ºàìUຠ[®¡l¡ü, ¤Ãå [W¡[À E¡àt¢¡¹ó¡àÒüì>º W¡R¡ìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, &[šøº 17– ë=àA¡ìW¡à³ [¤¹W¡@ƒø [Î}Ò óå¡t¡ì¤àº &A¡àìƒ[³ t¡à*¤å}ìJàA¡ Òü´£¡àº ë¯ÑzA¡ã Køàl¡ü@ƒƒà W¡x[¹¤à "׳ǡ¤à ë\ì>àÒ  ëA¡à¹ìšàì¹t¡ ëW¡ìÀg 2017 óå¡t¡ì¤àº tå¡>à¢ì³”zA¡ã R¡[Î ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡[Å}ƒà ºàìUຠ[®¡l¡ü "³Îå} ¤Ãå [W¡[À ³àÚ šàv¡ûå¡>à E¡àt¢¡¹ó¡àÒüì>ºKã ³ó¡³[Å} A¡ÄìJø¡ú

              R¡[Î "R¡>¤ƒà ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡t¡à ºàìUຠ[®¡l¡ü>à ëÎà>à[ºA¡à¤å 3-1 ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à E¡àt¢¡¹ó¡àÒüì>ºKã ³ó¡³ "³à A¡>¤à R¡³[J¡ú ºàìUຠ[®¡l¡üKã ³àÚîA¡ƒKã "R¡>¤à ³t¡³ƒà Úà´•à =å>à W¡>[J¤à ëKຠ">ã>à ë³t¡W¡ "ƒå 2-0 ƒà ëÎà>à[ºA¡àƒKã ³àR¡[\º =à>à W¡;[J¡ú ³ìJàÚKã ëKຠ">ã "ƒå [³[>t¡ ">ãKã ³t¡³ƒà W¡>[J¡ú [®¡v¡û¡¹ ƒà}î³>à 10Ç¡¤à, ƒ[¤Ãl¡ü >ã¹\>à 12Ç¡¤à [³[>v¡à W¡>[J¡ú

           ëÎà>à[ºA¡àKã ³àÚîA¡ƒKã ë³t¡W¡A¡ã 38Ç¡¤à [³[>v¡à ëKຠ"³à Òì@ƒàA¡[J¡ú "ƒå¤å ºàìUຠ[®¡l¡üKã ³àÚîA¡ƒKã [ƒ[ºš¥à 59Ç¡¤à [³[>v¡à [t¡³Kã "׳ǡ¤à ëKຠW¡@ƒå>à ë³t¡W¡ "ƒå ºàìUຠ[®¡l¡ü>à 3-1 ƒà ³àÚ šàA¥¡¤Kã º´¬ã ëÚï[J¡ú R¡[Î ëºàš-ÎàÒü샃 *Òü>à ÅàÄ[J¤à "ìt¡àÙà ë³t¡W¡ "³ƒà ¤Ãå [W¡[À>à [¤ &Î &> &º ³[ošå¹¤å 6-0 ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à E¡àt¡¢¹ó¡àÒüì>º W¡R¡ìJø¡ú

           &º 냮¡Î>Kã ëÒt¡-[yA¥¡à ³ÒàB¡ã [t¡³ ¤Ãå [W¡[À¤å W¡àl¡ü>à ³àÚ šàA¡šà R¡³Ò>[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒåƒà 냤ÎÄà ³ÒàB¡ã ëKàº[Å} "ƒå ë³t¡W¡ "ƒåKã 38Ç¡¤à, 41Ç¡¤à "³Îå} 46Ç¡¤à [³[>t¡[Å}ƒà W¡>[J¡ú [t¡³ "ƒåKã &Î ¹àì\Å>à [t¡³Kã ëKຠ">ã ë³t¡W¡A¡ã 10Ç¡¤à "³Îå} 28Ç¡¤à [³[>t¡[Å}ƒà W¡>[J, "ƒåKà [t¡³Kã  ëKຠ"³>à &Π뺴¬>à 19Ç¡¤à [³[>v¡à W¡>[J¡ú ÒìÚ} íº¤àA¡ìšàA¡šà >å[³v¡à 볃ìt¡A¡ "³Îå} "๠&Î "๠&Î>à º´¬à ët¡ï>¹K[>¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.