"ì³àó¡à ë³àÒü¹à}>à ëW¡[´šÚ> *ÒüìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, "KÑz 12– [ƒ[Ñ|v¡û¡ ëÑšàt¢¡Î &ìÎà[Î&Î> [¤Ìå¡šå¹>à Åã@ƒå>à [¤Ìå¡šå¹ [³[> ëÑz[ƒÚ³ƒà [t¡³ t¡ì¹;>à Źç¡A¡ Úàƒå>à W¡x¹A¡šà "Òà>¤à &º Òüìt¡à³W¡à ë³ì³à[¹&º Îåš¹ [ƒ[¤\> óå¡t¡ì¤àº [ºK 2017A¡ã ëW¡[´šÚ> "ì³àó¡à ë³àÒü¹à}>à ëšàÒü”z 15 ó¡}ºKà *ÒüìJø¡ú

Îåš¹ [ƒ[¤\> [ºK "[ÎKã R¡[Î ÅàÄ[J¤à 21Ç¡¤à "ì¹àÚ¤à ë³W¡t¡à ºÎàº íº³ìšàA¡š´•à [\ &³ [Î ó塤àºà¤å ëKຠ5-1ƒà ³àÚ=ã¤à šãìJø¡ú [ºK "[΃à "ì³àó¡à ë³àÒü¹à}>à ë³t¡W¡ t¡¹ç¡A¡ ÅàÄ[J¤ƒà ë³t¡W¡ ³R¡à ³àÚ šàAáKà ë³t¡W¡ "³à ³àÚ=ã¤à >}ƒå>à ëšàÒü”z 15 ó¡}¤à R¡³ƒå>à ëW¡[´šÚ> *Òü[J¡ú ÎàÒü &Î & [\ l¡ü;ìºï>à ë³t¡W¡ t¡¹ç¡A¡ ÅàÄ[J¤ƒà ë³t¡W¡ "׳ ³àÚ šàAáKà ë³t¡W¡ ">ã ë‰à *Òü¹Kà "³à ³Úà=ã¤à >}ƒå>à ëšàÒü”z 11 ó¡}ºKà ¹Ä΢ "š t¡à[J¡ú ëA¡ [š &ó¡ [Î Jà ëšà;Å}¤´•à ëšàÒü”z 10 ó¡}ºKà "׳ǡ¤à ëšà[\Î>, "ì¹àÚ¤à [ºK ë³t¡W¡ ³àÚ šàA¡[J¤à ºÎàº>à ëšàÒü”z 9 ó¡}ºKà ³[¹Ç¡¤à ëšà[\Î>, &ó¡ [Î ë³àÒü¹à}>à ëšàÒü”z 7 ó¡}ºKà ³R¡àÇ¡¤à ëšà[\Î> [Î ¯àÒü [Î [W¡[>ìA¡àÄà ëšàÒü”z 4 ó¡}ºKà t¡¹ç¡A¡Ç¡¤à ëšà[\Î> "ƒåKà ë\ &³ [Î ó塤àºà>à ëšàÒü”z 3 ó¡}ºKà t¡ì¹;Ç¡¤à ëšà[\Î@ƒà íº[J¡ú 

[ÎUº ëºKt¡à W¡x¹A¡[J¤à [ºK "[ÎKã "ì¹àÚ¤à ë³t¡W¡A¡ã ÅàÄ[J¤ƒà ºÎàºKã ëA¡ "à[>ºA塳à¹>à [t¡³Kã "Òà>¤à ëKຠ"ƒå 38Ç¡¤à [³[>v¡à W¡>[J¡ú ºÎàºKã * "à¹ç¡>>à 41Ç¡¤à [³[>v¡à ">ãÇ¡¤à ëKàº, ëA¡ "à[>ºA塳à¹>à 48Ç¡¤à [³[>v¡à "׳ǡ¤à ëKàº, * "à¹ç¡>>à 70Ç¡¤à [³[>v¡à ³[¹Ç¡¤à, &º [¤yû¡³>à 75Ç¡¤à [³[>v¡à ³Úà šàA¡šKã ³R¡àÇ¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú [\ &³ [Î ó塤àºàKã "³v¡à R¡àÚ¹¤à ëKຠ"ƒå º[A¡ÎÄà 77Ç¡¤à [³[>v¡à W¡>[J¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.