³[ošå¹ƒà "ì>ï¤à ιA¡à¹, "ì>ï¤à ¤ì\t¡
Incremental budget A¡ã ³×;t¡à Performance budget >;yKà Activating Budget šåì=àA¡šà¡¡

ëšöàìóι &>  ³ìÒ@ƒö

         "[¹¤à "³>¤à º´¬ã =àìƒàv¡ûå¡>à "ì>ï¤à ëšà¹³ A¡Úà ëųƒå>à, "ì>ï¤à ³[ošå¹ "³à ëÅ´•¤à Åøã&> ¤ãì¹Äà ºå[W¡}¤à ιA¡à¹>à ëÒà;>[¹¡ú ³t¡³ Aå¡Òü>à íÒ>ƒå>à ºàA¡šà t¡ì@ƒ-³àì@ƒ ët¡ï¤à ë=ïƒàì¹àÚ A¡Úà A¡¹´•à ³³ã;-³>à [Å}>à ³ì=ï ët¡ïÒ>KƒìK ÒàÚ¤[Î "¹àÚ¤à >ìv¡¡ú "ì>ï¤à ëšà¹³[Å}Kã ³>å}ƒà "ì>ï¤à ¤ì\t¡ š>¤à ÚàÒü¡ú íº¤àA¡ "³Kã ÒA¡W¡à} šè´•³v¡û¡à "ì>ï¤à ó¡º ó¡}Ò[À ÒàÚƒå>à ¤ì\t¡ ÒàÚ¤[Î 'ìJàÚ>à Master Document ëA¡ïÒü¡ú W¡Òã "³Kã *Òü>[ƒ ¤ì\v¡à š>[J¤à, ÒàÚ[J¤à šè´•³A¡ R¡àA¥¡à W¡;šà t¡àÒü¡ú

          Development discipline Kà Financial discipline Kà ÒA¡ì=R¡>>à ³¹ã íºî>¡ú ">ã "[Î ¤ì\t¡>à ºàA¡Åã>¤à R¡´¶ã¡ú ³àÚîA¡ Wå¡´•à, W¡;>ì¹àº A¡àÚƒ>à W¡;Ò>¤à R¡´¶ã¡ú ³¹³ "ƒå>à R¡[Î[ƒ Budget Preparation Kã ³=v¡û¡à Budget Management >à ëÒÄà šèA¥¡ã} W¡R¡>à í>>칡ú ëÅ>-=å³ ³”|ãKã ƒàÚâ« Úà´•à W¡àl¡üÒüú ³àÚîA¡ šè´•³v¡û¡à ët¡v¡û¡-A¡àÚƒ>à, "¯à;-"šà íºÒ@ƒ>à ÒüA¡ì>à³ã "ƒå #>J;šà ÒàÚ¤[Î ³ÒàB¡ã ‹³¢[>¡ú Budget is a powerful instrument of development  ÒàÚ¤[Î ³ìÚA¡ ëÅ}>à JR¡¤à W¡R¡[R¡¡ú

           ³šè}-³î¹ ó¡à¹¤à ¤ì\t¡ "³à šåì=àA¡šƒà ëÚ}Kƒ¤à ³¹ç¡ *Òü¤à ³àÚîA¡ "׳ íº¡ú "Òà>¤ƒà, 'ìJàÚKã ÒüA¡ì>à³ã "[Î A¡¹´¬à ³àÚîA¡ƒà W¡;[º¡ú ">ãÇ¡¤ƒà, "Åà}¤à "³Îå} "ìt¡>¤à šà@ƒ³[Å} A¡¹´•à ³ó¡³ ³t¡³ W¡à>à l¡ü>Ò>K[>¡ú ³[ÎKンA¡ A¡ƒàÚ A¡ƒàÚƒà ³àÒüºìÑzà>[Å} $;A¡[>¡ú "׳ǡ¤ƒà, A¡¹³ A¡¹´¬à [¤®¡àK (ëÎv¡û¡¹) ƒà ëÒï[\B¡ã *Òü>à "ìÒ>¤à Åàóè¡ šãK[>¡ú Òüų Å´•à ÒàÚ¹¤ƒà Direction, Objectives, Milestones "³Îå} Priority ³ìÚA¡ ëÅ}>à $;A¡ƒ¤[>¡ú

