³[ošå¹Kã Î³Î¸à – ët¡àìºàšÎå t¡ã> ëºïÎå t¡ã>
t¡à\>ã}¤à šàl¡ü ‘‘A¡ìUöÎ>à šã¹³‰¤à 7 Ç¡¤à ëš ¤ãì¹> ιA¡à¹>à šãì¹!’’
ƒà. W¡ã}ìº> ³àÒüÑ•à³

ºàÚ¹¤>à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ *Òü¤à ëÑzt¡A¡ã &³ìšÃàÚã[Å} ë>àA¡Òü, Òü>àA¡ Jå>¤>à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ *Òü¤à ëÑzt¡A¡ã &³ìšÃàÚã[Å} A¡[Ù¡ú ³ÅàKã =àKã ët¡àìºàš ºåšà ºãÅã} 5 ƒKã ëÒÄà ëºïƒ¤à ³ÅàKã Úè³ ÒüìTຠA¡à¹ íºt¡¤à ³[>A¡ ιA¡à¹Kã &³ìšÃàÚã[Å}[ƒ \å> 13, 2017 t¡Kã ³A¡à ºà³>à ë>àA¡šà ëÒïìJø¡ú 7 Ç¡¤à ëšKà W¡à>>à ëÑzt¡A¡ã &³ìšÃàÚã[Å}Kã ëšÎå ëÅ´•¤à =¤A¡ [ÅÄ[J¤à ëš "³Îå} ëšX> [¹[¤Úå A¡[³[t¡Kã [¹A¡ì³ì@ƒÎ> šè´•³A¡ ëÑzt¡A¡ã ëA¡[¤ì>t¡>à "Úà¤à šãìJø¡ú \å> 13, 2017 t¡à ó¡³[J¤à ëÑzt¡A¡ã ëA¡[¤ì>t¡A¡ã ³ãó¡´•à ëÑzt¡ K¤>¢ì³”zA¡ã &³ìšÃàÚã "³Îå} ëšX>¹[Å}Kã ëš W¡à}W¡;t¡à W¡àƒà 20 ëºà³ ëÒ>K;ìJø¡ú ë>ï>à ëÒ>K;[º¤à ëš "[Î 2017 A¡ã &[šøº 1 ƒKã W¡;>K[>¡ú ëÒ>K;[º¤à ëš "[Î =àƒà ºãÅã} 4 ƒKã ëÒï¹Kà ºãÅã} 15 ó¡à*¤[>¡ú J«àÒüƒKã šãA¡šà ëšX>Kã ëÅ>ó¡´•à =àƒà ºåšà 3120 ƒKã>à ºåšà 7020 ó¡à*¤[>, "ìW¡ï¤Kã>à =àƒà ºåšà 38,500 ƒKã>à ºåšà 1,05,700 ó¡à*¤[>¡ú ëKø[t¡[t¡Kã ëÅ>ó¡³Îå ºåšà ºàJ 10 ƒà ëÒ>K;ìJø¡ú ‘‘ëÑzt¡ ιA¡à¹Kã ëÅ>-=å³Kã ó¡ã¤³ Úà´•à ëÒÄà ó¡¤à *Òüƒ¤[>>à 7 Ç¡¤à ëšKà W¡š ³àÄ>à ëÒ>K;šƒå³[ƒ R¡³‰KÎå, ëÑzt¡>à "R¡´¬à =àv¡û塃}[ƒ ët¡ïì¹, ëÒ>K;[º¤à ët¡àìºàš "³Îå} ëšX> "[ÎKンA¡ W¡ÒãKã ¤ì\v¡à ºåšà ëyû¡à¹ 1242.69 t¡R¡àÒüó¡[‰¡ú ¤ì\v¡à Òàš[J¤à ëÅ>ó¡³[ƒ ºåšà ëyû¡à¹ 600 [>¡ú "ìÒ>¤à ëÅ>ó¡³ "[Î ëÑzt¡ "[Î>à [\ &Î [t¡ W¡;>¹¤à ³tå¡}ƒà ó¡}Kƒ¤à "ìÒ>¤à [¹[¤>å¸ "³Îå} "ît¡ ëÎà΢t¡Kã ë³>[ÅĤà ëÒà;>Kìƒï[¹¡ú ëΔz¹>à Å[> W¡R¡[º¤à ³[>A¡ ιA¡à¹>à ³ÅàKã &³ìšÃàÚã[Å}ƒà =àKã ët¡àìºàš "³Îå} ëšX> W¡àƒà 20 ëÒ>K;šà R¡´ÃKà ë³à[ƒ>à ³Åà³B¡ã "ìšàA¡šà ³W¡àP¡³ J[À¤à ³[ošå¹ ιA¡à¹>à A¡[¹Kã ³ÅàKã &³ìšÃàÚã[Å}ƒà 7 Ç¡¤à ëš šã¤à R¡ì´ÃàÒüìƒï[¹¤ì>à? A¡ìUöÎ>à W¡Òã 15 ƒà R¡´Ã³ƒ¤à =¤A¡ [¤ ë\ [š>à =à 15 ƒà R¡³K[> ÒàÚ>à ¯àÅ[Aá¤à [¤ ë\ [š ιA¡à¹ƒKã ³[ošå¹ ιA¡à¹Kã ³Jàƒà =¤A¡ ët¡ï[¹¤à &³ìšÃàÚã[Å}, ëšX>¹[Å} "³Îå} š[¤ÃA¡ ëÎv¡û¡¹ Úå[>t¡[Å}, *ìt¡àì>à³Î ë¤àƒã[Å}, ë¤àƒ¢ "³Îå} "ît¡ ÒüX[t¡t塸Î>[Å}ƒà =¤A¡ ët¡ï[¹¤à šè´•³A¥¡à 7Ç¡¤à ëš ëJï¹à}>à R¡àÒü[¹¡ú W¡ã}³ã-t¡´¶ã  >å}[Å W¡àÄ>à ëºàÚ>¤à R¡´¬à, íºt¡-ºàÚ¹Kã J>¤à, ëÅgà-=å³\à ët¡ïì¹àÒü ¯àÅA¡šà R¡´¬à, ë³à[ƒ¤å ëW¡;>à =à\¤à ιA¡à¹ "[Î>à ó塺 ¤ì\t¡ šåì=àA¡šà ³t¡³ƒà 7 Ç¡¤à ëš šã¤Kã ¯àó¡³ Ç¡A¡ìÅàÚ ëÅàÚƒ>à ºàl¡üì=à¹B¡[> =à\[¹¡ú ¤ì\t¡ ³ãó¡³ ë>à}³à->ã[>t¡à R¡àÚ[ÅÀAá¤[>>à ëÑzt¡A¡ã &³ìšÃàÚã[Å} "³[ƒ ëšX>¹[Å}Kã ºàR¡t¡A¥¡¤Îå ëÒ>K;º[Aá¡ú \åºàÒü =àƒà šåì=àB¡[> ÒàÚ>à =à\>[¹¤à ó塺 ¤ì\t¡ "[ÎKã ³àR¡*Òü>>à [šø-¤ì\t¡ A¡Xºìt¡X>Îå ët¡ï[¤Úå¡ú "àÎà³Kã ëÎàì>à¯àº ιA¡à¹ "³[ƒ "ît¡ "¯à}-ë>à}ìšàB¡ã ëÑzt¡ J¹ƒÎå ¤ì\t¡A¡ã ³àR¡*Òü>>à A¡Xºìt¡X> ët¡ï¤[Î W¡;î>¡ú ëA¡@ƒø ιA¡à¹KãÎå ët¡ïÒü¡ú [šø-¤ì\t¡ A¡Xºìt¡X> "[Îƒà ³šè}ƒà &³ìšÃàÚãKã ºèš[Å} J胳 *Òü>à AMTUC "³Îå} AMGEB "³[ƒ AISGEC Kã ³[ošå¹ Úå[>t¡>[W¡}¤[Å} ¤àv¢¡> ët¡ï¤à Wå¡´¶ã¡ú

