¤à "[Î[>¡ú

R¡[Î 'ìJàÚ>à >à*ì¹³ A¡à[ºì³àÒ>Kã ë=ïƒà}, "¤ƒà>, šå[X "³Îå} =¤A¡[Å}¤å >ã}[Å}[º¡ú Wå¡´•à >ã}[Å}¤[ƒ A¡àÄìƒ, ³àKã >å}Kã ³àÚJè³ Òà}ìƒàv¡ûå¡>à "ì>ï¤à "=¢ [=>¤à ëÒà;>¤>à "Wå¡´¬à *ÒüK[> >ã}[R¡¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.