ëÎKຠ"³Îå} ë¹à[Òt¡ ³W¡ã> ³>à*>à ëA¡ìƒt¡ ë¤àÚ\Kã [¯Ä¹ "³[ƒ ¹Ä΢ "š t¡àìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î Òü´£¡àº, "KÑz 26– [ƒ &³ A¡ìº\ ëA¡´šÎt¡à íº¤à Òüì@ƒà¹ ëÑz[ƒÚ³ƒà W¡x[¹¤à 6Ç¡¤à ëÑzt¡ *š> ë¹[S¡} ët¡¤º ët¡[ÄÎ ëW¡[´šÚ[Xš 2017A¡ã ëA¡ìƒt¡ ë¤àÚ\ [ÎUºÎ Òü쮡”zt¡à Òü´£¡àº ÒüÑzA¡ã ëÛ¡[y³Úè ëÎKຠ"³Îå} ë¹à[Òt¡ ³W¡ã> ³>à*>à [¯Ä¹ "³[ƒ ¹Ä΢ "š t¡àìJø¡ú

[ƒ[Ñ|v¡û¡ ët¡¤º ët¡[ÄÎ Òü´£¡àº ÒüÑz>à Åã@ƒå>à W¡x[¹¤à ëA¡ìƒt¡ ë¤àÚ\ [ÎUºÎA¡ã R¡[Î ÅàÄ[J¤à ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡t¡à ëÎKàº>à ³ÒàB¡ã ³Úà´¬à ë¹à[Òt¡šå 3-0 (11-2, 11-8, 11-7)t¡à ³àÚ=ã¤à šãƒå>à [¯Ä¹ *Òü¤à R¡³[J¡ú Òü쮡”z "[ÎKã ëÎ[³ ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡t¡à ëÎKàº>à ëA¡&Î'W¡ íºìJì@ƒøà¤å 3-1 (11-8, 11-9, 10-12, 11-7) t¡à "ƒåKà ë¹à[Òt¡>à ë¯ÑzA¡ã &º 뤃[\;šå 3-2 (9-11, 13-13, 7-11, 11-2, 11-9) ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à ó¡àÒüì>º W¡R¡ºA¡[J¡ú ëA¡ìƒt¡ KຢÎA¡ã R¡[Î ÅàÄ[J¤à ëÎ[³ ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡[Å}ƒà ÒüÑzA¡ã 'W¡ [ºÚà>à ë=ï¤àºKã ëA¡'W¡ ëºàÚà캴¬ã¤å 3-0 (11-1, 11-4, 11-6) t¡à "ƒåKà ÒüÑzA¡ã ¯àÒü º[Û¡š¸à[¹>à ë=ï¤àºKã &ìA¡ šåì>Ŭ¹ã¤å 3-0 (11-2, 11-0, 11-8) ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à ó¡àÒüì>º W¡R¡ìJø¡ú Τ-\å[>Ú¹ KຢΠ[ÎUºÎA¡ã ÅàÄ[J¤à ëÎ[³ ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡[Å}ƒà ë=ï¤àºKã 'W¡ [Îì>[¹t¡à>à ÒüÑzA¡ã [ºÚà¤å 4-0 (11-6, 11-7, 12-10, 11-9) ƒà "ƒåKà [t¡'W¡ [¤[>t¡à>à ÒüÑzA¡ã ¯àÒü º[Û¡š¸à[¹¤å 4-3 (7-11, 9-11, 11-6, 11-5, 12-10, 1-11, 11-2) ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à ó¡àÒüì>º W¡R¡ìJø¡ú Τ-\å[>Ú¹ ë¤àÚ\Kã ÅàÄ[J¤à ëÎ[³ ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡[Å}ƒà Òü´£¡àº ÒüÑzA¡ã 'W¡ Îà³Îå}>à ëA¡&Î'W¡ ëÎK຤å 4-0 (11-9, 11-4, 11-7, 11-8) ƒà  "ƒåKà ÒüÑzA¡ã & ¤àÒü¹àº>à ë¯ÑzA¡ã 'W¡ ë¹à[ƒ¤å 4-1 (6-11, 11-6, 11-8, 11-7, 14-12) ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à ó¡àÒüì>º W¡R¡ìJø¡ú \å[>Ú¹ ë¤àÚ\ [ÎUºÎA¡ã ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡t¡à Òü´£¡àº ë¯ÑzA¡ã ëA¡ ë¹à[Òt¡>à ÒüÑzA¡ã & ¤àÒü¹àº¤å 4-0 (11-6, 11-8, 11-6,11-9) ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à [¯Ä¹ *ÒüìJø¡ú