[¤ ë\ [š>à ºå[W¡}¤à "àÎೠιA¡à¹Kã &³ìšÃàÚã[Å}KãÎå "ì>ï¤à ëš "³Îå} ëšX> ºàl¡üì=àA¡ìJø¡ú J«àÒüƒKã šãA¡šà ë¤[ÎA¡ ëš "[Î ºåšà 15900 >à *Òü¹Kà J«àÒüƒKã W¡àl¡ü¤>à ºåšà 1,30,000 ƒà 뺚ìJø¡ú ë>ï>à ëÒ>K;[º¤à ëš "³Îå} ëšX> "[Î>à ëÑzt¡A¡ã ¤ì\v¡à ºåšà ëyû¡à¹ 3238 Kã ³=v¡û¡à ëÒ>K;A¡[> šà[¹¡ú ³[Î 2017-18 Kã[>¡ú ³[Î>à A¡àÄÒ>Kìƒï[¹¤[Î ëÑzt¡A¡ã &³ìšÃàÚã ºàJ 5 ë¹à³ƒ[>¡ú

"¹ç¡>àW¡º šøìƒÅA¡ãÎå ³[ÎKã &³ìšÃàÚã 70499 "³Îå} ëšX>¹ 25919 ƒà 7 Ťà ëš A¡[³Å>Kà W¡à>>à ët¡àìºàš "³Îå} ëšX> šã¤Kã ¯à칚 2016 t¡à ëºï[J¤Kà ëºàÚ>>à 2017 t¡Kã W¡;>¤à ëÒïìJø¡ú ë>ï>à ëÒ>K;º[Aá¤à ët¡àìºàš "³Îå} ëšX>Kã ëÅ>ó¡³ "[Î>à W¡Òãƒà ºåšà ëyû¡à¹ 423 ë¹à³[ƒ ëšà;ºè³ šåK[> šà[¹¡ú

>àKàìº@ƒ ιA¡à¹Kã *Òü>[ƒ \å> 1,2017 t¡Kã "ì>ï¤à ëš "³Îå} ëšX> W¡;>¤à ëÒï¹KÎå ëšì³[”z 2018 Kã \à>å¯à¹ã 1 ƒKã ëÒïKìƒï[¹¡ú á[t¡ÎK¹ ιA¡à¹Kã &³ìšÃàÚã "³Îå} ëšX>¹[Å}KãÎå 7 Ç¡¤à ëš A¡[³Å>Kà W¡š ³àĤà W¡à}ƒà ó¡}Kìƒï[¹¡ú ³[ÎKã W¡š W¡à¤à ëÅ>ó¡³ ëÑzt¡A¡ã ¤ì\t¡ 2017-18 ƒà ÒàšìJø¡ú 2017-18 Kã á[t¡ÎK¹Kã ¤ì\t¡ "[Î ºåšà ëyû¡à¹ 81,000 [>¡ú [¤Òà¹Kã 2017-18 Kã ¤ì\v¡à ºåšà ëyû¡à¹ 78,818 Òàœ¡æ>à "ì>ï¤à ët¡àìºàš "³Îå} ëšX> šã>>¤à [ó¡ì¹š ëºïìJø¡ú W¡ÒãKã ³ãìA¡àB¡ã ëÅ씂àA¡ J«àÒüƒKã ë>´¬[Å}Kã ³>å}ƒà Úà*[¹¤à *[¹È¸àKã ¤ì\t¡ 2017-18 ƒÎå ºåšà ëyû¡à¹ 5000 ë¹à³Kã ëšà;ºè³ ë=à>K;A¡ìƒï[¹¤à ëÑzt¡A¡ã &³ìšÃàÚã "³Îå} ëšX>¹[Å}Kã "ìÒ>¤à ët¡àìºàš "³Îå} ëšX>Kã ëÅ>ó¡³ ÒàšìJø¡ú 2017-18 Kã ¤ì\t¡ "[΃à ët¡àìºàšA¡ã *Òü>à ºåšà ëyû¡à¹ 22,000 "³Îå} ëšX>Kã *Òü>à ºåšà ëyû¡à¹ 11,313 Òà[šÃ¡ú "ƒå³ *Òü>³A¡ ëÑzt¡ K¤>¢ì³”zA¡ã &³ìšÃàÚã[Å}ƒà W¡àƒà 23 Kã ë¤[ÎA¡ 뚃à ëÒ>K;šKã ¯à󡳃å³[ƒ [ó¡t¡ì³”z A¡[³[t¡Kã [¹ìšàt¢¡ ë=R¡¤ƒKã *[ó¡[ÎìÚº *Òü>à ºàl¡üì=àA¡šKã šàl¡ü ó¡}샡ú 2017-18 Kã ¤ì\v¡à 7 Ç¡¤à ëš A¡[³Å>Kã [¹A¡ì³ì@ƒÎ>Kà W¡à>>à ët¡àìºàš "³Îå} ëšX>Kã ëÅ>ó¡³ Úà´•à ³àR¡ì\ï>>à ÒàšJø¤à ëÑzt¡[Å}Kã ³>å}ƒà ¹à\Ñ‚à> "³Îå} ³‹¸ šøìƒÅ Úà*[¹¡ú P¡\¹àt¡, Ò[¹Úà>à, ëA¡ì¹ºà, [Ò³àW¡º šøìƒÅ, c¡¹JàÄ[W¡}¤Îå 7 Ç¡¤à ëš A¡[³Å>Kà W¡à>¤à ëÅ>ó¡³ ¤ì\v¡à ÒàšìJø¡ú

