ëó¡à³¢¹ ëW¡[´šÚ> [>Îà "³Îå} yàl¡ü [Î [Î [³t¡A¡ã [šø-E¡àt¡¹ƒà ë=}>¹K[>


ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ 7– "´£¡à>à Åã@ƒå>à W¡x[¹¤à 60Ç¡¤à Î๠W¡à¹ç¡W¡à@ƒ [Î}Ò, ëA¡ [Î &Î "àÒü, [Î [¤ Òü ë³ì³à[¹&º óå¡t¡ì¤àº tå¡>¢àì³”z 2016 t¡à Òü} 2006 t¡Kã W¡x¹A¡šà ³[ošå¹ ëÑzt¡ [ºKA¡ã "Òà>¤à Òü[ƒÎ>Kã ëW¡[´šÚ> *Òü[J¤à yàl¡ü E¡àîA¡ì=º "³Îå} ³R¡à¹A¡ ëW¡[´šÚ> *Òü¤à R¡³[J¤à [>Åà =à}@ƒ [šø-E¡àt¢¡¹ƒà ë=}>¹K[>¡ú

Òü´£¡àºKã ³šàº A¡à}î\¤å}ƒà W¡x[¹¤à [Î [Î [³t¡ "[ÎKã R¡[Î ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡[Å}ƒà yàl¡ü E¡àîA¡ì=º>à [¯Ä΢ A¡šA¡ã [t¡³ *Òü[¹¤à ¯àÒü [š * ëÎà¹à¤å ëKຠ4-1 ƒà "ƒåKà [>Îà =à}@ƒ>à [ÒÎå ë=ï¤àº¤å ëKຠ4-0 ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à [šø-E¡àt¢¡¹ W¡R¡[J¡ú =à "[ÎKã 12Kã >å}[=º šè} 12.30 t¡à¤ƒà "׳ǡ¤à [šø-E¡àt¢¡¹ ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡ *Òü>à ÅàÄK[>¡ú

[Î [Î [³t¡ [ÎKã ³[¹Ç¡¤à ë³t¡W¡A¡ã ÅàÄ[J¤ƒà tå¡>¢àì³”z "[ÎKã  Òü} 1960, 1961, 1974, 1981, 2004, Òü} 2009 ƒà šàR¡ì=àA¡[J¤à ÒüƒÎ>[Å}ƒà ëW¡[´šÚ> *Òü¤à R¡³Jø¤à yàl¡ü "³[ƒ [¯Ä΢ A¡šA¡ã [t¡³ *Òü[¹¤à ¯àÒü [š * ëÎà¹à ">ã>à ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡ "ƒåKã 11Ç¡¤à [³[>v¡à yàl¡üKã >àÒü>ì\[¹Úà> Ñ|àÒüA¡¹ &[ƒÎà>à [t¡³Kã "Òà>¤à ëKຠW¡À¤à ³tè¡} 39Ç¡¤à [³[>v¡à &Î í³¹à¤>à ">ãÇ¡¤à ëKຠW¡ÀKà "Òà>¤à Òàó¡A¡ã ÅàĤà ëºàÒü[Å>[J¡ú 

³[ošå¹ ëÑzt¡ [ºKA¡ã "Òà>¤à "³Îå} ³R¡àÇ¡¤à &[ƒÎ>Kã ëW¡[´šÚ> *Òüƒå>à ³[ošå¹ƒà ÅA¡ JR¡>¹¤à [t¡³ *Òü[¹¤à yàl¡ü>à ³ìJàÚKã [Î [Î [³t¡A¡ã "Òà>¤à ë³t¡W¡ "ƒåƒà ¯àÒü [š *Kã ³àÚîA¡ƒà ëÒÄà šàgº W¡Ä¤à ëÒà;>[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒåKã 74Ç¡¤à [³[>v¡à &> Îå[ź>à [t¡³Kã "׳ǡ¤à "ƒåKà [t¡'W¡ ÎS¡¹>à 87Ç¡¤à [³[>v¡à ³ìJàÚKã ³àÚ šàA¡šKã ³[¹Ç¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú ¯àÒü [š *>à ³ìJàÚKã ëÅàx[¹¤à šàgº "ƒå Òì@ƒàA¥¡¤à ëÒà;>¹A¡šƒà ë³t¡W¡A¡ã "šã¤à ³t¡³ ëºàÒüƒå>à Òügæ[¹ t¡àÒü³Kã 3Ç¡¤à ë³t¡W¡A¡ã 93Ç¡¤à [³[>v¡à [t¡³Kã "³v¡à R¡àÚ¹¤à ëKຠW¡>[J¡ú 

³šà>Kã óå¡t¡ì¤àº Aᤠ"׳ Úà*>à ëÑzt¡ "[ÎKã ëÑzt¡ [ºK "³Îå} [¯Ä΢ A¡šA¡ã [t¡³ 20>à Źç¡A¡ Úà[¹¤à [Î [Î [³t¡ "[ÎKã ³R¡àÇ¡¤à ë³t¡W¡A¡ã ÅàÄ[J¤ƒà [>ÎàKã ëKàº[Å} "ƒå ëA¡'W¡ >à*ìt¡àÄà 13Ç¡¤à [³[>v¡à "Òà>¤à ëKàº, [t¡'W¡ =àR¡´¬>à 20Ç¡¤à [³[>v¡à ">ãÇ¡¤à ëKàº, 82Ç¡¤à [³[>v¡à [t¡³ "[ÎKã ó¡}[J¤à ëš>à[Âi¡ "³ƒà ëA¡'W¡ >à*ìt¡àÄà [t¡³Kã "׳ǡ¤à ëKຠW¡>[J¡ú [>ÎàKã ³[¹Ç¡¤à ëKຠ"ƒå ëƒ[¤ƒ R¡àÒüìt¡>à 84Ç¡¤à [³[>v¡à W¡>[J¡ú

ÒìÚ} t¡à} 8Kã >å[³;Úå}¤à ³tè¡} šè} 12.30 t¡à¤ƒà l¡üJøåºKã ¯àÒü Úå &ó¡ [ÎKà ÅàĹ¤à ³tè¡} >å}[=º šè} 1.50 W¡;šƒà &³ & [Π΃¹ ÒãºÎA¡à AáàÎà íA¡ì>ïKà ÅàÄK[>¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.