[ÎÞêå¡ 2Ç¡¤à ¹àl¡ü@ƒ W¡R¡ìJø, ÎàÒü>à íºìÒïì¹

[>l¡ü [ƒÀã, &[šøº 26 ([š [t¡ "àÒü)– R¡[΃Kã W¡àÒü>à>à Úè´¬å *Òüƒå>à ¯åÒà>ƒà ëÒïJø¤à 뤃[³”z> &[ÎÚà ëW¡[´šÚ[Xœ¡à Òü[@ƒÚàKã Åv¡º¹ [š [®¡ [ÎÞêå¡ ">ãÇ¡¤à ¹àl¡ü@ƒ W¡R¡ìJø, "ƒåKà ÎàÒü>à ë>үຠ*š[>} ¹àl¡ü@ƒƒà ³àÚ=ã¤à >}ƒå>à íºìÒï칡ú &[ÎÚ> ëW¡[´šÚ[Xš "ƒåKã >åšãKã [ÎUºÎ A¡[´š[t¡Î>ƒà [ÎÞêå¡>à "Òà>¤à ¹àl¡ü@ƒà ³ÒàB¡ã Òüì@ƒàì>[ÎÚ> º´¬à [ƒ>¹ [ƒÚàÒ "Úå[Ñz>¤å ëÑ|t¡ ëK³[Å}-ƒà ³àÚ=ã¤à šã¹³[J¡ú ÎàÒü>à>à \šà>Kã ">[Î샃 ÎÚàA¡à Îàìt¡àKã ³Jèv¡à ³àÚ=ãƒå>à íºìÒï[J¡ú

             >åšàKã [ÎUºÎt¡à Òü[@ƒÚàKã "\Ú \Úà¹à´•à W¡àÒü>àKã ³R¡àÇ¡¤à [΃ [t¡Úà> ëÒïî¯Kà "A¡>¤à º´¬à ët¡ï>Jø¤à ³tå¡} 21-18, 18-21, 21-19 ƒà ³àÚ šàv¡ûå¡>à ">ãÇ¡¤à ¹àl¡ü@ƒ W¡R¡ìJø¡ú Òü} 2014 Kã [K³ìW¡*> &[ƒÎ>ƒà ë¤øàg 볃º "³à ëºï[J¤à [ÎÞêå¡>à R¡[Î ¯åÒà> ëÑšàt¡¢Î ëΔz¹ [\´•à[\Ú³ƒà ³ÒàB¡ã ">[Î샃 º´¬à "ƒå¤å 21-18, 21-18 ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú 

         t¡ì¹;Ç¡¤à [΃ ÎàÒü>à>à Îàìt¡àKà ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡ "ƒåƒà 21-19, 16-21, 18-21 ƒà ³àÚ=ã¤à >}[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒå ÅàÄ[‰îR¡ƒà ÎàÒü>à>à Îàìt¡àƒKã ëÒƒ-tå¡-ëÒƒ ë¹ìA¡àƒ¢t¡à 6-1 ƒà ³àR¡[\º =à>à íº[J¡ú ³[¹Ç¡¤à [΃ [ÎÞêå¡>à ³³àR¡ W¡ÒãKã [¹* *[º[´šGt¡à [κ®¡¹ 볃º ëºïJø¤à ³tå¡} ³ÒàB¡ã "ó¡¤à šà¹ìó¡àì³¢X "ƒåƒà ³Jà t¡à>à ÅàĹ[Aá¡ú ³ÒàA¥¡à W¡Òã "[ÎKã \>å¯à¹ã =àƒà ÎìÚƒ ë³à[ƒ Køà@ƒ šøã ëKàÁ¡ ëºï[J, ³Jà t¡à¹A¡šƒà =à "[ÎKã "R¡>¤ƒà Òü[@ƒÚà Îåš¹ ëÎ[¹\ t¡àÒüt¡º ëºï[J¡ú [ÎÞêå¡>à [ÎUàšå¹ *š>Kã E¡àt¢¡¹ó¡àÒüì>º ÅàÄ[J¡ú E¡àt¢¡¹ó¡àÒüì>ºƒà *[º[´šA¡ ëW¡[´šÚ> ëA¡ì¹à[º>à ³[¹>Kã ³Jèv¡à ³àÚ=ãìÒï[J¡ú

            Òü} 2015 Kã [Ѭ\ *š> ëW¡[´šÚ> 'W¡ &Î šøÄÚ ëÒà} ëA¡à}Kã [>šà>Ç¡¤à [΃ &>[\ A¡à ëºà "UÎA¡à "A¡>¤à º´¬à ët¡ï>Jø¤à ³tå¡} 16-21, 21-13, 19-21 ƒà ³àÚ=ãƒå>à íºìÒï칡ú [³Gƒô ƒ¤ºÎ šèR¡¤à šø>஡ ë\[¹ ëW¡àšøà "³Îå} &> [Î[B¡ ë¹[„ ">ã>à W¡àÒü>àKã ët¡àš [΃ ëc¡} [Îî¯ "³Îå} ëW¡> [A¡}ìW¡>Kà *š[>} ¹àl¡ü@ƒKã ë³t¡W¡t¡à "A¡>¤à º´¬à ët¡ï>Jø¤à ³tå¡} 15-21, 21-14, 16-21 ƒà ³àÚ=ã¤à >}ìÒï칡ú

          "[Ŭ[> ëšàÄàÙà "³Îå} [Î[B¡ ">ãKã >åšãKã ƒ¤ºÎ ëA¡ì´š> ëºàÒü[Å>ìJø¡ú ³ìJàÚ ">ã>à Îàl¡ü= ëA¡à[¹ÚàKã [W¡ Úè \} "³Îå} [A¡³ ëÎà ëÚ*} ">ã>à º´¬à ët¡ï>[J¤ƒà 20-22, 16-22 ƒà ³àÚ=ã¤à >}ìÒï[J¡ú ³>å "t¡[y "³Îå} [¤ Îå³ã= ë¹[„Kã >åšàKã šèR¡¤àÎå W¡àÒü>àKã ³R¡àÇ¡¤à [΃ óå¡ ÒàÚìó¡} "³Îå} c¡à} >>Kã ³Jèv¡à 21-9, 21-18 ƒà ³àÚ=ã¤à >}ƒå>à íºìÒï칡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.