³[ošå¹ ιA¡à¹>Îå ³[ÎKã &³ìšÃàÚã[Å}ƒà 7 Ç¡¤à ëš A¡[³Å>Kã [¹A¡ì³ì@ƒÎ>Kà W¡š ³àÄ>à Jåìƒà}W¡à¤à ó¡}Ò>Kƒ¤[> ÒàÚ¤Kã ¯àA¡; 2016 A¡ã "R¡>¤à ³t¡³ƒKã ºàA¡šà ëÒïìJø¡ú *º Òü[@ƒÚà ëÑzt¡ K¤>¢ì³”z &³ìšÃàÚã A¡>[ó¡ƒì¹Î>Kã ³[ošå¹ Úå[>t¡ "³Îå} *º ³[ošå¹ ëyƒ Úå[>Ú> A¡àl¡ü[Xº "³[ƒ *º ³[ošå¹ K¤>¢ì³”z &³ìšÃàÚã *ìK¢>àÒüì\ÎÄà ëÑzt¡A¡ã &³ìšÃàÚã[Å}ƒÎå 7 Ç¡¤à ëÎì”|º ëš W¡š W¡à>à šãKƒ¤[> ÒàÚ¤Kã "A¡>¤à ƒà¤ã ët¡ïƒå>à ºà[Aá¡ú ¯àA¢¡ W¡à\¢, ³àÑz¹ ë¹àº "³Îå} ëA¡\åìÚº &³ìšÃàÚã[Å} [¹P¡º¹àÒü\ ët¡ï>¤à ƒà¤ãKà ëºàÚ>>à "ÒàR¡¤à ëšàÑz[Å} ë³>[ÅĤKã ¯àó¡³Îå ³t¡³ A¡ÚàKã ³³àR¡ƒKã šåJ;tå¡>à ºà[Aá¡ú ³[ošå¹ "[Î (³ó¡³ J¹à >v¡>à) [ƒÑz¤¢ &[¹Úà íº¤[>>à [ƒÑz¤¢ &[¹Úà &ºàl¡üì¯XÎå šãó¡³ ë=àA¡Òü ÒàÚ¤[Î ³ìJàÚKã ¯àA¡;[>¡ú "³ì¹à³ƒà [ƒšàt¢¡ì³”z A¡Úàƒà =¤A¡ ët¡ï[¹¤à Ñzàó¡[Å} ³¹ç¡ *Òü>à ëÎì”|º ëÑšàX¹ [ÑHþ³Kã ³Jàƒà =¤A¡ ët¡ï[¹¤à A¡àR¡¤å[Å} =à A¡ÚàKã ët¡àìºàš ó¡}ìƒ ÒàÚ¤Kã ¯àA¡;A¡à ëºàÚ>>à ëJàR¡\R¡ W¡R¡[Å>¤à Úà*¹[Aá¡ú [®¡ [ƒ &ó¡, ëÒà³ Kàƒ¢ "³Îå} A¡ì”|v¡û¡ ¯àA¢¡¹[Å}Kã Jè;Ç¡³>Îå ³t¡³Kà W¡à>[‰¡ú ‘[¤ ë\ [š ºàAáK[> "*>¤à šå¹AáK[>’ ³ãJº ³³àR¡Kã [¤ ë\ [šKã [®¡\> ³[ošå¹Kã ³¹ç¡ *Òü¤à ëJàÀàl¡ü[>¡ú ëÒï[\[v¡û¡ [¤ ë\ [š ºàìAá "*>¤à šå¹A¡šÎå ëÒï칡ú [¤ ë\ [šKã "*>¤à šå¹A¡šƒà ët¡àìºàš "³Îå} ëšX> Úà*Ò>[Ρú A¡ìUöÎ>à W¡Òã 15 ƒà R¡´Ã³ƒ¤à =¤A¡ [¤ ë\ [š>à =à 15 ƒà ët¡ïK[> ÒàÚ>à ºàl¡üì=à¹A¡šƒà ³[ošå¹Kã ³ãÚà³[Î Ò¹à*¤>à ºåìt¡à> Åà;캡ú

