³à¹ç¡[t¡ Îå\å[A¡Kã A¡à¹ 볺à ëÒïìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ 21– JõÑz³àÎ "³Îå} [>l¡ü ÒüÚ๠Aå¡îÕ¡Kà ³¹ã íº>>à ³à캳Kã *Òü>à ³[³} íº¹¤à *ìt¡àì³à¤àÒüº A¡´š>ã "³à *Òü[¹¤à ³à¹ç¡[t¡ Îå\å[A¡>à šåì=àA¡šà KàØØl¡ã Jv¡û¡Kã *Òü¤à 볺à "³à =à}@ƒ =àl¡ü Køàl¡ü@ƒà A¡´š>ã "[ÎKã "ì=à¹àÒü\ [ƒº¹ ÒüÑz>¢ ë³àìt¡à΢>à Åã@ƒå>à R¡[΃Kã ëÒïìƒàA¡ìJø¡ú

[ƒìδ¬¹ 24 ó¡à*¤à W¡xKƒ¤à 볺à "[ÎKã ³t¡àR¡ƒà ÒüÑz>¢ ë³àìt¡à΢A¡ã ë³ì>\¹ ëÛ¡[y³Úè³ [¤ìÅà¹[\;>à ÒàÚ, 볺à "[Î ³à¹ç¡[t¡ Îå\å[A¡>à šåì=àA¡šà KàØl¡ã[Å} Jv¡û¡Kã[>¡ú šåì=à[Aá¤à A¡à¹[Å} "[΃à A¡´š>ã "[ÎKã J«àÒüƒKã ë>ï>à šåì=àA¡[J¤à A¡à¹ ‘ëÎìº[¹* &G’ >[W¡}¤à Úà*[¹¡ú 볺à "[΃à Wè¡´•à JB¡ã KàØl¡ã[Å} $;šà >v¡>à A¡´š>ã "[ÎKã KàØl¡ã ë=ï[¹¤à Jåƒã}³v¡û¡à 뺴•à Îà[¤¢[Î} ët¡ï¤Kã "³Îå} &A¡ìW¡g ët¡ï¤à Úà¤Kã Jèìƒà}W¡à¤Îå šã[¹¡ú

볺à "[Îƒà šã[¹¤à "ìt¡àÙà Jèìƒà}W¡à¤[Å}Kã ³>å}ƒà A¡>àP¡´¬>à  W¡x[¹¤à 볺à "[΃Kã &ìÎÎ[¹ šàt¢¡[Å} íº¤à t¡à¹¤[ƒ W¡àƒà 5 [ƒÑHþàl¡ü”z šã[¹¡ú ³à¹ç¡[t¡ ‰àÒü[®¡} ÑHåþºKã ³àÚîA¡ƒKãÎå ‰àÒü[®¡} ët¡ïÒ>¤Kã Jèìƒà}W¡à¤à ó¡}Ò[À¡ú &Î [¤ "àÒü Jè;Å´•¹Kà ëºà>Kã Jèxà}ƒà Jèƒv¡û¡à KàØl¡ã íº¤Kã Jèìƒà}W¡à¤Îå šã[¹¡ú ³à¹ç¡[t¡ yç¡ ë®¡ºå¸ ÒüÚå\ A¡à¹Îå 볺à "[΃à ó¡}Ò[À ÒàÚ>à [¤ìÅà¹[\;>à ëó¡àR¡ìƒà[Aá¡ú


© 2016 - 2018 Poknapham. All rights reserved.