       W¡à*J;šKã #ìÒï A¡[¹Kã ³[ošå¹ƒà A¡àìÒÄà ë>[´Ã¤ì>à ÒàÚ¤Kã ¯àó¡³ "[Î í>>¹A¡šƒà 'ìJàÚKã ëºR¡‰¤à šèîB¡ƒà íº[¹¤à Land resource, Water resource, Forest resource, Human resource >[W¡}¤à "[Î t¡ì@ƒ-³àì@ƒ *Òü>à ³*} Wå¡´•à Åã[\Ä[‰¤à A¡[¹Kãì>à ÒàÚ¤[Î >ã}[Å}ƒ¤à Úà샡ú ¤ì\t¡A¡ã "ì>ï¤à ëJàR¡=àR¡>à A¡¹´•à ³ãA¡š ë=àA¡Ò>K[>, A¡¹´•à ëÅ씂àA¡ íº>à Åã[\ÄKƒìK ÒàÚ¤ƒå $;A¡ƒ¤[>¡ú In short, budget should activate idle resources.

        R¡[Î ó¡à*¤ƒà ³[ošå¹ƒà šåì=àA¡[J¤à ¤ì\t¡ šè´•³A¥¡à Incremental method Åã[\îÄ¡ú "[ÎP¡´¬à W¡;>¤ã "[Î "ît¡ íº¤àA¡ A¡Úàƒà, "ît¡ ¹à\¸ A¡Úàƒ[ƒ W¡;>쉡ú "ì>ï¤à Åv¡û¡³ ³ìÚA¡ ëÅ}>à $;šà, Wè¡}-ó¡ã¹àº W¡à¤à ¤ì\t¡ šåì=àA¥¡ì¹¡ú "[ÎP¡´¬à ¤ì\t¡ "[Î 'ìJàÚ>à Performance Budget >;yKà Activating Budget ÒàÚ>à ëA¡ïÒü¡ú

        A¡ƒàÚƒKã A¡¹´•à ºåšà ºàA¡Òü, A¡¹´•à A¡ƒàÚƒà A¡¹´¬à ³t¡³ƒà ºåšà "ƒå Åã[\ÄK[> ÒàÚ¤[ƒ Flow of income "³Îå} Flow of Expenditure ¤ì\t¡>à $;[º¡ú "[ÎP¡´¬à ëóáà ">ã "[Î>à ÒüA¡ì>à³ã "ƒåƒà "ó¡¤à ó¡º A¡ƒàÚ ó¡à*¤à ó¡}Ò>¤ìK ÒàÚ¤ƒå $;A¡ƒ¤[>¡¡ú ÒàÚ¤[ƒ Òü>A¡³ "³Îå} &Gìš[@ƒW¡¹ ">ã³A¡ ³Åà-³ÅàKã ³ì=ï ët¡ï[¹¤öà ÒàÚ¤ƒå $;A¡ƒ¤[>¡ú šìó¢¡àì³X ¤ì\t¡A¡ã >å}Kã "=¢[ƒ ³àKã ³àKã ³ì=ï ët¡ïÒ@ƒå>à "ó¡¤à 󡺠ó¡}Ò>¤ƒå[>¡ú

       ëºàÚ>>à, t¡ì@ƒ-³àì@ƒ, "ì¹´¬ƒà t¡àƒå>à, "ì¹´¬ƒà ³àR¡Ò@ƒå>à íº[¹¤à [¹ìÎà΢ šè´•³A¡, ³W¡àA¡ šè´•³A¡ "[΃à "ì>ï¤à "àÅà, "ì>ï¤à [>Åà "³à A¡¹´•à šãKƒìK ÒàÚ¤ƒåÎå ¤ì\t¡ "ƒå>à $;A¡ƒ¤[>¡ú ³[Τå 'ìJàÚ>à &[v¡û¡ì¤[t¡} ¤ì\t¡ ëA¡ïÒü¡ú šè´•³A¡ "[Î ³[ošå¹Kã *Òü¤à "ì>ï¤à ÒüA¡ì>à[³A¡ ëšà[ºÎã "³Kã ³>å}ƒKã ëšàAáB¡ƒ¤[>¡ú

          R¡[Î[ƒ Plan "³Îåå} Non-plan ÒàÚ¤Kã ³×;t¡à Capital "³Îå} Revenue Expenditure šèÄà $;šà t¡à칡ú "¹àÚ¤à =¤A¡ >ìv¡¡ú  šè´•³A¡ "[Î ³ìÚA¡ ëÅ}>à $;šà  ³[ošå¹Kã Performance/Activating Budget "ì>ï¤à ιA¡à¹>à šåì=àAáB¡[> ÒàÚƒå>à "àÅà ët¡ï\[¹¡ú 


© 2016 - 2018 Poknapham. All rights reserved.