¯àÒü &³ [ƒ * íÒ¹àìUàÒüì=à}Kã [t¡³ ">ã ³àÚ šàA¡ìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î Òü´£¡àº, ëÎ육´¬¹ 20– *º ³[ošå¹ 뮡à[Àì¤àº &ìÎà[Î&ÎÄà Åã@ƒå>à W¡x[¹¤à 16Ç¡¤à [³[> "³[ƒ 37Ç¡¤à \å[>Ú¹ ëÑzt¡ 뮡à[Àì¤àº tå¡>¢àì³”z 2017 t¡à ¯àÒü &³ [ƒ * íÒ¹àìUàÒüì=à}Kã [t¡³ ">ã ³àÚ šàA¡ìJø¡ú

Jå³> º´šàA¡ Òüì@ƒà¹ ëÑz[ƒÚ³ƒà W¡x[¹¤à 뮡à[Àì¤àº tå¡>¢àì³”z "[ÎKã [³[>Kã ÅàÄ[J¤à Køç¡š [ºKA¡ã ë³t¡W¡[Å}ƒà ¯àÒü &³ [ƒ *>à ëA¡ ¯àÒü [®¡ & ëJàÒü\å³à>¤å 2-1 (30-29, 18-25, 15-12) ƒà, & &³ ¯àÒü [Î "ì@ƒøà>à &Î [ƒ [Î Åà³åì¹ï¤å 2-0 (25-17, 25-20)ƒà, ëA¡ ¯àÒü &Î Úå>à "๠¯àÒü [Τå 2-0 (25-19, 25-20)ƒà, "àÒü [\ * *Òü>à´•à ëA¡ ¯àÒü &º [Î &º A¡à[W¡J庤å 2-0 (25-17, 25-22) ƒà "ƒåKà Îì¤> Ñz๠ºàÒüìJà}>à ¯àÒü [š & Òã¹à>å 2-1 (20-25,28-26, 15-12) ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú

\å[>Ú¹Kã ÅàÄ[J¤à Køç¡š [ºKA¡ã ë³t¡W¡[Å}ƒà ¯àÒü &³ [ƒ * íÒ¹àìUàÒüì=à}>à &> ¯àÒü [ƒ [Î JàÒü샴¬å 2-0 (25-17, 25-22) ƒà, &Î [ƒ [Î Åà³åì¹ï>à "àÒü [\ *¤å 2-1 (25-22, 18-25, 15-9) ƒà, &> ¯àÒü [®¡ * >à*ì¹´•à ¯àÒü &³ [ƒ *¤å 2-0 (25-14, 25-20)ƒà, ¤àìJ [®¡ [Î (&) Î>àîA¡ì=º>à &³ ëA¡ [Î &ó¡ ¯àÒü & ³¹à³¤å 2-0 (25-22, 25-21) ƒà "ƒåKà &Î ƒ[¤Ãl¡ü ¯àÒü [Î Åà[”zšå¹>à ¤àìJ [®¡ [Î ([¤) Î>àîA¡ì=º¤å 2-1 (19-25, 25-20, 15-13) ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.