ëA¡àºA¡t¡à>à šgचå [¯ìA¡t¡ 8 ƒà ³àÚ=ã¤à šãìJø

ëA¡àºA¡àt¡à, &[šøº 13 (&ì\[X)– 10Ç¡¤à Òü[@ƒÚ> ëšø[³Ú¹ [ºKt¡à R¡[Î ëA¡àºA¡t¡à >àÒüt¡ ¹àÒüƒÎ¢>à ³ìJàÚKã ëÒà³ *Òü>à Òüìƒ> Kà샢@ƒà ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡t¡à [A¡}Î &ºì®¡> šgचå [¯ìA¡t¡ 8 ƒà W¡àl¡ü>à ³àÚ=ã¤à šãìJø¡ú [A¡}Î &ºì®¡> šgà¤>à ëÎt¡ ët¡ï[J¤à t¡àìK¢t¡ ¹> 17¡1 Úè´¬å ëA¡àºA¡t¡à>à *®¡¹ 16.3 ƒà [¯ìA¡t¡ ">ã t塹Kà ëºïƒå>à ³àÚ šàA¡šà R¡³[J¡ú

          ë³t¡W¡ "ƒå ³àÚ šàA¥¡¤à ëÒà;>¤ƒà ëA¡àºA¡t¡àKã ëA¡ìœ¡> "³Îå} *š>¹ ëKït¡®¡ K´±ã¹>à ë>àt¡ "àl¡üv¡à ¹> 72 ëºï[J¡ú ³ÒàA¥¡à ë¤àº 49 Kã Òü[Ä}Ît¡à ëó¡à¹ 11 ë=ೃå>à ³ÒàB¡ã ¹> ³Åã} "ƒå ëÚï[J¡ú *š[>} ë¤t¡Îì³> Îå[>º >¹àÒü> (37), ë¹à[¤> l¡ü=àÙà (26) "³Îå} ³[oÅ šàì@ƒ (25-ë>àt¡ "àl¡üt¡) Îå W¡š W¡à>à ³ì=ï ët¡ï¹³[J¡ú "R¡>¤ƒà šgà¤A¡ã *š>¹ Ò[γ "³ºà (25) "³Îå} ³à>¤ 뮡à¹à (28) [>}[=>à ëÒïƒå>à [¯ìA¡t¡ 9 ³àš> t塹Kà ¹> 170 ëºï[J¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.