ëÑzt¡ K¤>¢ì³”zA¡ã &³ìšÃàÚã[Å} "³Îå} ëšX>¹[Å}ƒà 7 Ç¡¤à ëÎì”|º ëš šãÚå ÒàÚ¤Kã ¯àA¡; "[Î ÅøãÒüì¤à¤ã>à ºå[W¡}¤à A¡ìUöÎA¡ã ÅàÎ> ³t¡³ƒà šåJ;[J¤[>¡ú "ƒå¤å ët¡ï¹³ì‰¡ú ÅøãÒüì¤à¤ã>à W¡Òã 15 ƒà R¡´Ã³ƒ¤à =¤A¡ Åøã¤ãì¹Äà =à 15 ƒà ët¡ï¤à R¡³K[> ÒàÚ¤[Î ëÎe塹ã "[ÎKã J«àÒüƒKã >å}R¡àÒü¤à šàl¡ü[>¡ú ÅøãÒüì¤à¤ã>à ³A¡à ºà´•à ë>àA¡Ò>[¤¹³‰¤à ëÑzt¡ K¤>¢ì³”zA¡ã &³ìšÃàÚã[Å} Åøã¤ãì¹Äà ëšÄà "³åv¡û¡à ë>àA¡Ò>[¤¹´¶å¡ú 7 Ç¡¤à ëš ëÑzt¡ K¤>¢ì³”zA¡ã &³ìšÃàÚã[Å} "³Îå} ëšX>¹[Å}ƒà šã¤Kã ¯àó¡³ \åºàÒü =àƒà ºàl¡üì=à¹B¡[> ÒàÚ¤Kã =à\¤à ³ãÚ³ƒà íº¡ú ³ãÚà³Kã =à\¤à ³àR¡ƒ>¤à ëÑzt¡ K¤>¢ì³”z>à ëÒà;>¤à Wå¡´¶ã¡ú