Τ-\å[>Ú¹ ë¤àÚ\ ƒ¤ºÎA¡ã ÅàÄ[J¤à ó¡àÒüì>ºƒà Òü´£¡àº ÒüÑzA¡ã 'W¡ Îà³å} "³Îå} & ¤àÒü¹àº>à [t¡'W¡ ¹àìA¡Î "³Îå} &> ëÒì¹à[\;šå 3-0 (11-7, 11-4, 11-9) ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à [¯Ä¹ *ÒüìJø¡ú Τ-\å[>Ú¹ KຢΠƒ¤ºÎA¡ã ÅàÄ[J¤à ó¡àÒüì>ºƒà Òü´£¡àº ÒüÑzA¡ã ¯àÒü º[Û¡š¸à[¹ "³[ƒ 'W¡ [ºÚà>à ë=ï¤àºKã [Îì>[¹t¡à "³[ƒ &³ [ƒšà¤å 3-2 (3-11, 11-7, 7-11, 11-7, 11-9) ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à [¯Ä¹ *ÒüìJø¡ú Úè= KຢΠƒ¤ºÎA¡ã ÅàÄ[J¤à ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡t¡à ë=ï¤àºKã [t¡'W¡ ë³à[>A¡à "³Îå} [Îì>[¹t¡à>à º[Û¡š¸à[¹ "³[ƒ 'W¡ [ºÚà¤å 3-0 (11-4, 11-6, 11-8) ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à [¯Ä¹ *ÒüìJø¡ú

ëW¡[´šÚ[Xš "[ÎKã [³G ƒ¤ºÎA¡ã ÅàÄ[J¤à ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡t¡à Òü´£¡àº ÒüÑzA¡ã & ¤àÒü¹àº "³Îå} "๠ëA¡ ëκ[Î>à ë¯ÑzA¡ã ¯àÒü Î审àÎW¡@ƒø "³Îå} & Î>àìt¡à´¬ã¤å 3-2 (9-11, 11-9, 6-11, 11-2, 11-9) ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à [¯Ä¹ *ÒüìJø¡ú ë³X [ÎUºÎA¡ã ÅàÄ[J¤à ëÎ[³ ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡[Å}ƒà Òü´£¡àº ë¯ÑzA¡ã & ë¹à[Òt¡>à & [\Kã [t¡'W¡ "ìGA塳๤å 4-2 (8-11, 11-7, 11-7, 11-5, 6-11, 11-5) ƒà "ƒåKà &> [¤ì¹>>à ¯àÒü Î审àÎW¡@ƒø¤å 4-3 (11-6, 14-12, 7-11, 11-9, 8-11, 9-11, 11-7) t¡à ³àÚ=ã¤à šãƒå>à ó¡àÒüì>º W¡R¡ìJø¡ú ¯åì³X [ÎUºÎA¡ã ÅàÄ[J¤à ëÎ[³ ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡[Å}ƒà ³[ošå¹ šå[ºÎ ëÑšàt¢¡Î Aá¤A¡ã &Î =à\³à>¤ã>à ë¯ÑzA¡ã &³ [¤[@ƒÚà¤å 4-0 (12-10, 11-9, 11-8, 11-3)ƒà "ƒåKà ë=ï¤àºKã &> "Äà>à ë¯ÑzA¡ã & Î>àìt¡à´¬ã¤å 4-2 (6-11, 11-6, 8-11, 13-11, 5-11, 15-13) ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à ó¡àÒüì>º W¡R¡ìJø¡ú

 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.