ºàÄà W¡;[Jƒ>¤à W塳ì=àA¡[šÚå

&[ƒt¡¹,
t¡à} 28¡ú5¡ú2017 Òü} ë>à}³àÒü[\} >å[³;t¡à Òü³à [ÅîÀ³à ³îÒìA¡àº, t¡ìJºKã ³îÒì¹àÚ[Å}Kã *Òü¤à ºàÒü[¹A¡ t¡´¬Kà ³¹ã íº>¤à º³ ëA¡àÚ¤à (ëÚ}¤à) Kã ë=ï¹³ "³Kã ³>å} W¡Äà tå¡}Kã Òü¹³ƒ³ "[ÎKã ³t¡ãA¡ W¡à¤à íº¤àA¡ ³W¡à "³³³ *Òü¹B¡ìƒï[¹¤à ³îÒì¹àÚ[Å}Kンv¡û¡à Úà´•à A¡àÄK[>¡ú Òü¹³ƒ³ "³[ƒ Òüó塹ê¡Ùå >å}[ŤKã "³[ƒ ÒüàB¡ãƒ³v¡û¡à tå¡}Kã šå[Xƒà ë=ïƒà} ëºï¹B¡[> ÒàÚ¤Kã =à\¤ƒà Úè´£¡³ *Òü¹Kà ë³àÒü¹à} íA¡ì=ºKã ³>àv¡û¡à íº[¹¤à Òü[@ƒÚà> ë>ìÑ•º "à³ã¢Kã "[¹¤à ëšà; =´£¡³ (>ã}[Å} J夳) ëÚ}î\¡ú

Úà´•à =àK;>ã}R¡àÒü *Òü¤ƒà >v¡>à ët¡ïÒg>ã}¤à ë=ï*} "³[ƒ ³ó¡³ "[΃à Òü¹³ƒ³ ‘³[ošå¹’ ÒàÚ>à ÅA¡JR¡>[¹¤à º³ƒ³[ÎKãÎå "ìUö\Kã íºR¡àA¡ ³t¡³ƒKã>à ëÒï[\A¡ ó¡à*¤Kã *Òü>à ÅA¥¡àÚ¹¤à ÅA¥¡àÚ¹¤ã[Å}Kã "³[ƒ Òü[>}ì=ï[Å}Kã Åv¡û¡³[Å} ë=;[šƒå>à >ã}[Å} J夳 "[ÎKã ³t¡ãA¡-³ÚàÒü ëÒ>K;Ò>¤à "[Î[>¡ú ëºàÚ>>à ºàÒüì¤ö¹ã ëÎG> "Gallery of the Historical Personalities of Manipur" at I.N.A. Museum Complex, Moirang, Bishnupur District, Manipur" ÒàÚ>à =à¤à ³[ošå¹ ιA¡à¹Kã [ƒšàt¢¡ì³”z *¤ "àt¢¡ &@ƒ A¡ºW¡¹Kã [ƒì¹v¡û¡¹ ƒà. ëA¡ Îå[źà 냤ã>à Jè;ìÚA¡ šãƒå>à ëó¡àR¡¤à ³³º Úà³Jø¤à [ºó¡ìºt¡ >;yKà ¤åA¡ìºt¡ "³à ³³º *Òü>à ºåšà 50 ƒà ëÚàÀA¡Òü¡ú ³¹ç¡ *Òü¤à "³Îå} A¡àĤKã ÒàÚ¹¤[ƒ ºåšà 50 Úà´¬å Úà´¶ì@ƒ, 'Îå ³îÒì¹àÚ J¹Îå íº¹A¡Òü¡ú Úè³ ëÚï¹Kà šèA¥¡ã}ƒà ëÚ}>ã}¤Kã Òü[=º>à ëÒÄà A¡>[J¤>à šèA¥¡ã} W¡R¡>à ëÚ}\¹ç¡Òü¡ú ÒÄà ÒÄà ëÚ}¤ƒà >[´Ã¤[Å}Kã "ìÅàÚ¤à *Òü¹¤Îå W塳ì=àA¥¡¤Kンv¡û¡à t¡àgàƒå šã[¤ì¹ ÒàÚ>à Jg칡ú 

³ƒå[ƒ List of the Chief Minister (CM) ÒàÚ¤[΃à "Òà>¤à ³[ošå¹ã ³W¡à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ "[Î &³ ëA¡ [šøìÚà¤v¢¡ [Î}ÒKã Åv¡û¡³Kã ³Jàƒà * &> Åøã¤àÑz¤ ÒàÚ>à =à¤à List of the Freedom Fighters KãÎå ÒàÒüìšï \àìƒà>} "³Îå} ¹àoã KàÒü[ƒ>[ºl¡ü ">ãKã W¡Òã[Î (1905-1993 "³Îå} 1915-1993) "Îå´•à Åv¡û¡³Kã ³Jàƒà Òü[¹ "ƒåKà ¯àì¹}ƒ>à \àìƒà>} 1905-1931 "ƒåKà KàÒü[ƒ>[ºl¡üKã>à 1915-1933 "Îå´•à Òü[¹¡ú List of the Literatures ƒà J«àÒü¹àA¡š³ W¡àl¡ü¤à [Î}Ò "³Îå} ƒà. A¡³ºKã W¡Òã[Å} "[Î ¯àì¹}ƒÎå ëó¡àìt¡àKã ³Jàƒà Òü[¹¤KÎå ³àÄ샡ú ¯àì¹}ƒà J«àÒü¹àA¡š³ W¡àl¡ü¤Kã W¡Òã 1982-1943 "ƒåKà Åv¡û¡³Kã ³Jàƒ>à W¡Òã 1895-1950 "Îå´•à Òü[¹¡ú º³à¤³ A¡³ºKã>à ¯àì¹}ƒà W¡Òã 1899-1935 "ƒåKà Åv¡û¡³Kã ³Jàƒ>à 1899-1936 "Îå´•à Òü[¹¡ú ³¹³[Î>à ºàÄà W¡;[Jƒ>¤à ³¹ã íº>¤[Å}>à W塳ì=àA¡[š¹¤[ƒ "ìÅàÚ¤à W塳ì=àA¡[š¤Kンv¡û¡à =àK;W¡K[>¡ú

"ìƒà³Kã,
Òüì¹à³ ³Uã
t¡ìJº


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.