‘ëºï¤è[v¡û¡ t¡ã> t¡àÒü, ët¡àìºàš[t¡ t¡ã> t¡à샒 ÒàÚ>¹´¬ƒKã R¡[Î[ƒ ‘ët¡àìºàšÎå t¡ã> ëºï¤èA¡Îå t¡ã>’ *[À¤[Î ëA¡àA¡ÒĤà "ì>ï¤à ιA¡à¹Kã "*>¤à šå¹A¡šƒà 7 Ç¡¤à ëš Úà*Ò>[¤Úå¡ú ë³à[ƒKà ³èA¥¡[¹¤à ³[>A¡ ιA¡à¹>[ƒ R¡´ÃKà ë³à[ƒKã [³>å}[Åt¡>à =À¤à ³[ošå¹ ιA¡à¹>[ƒ A¡[¹Kã R¡ì´ÃàÒü¡ú ët¡àìºàš>à tå¡´¬à, J¹W¡>à ëA¡àó袡! ëÅì@ƒà>Kã ëA¡à³ƒà #¹àA¥¡[¹¤à ëÑzt¡A¡ã &³ìšÃàÚã[Å}Kã ºàÒü¤A¡ ëÒï[\[v¡û¡ "ì>ï¤à Åøã¤ãì¹Äà ºå[W¡}¤à ιA¡à¹ "[΃à íºì¹¡ú ‘‘Åøã¤ãì¹Äà ºå[W¡}¤à [¤ ë\ [š ιA¡à¹>à ëÑzt¡A¡ã &³ìšÃàÚã[Å}ƒà 7 Ç¡¤à ëÎì”|º ëš šã¹K[> ºàl¡üì=àA¡ìJø’’ \åºàÒü =àƒ[ƒ t¡àÒ>[¤Úå¡ú

ët¡¤º-1

&³ìšÃàÚã – ëÑzt¡ K¤>¢ì³”z (³[ošå¹)
ëÎ>àš[t¡                 ëÑzt¡K¤>¢ì³”z &³ìšÃàÚã                          2649
t¡ì³}ìºà}                            ’’                                          2499
W塹àW¡à@ƒšå¹                          ’’                                           3836
l¡üJøçº                                 ’’                                          4173
W¡àì@ƒº                               ’’                                           3170
Òü´£¡àº ÒüÑz                          ’’                                         10579
Òü´£¡àº ë¯Ñz                         ’’                                         17588
[¤Ìå¡šå¹                              ’’                                           3641
ë=ï¤àº                               ’’                                           6212
³[ošå¹                               ’’                                          54347

ët¡¤º-2

E¡à[Î ëÑzt¡¡ K¤>¢ì³”z &³ìšÃàÚã – ³[ošå¹
ëÎ>àš[t¡                           E¡à[Î K¤>¢ì³”z &³ìšÃàÚã                         43
t¡ì³}ìºà}                                         ’’                                       40
W塹àW¡à@ƒšå¹                                       ’’                                       59
l¡üJø硺                                              ’’                                      37
W¡àì@ƒº                                             ’’                                    104
Òü´£¡àº ÒüÑz                                        ’’                                    478
Òü´£¡àº ë¯Ñz                                       ’’                                    687
[¤Ìå¡šå¹                                            ’’                                         4
ë=ï¤àº                                             ’’                                         4
³[ošå¹                                             ’’                                   1456 

ët¡¤º-3

ëºàìA¡º ë¤àƒã &³ìšÃàÚã – ³[ošå¹
ëÎ>àš[t¡                             ëºàìA¡º ë¤àƒã &³ìšÃàÚã                       1739
t¡ì³}ìºà}                                        ’’                                           712
W塹àW¡à@ƒšå¹                                      ’’                                         1221
l¡üJø硺                                             ’’                                         1230
W¡àì@ƒº                                           ’’                                             987
Òü´£¡àº ÒüÑz                                      ’’                                               10
Òü´£¡àº ë¯Ñz                                     ’’                                             372
[¤Ìå¡šå¹                                           ’’                                                 8
ë=ï¤àº                                            ’’                                              63
³[ošå¹                                            ’’                                           6342

ët¡¤º-4

"šè>¤à &³ìšÃàÚã – ³[ošå¹
ëÎ>àš[t¡                               "šè>¤à &³ìšÃàÚã                                 4472
t¡ì³}ìºà}                                       ’’                                            3276
W塹àW¡à@ƒšå¹                                     ’’                                             6162
l¡üJø硺                                           ’’                                             5465
W¡àì@ƒº                                          ’’                                              4292
Òü´£¡àº ÒüÑz                                     ’’                                           11501
Òü´£¡àº ë¯Ñz                                    ’’                                           21690
[¤Ìå¡šå¹                                         ’’                                              3726
ë=ï¤àº                                         ’’                                               6292
³[ošå¹                                          ’’                                            66876

ëºïì=àA¡ó¡³ – K¤>¢ì³”z *¤ ³[ošå¹ (2017)


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.