¹[®¡W¡@ƒø> "[Ŭ>, ¹[®¡@ƒø \ìƒ\à>à "àÒü [Î [Îët¡Ñz ë¤àº¹ ë¹[S¡}Ît¡à >´¬¹ ¯à>Kã ³ó¡³ A¡>[³ÄìJø

Thursdayƒå¤àÒü, ³àW¢¡ 8 ([š [t¡ "àÒü)– ë¤àº¹[Å}Kã "àÒü [Î [Î ët¡Ñz ë¹[S¡}Ît¡à Òü[@ƒÚàKã ¹[®¡W¡@ƒø "[Ŭ> "³Îå} ¹[®¡@ƒø \ìƒ\à>à šèÄà >´¬¹ ¯à> ë¹S¡ A¡>[³Ä[J¤Kà ëºàÚ>>à [њĹ[Å}>à "Òà>¤à *Òü>à ³ó¡³ "[Î A¡>[³Ä[¹¡ú íº¤àA¡ìšàA¡šà >å[³v¡à Òü[@ƒÚà>à ³[¹[>W¡>¤à >å[³v¡à ¹> 75 ƒà ³àÚ šàA¡[J¤à ë¤Uºå¹ç¡ƒà "ìÑ|[ºÚàKà ÅàÄ[J¤à ">ãÇ¡¤à ët¡Ñz ³tå¡}ƒà \ìƒ\à>à t¡à>Jvå¡>à "[Ŭ>Kà ëºàÚ>>à >´¬¹ ¯à>Kã ³ó¡³ A¡>[³Ä[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒåKã "Òà>¤à Òü[Ä}Ît¡à ¹> 63 šã¹Kà ³¹ç¡ *Òü¹¤à [¯ìB¡t¡ 6 ëºï[J¤Kà ëºàÚ>>à ë³t¡W¡ "ƒåƒà \ìƒ\à>à [¯ìB¡t¡ t¡ì¹; ëºï[J¤>à "Òà>¤à *Òü>à ³ÒàB¡ã A¡[¹Ú¹ƒà >´¬¹ ¯à>Kã ³ó¡³ A¡Ä¤à ëÒà;>¤ƒà ³ìt¡R¡ *Òü[J ÒàÚ>à "àÒü [Î [ÎKã ëÑzt¡ì³”z "³>à ÒàÚ[¹¡ú

           Òü} 2008 Kã &[šøº =àƒà 냺 ëÑzÚ> "³Îå} ³å[v¡ÚàÒ ³å¹à[º=¹> ">ã>à ët¡àš ëÑšàt¡ šèÄà A¡[³Ä¤à ë¤àº¹[Å} *ÒüJø¤à ³tå¡} "[Ŭ> "³Îå} \ìƒ\à>à šèÄà A¡[´¶Ä¤à R¡[´Ã¡ú "[ŬÄà ë¤Uºå¹ç¡ƒà ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡t¡à ³¹ç¡ *Òü¹¤à ë=ïƒà} "³à ëºïƒå>à ÅàÄ[J¡ú ³ÒàB¡ã [¯ìB¡t¡ [>šàÄà Òü[@ƒÚàKã [Ñš> [ºì\@ƒ [¤È> [Î}ÒKã ët¡[À 266 ºà씂àv¡ûå¡>à ët¡Ñz [¯ìB¡t¡ 269 ëºïƒå>à Òü[@ƒÚàKã J«àÒüƒKã W¡àl¡ü>à ³àÚ šàA¡šà ³R¡àÇ¡¤à ë¤àº¹ *Òü[J¡ú

        ë¤t¡Îì³>Kã *Òü>à Òü[@ƒÚàKã ëA¡ìoe¡> [®¡¹àt¡ ëA¡àÒ[º>à ë¤Uºå¹ç¡Kã ë³t¡W¡ "ƒåƒà ¹> 27 Jv¡û¡à ëºïƒå>à ëÎ[¹\ "[Îƒà ¹> 40 ƒKã ëÒÄà ëºï¤à R¡³[Jƒ¤>à ">ãÇ¡¤à ³ó¡³ƒKã A¡à¤à R¡³ƒ>à íº[¹¡ú Òü}º@ƒKã ë\à ¹ê¡t¡>à ³ìA¡àA¡ =à>à ët¡ÑzA¡ã ë¤t¡Îì³> W¡àt¢¡ "ƒå íº[¹¡ú ¹ê¡t¡>à ëA¡àÒ[ºƒKã ëšàÒü”z "³à JA¡ ëÒ@ƒå>à >´¬¹ ¯à>Kã ³ó¡³ "ƒå A¡>¤à R¡[´Ã¡ú ëA¡àÒ[º>à ëÒï[\A¡ ëÒï[\A¡ ë¹[t¡} ëšàÒü”z 848 ó¡}[º¡úë¤Uºå¹ç¡Kã ë³t¡W¡ "ƒåƒà ¹> 17 "³Îå} 92 ëºïƒå>à ³ó¡³ ³R¡à A¡àƒå>à t¡¹ç¡A¡Ç¡¤à ë¹S¡t¡à íºì¹, "ƒåKà "[\>A¡¸à ¹Òàì>>à ³ó¡³ ">ã A¡àƒå>à 15Ç¡¤à ³ó¡³ƒà íº[¹¡ú ³ÒàA¥¡à ë¤Uìºà¹ƒà ¹> 17 "³Îå} 52 ëºï[J¡ú ëšÃÚ¹ *¤ ƒ ë³t¡W¡ ëºàìA¡Å ¹à׺>à ¹> 90 "³Îå} 51 ëºïJø¤à ³tå¡}ƒà ³ó¡³ 23 A¡àƒå>à 23Ç¡¤à ³ó¡³ A¡>ìJø¡ú*º-¹àl¡ü@ƒ¹[Å}Kã [ºÑzt¡à ¤à}ºàìƒÅA¡ã Å[A¡¤ "º ÒÎÄà "[Ŭ>Kã >´¬¹ ¯à>Kã ³ó¡³ ³å>ìJø¡ú "[ŬÄà "ìÑ|[ºÚàKà ÅàÄ[¹¤à ëÎ[¹\ "[΃à ëÒï[\A¡ ó¡à*¤à ¹> 20 ƒKã ëÒÄà ëºï¤à R¡³[‰¡ú Òü} 2015 Kã [ƒìδ¬¹ =àƒà "[ŬÄà Å[A¡¤t¡Kã t¡à>J;[J¡úÒü[@ƒÚà>à ">ãÇ¡¤à ët¡Ñz ³àÚ šàA¡[J¤>à &[šøº 1 Kã A¡t¡-*ó¡ ëƒt¡A¡ã "àÒü [Î [Î ët¡Ñz [t¡³ ë¹[S¡}ƒà >´¬¹ ¯à>Kã ³ó¡³ A¡ÀK[> "³Îå} ëƒàÀ¹ [³[ÀÚ> 1 Kã ëÅ>Kã ³>à "³Îå [t¡´•à ó¡}ºK[>¡ú ëÒï[\A¡ ">ãÇ¡¤à, "׳ǡ¤à "³Îå} ³[¹Ç¡¤à ³ó¡³[Å}KンA¡ "A¡>¤à ³*}ƒà t¡à>[¹¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.