ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î>à "Òà>¤à ëÒà³ ë³t¡W¡ ³àÚ šàA¥¡à ó塺 ëšàÒü”z ó¡}>¤à [³;ìÚ} =[´Ã

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, &[šøº 20– & "àÒü &ó¡ &ó¡>à Åã>¤à "àÒü [ºK ëÎìA¡@ƒ [ƒ[®¡\> [ºKt¡à Źç¡A¡ Úà[¹¤à ³[ošå¹Kã ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î>à ³ìJàÚKã "Òà>¤à ëÒà³ ë³t¡W¡ *Òü>à ÒìÚ} [ƒÀã Úå>àÒüìt¡ƒ &ó¡ [ÎKà ÅàĹK[>¡ú ë³t¡W¡ "[Îƒà ³àÚ šàv¡ûå¡>à ëšàÒü”z 3 ó¡}ìÒï>¤à [t¡´•à [³;ìÚ} =³ìJø¡ú

             Jå³> º´šàA¡ ë³Òü> ëÑz[ƒÚ³ƒà ë>ì¹àA¡à &ó¡ [ÎKã ëÒà³ ë³t¡W¡ *Òü>à [ƒÀã Úå>àÒüìt¡ƒA¡à ÅàÄKìƒï[¹¤à "[ÎKã ³àR¡*Òü>>à R¡[Î šàR¡ì=àA¡[J¤à šàl¡üKã ³ãó¡³ "³ƒà ë>ì¹àA¡àKã ëA¡àW¡ [Kó¡ ¹àÒü Jà>>à ÒàÚ[J, "Òà>¤à ëÒà³ ë³t¡W¡ "[Î ³àÚ šàv¡û¡å>à ó塺 ëšàÒü”z ó¡}ƒå>à ëÒï[\A¡ íº[¹¤à ëšàÒü”z 5 "[΃Kã ëšàÒü”z 8 ƒà íºÒÄ¤à ³ÒàB¡ã [t¡³>à ëų Åà칡ú

               ³³àR¡Kã "ì¯ ë³t¡W¡ "׳ƒà ë³t¡W¡ "³à ³àÚ šàAáKà ë³t¡W¡ ">ã>à ë‰à t¡àƒå>à [t¡³ "[Î>à Îàl¡üƒ>¢ Î[´¶[t¡Kã ³tå¡}ƒà ">ãÇ¡¤ƒà ÒüÄ[¹¡ú  ÒìÚ} >å}[=º šè} 2.30 ƒà ÅàÄKìƒï[¹¤à ë>ì¹àA¡àKã ëÒà³ ë³t¡W¡ "[Îƒà ³ãšå³ Jåƒã}³A¥¡à ë=ï>à ÒàÙã>¤à ëA¡àW¡ [Kó¡ ¹àÒü Jà>>à "à[šº ët¡ï¹[Aá¡ú "àÒü-[ºK A¡à>>¤à šà@ƒ³ƒà ë=ï>à Ò>¤à íºt¡>à ëÒà;>[¹¤à ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î>à ëÒà³ ë³t¡W¡ 5 ÅàÄKìƒï[¹¡ú ë³t¡[Å} ³àÚ šàA¡ìÒïƒå>à "ó¡¤à ëšà[\Î> "³ƒà íº>¤à ëÒà;>K[> ÒàÚ>Îå  ëA¡àW¡>à ³Jà t¡à[J¡ú

              [ƒÀã Úå>àÒüìt¡ƒA¡ã ³àÚîA¡ƒà ³[ošå¹Kã óå¡t¡ì¤àÀ¹ A¡Úà "³à Źç¡A¡ Úà¹KÎå [t¡³ "[ÎKà ë=}>¤ƒà ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î "¹ç¡¤à *Òüì¹àÒü ÒàÚ>à ëó¡àR¡ìƒà¹[Aá¡ú [ºK "[ÎKã "Òà>¤à "ì¯ ë³t¡W¡t¡à ë>ì¹àA¡à &ó¡ [ÎKà Îàl¡üƒ>¢ Î[´¶[t¡Kà ëKຠ1-1 ƒà ë‰à *Òü[J¡ú ">ãÇ¡¤à ë³t¡W¡t¡à ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î>à ëA¡>ìyû¡ &ó¡ [Τå ëKຠ1-0 ƒà, "ƒåKà "׳ǡ¤à "ì¯ ë³t¡W¡t¡à ó¡ìt¡Ò ÒàÚƒ¹à¤àƒ &ó¡ [ÎKà ëKຠ"³v¡à W¡Äƒ>à ë‰à W¡;[J¤[>¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.