"[ŬÄà ët¡Ñz J«àÒüƒKã W¡àl¡ü>à ³àÚ šàA¡šà Òü[@ƒÚàKã ³R¡àÇ¡¤à ë¤àº¹ *Òüì¹

ë¤Uºå¹ç¡, ³àW¢¡ 7 (&ì\[X)–  ë¤Uºå¹ç¡ƒà ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡t¡à "[ѬÄà "ìÑ|[ºÚàKã ">ãÇ¡¤à Òü[Ä}Ît¡à 6¡ú41 [ó¡K¹ ëÚï[J¤>à [¤Å> [Î}Ò ë¤[ƒKã [¯ìB¡t¡ 266 t¡Kã ëÒ>K;[J¤Kà ëºàÚ>>à ³t¡³ šè´¬Kã *Òü>à íº¤àA¡ "[ÎKã J«àÒüƒKã ó¡¹¤à ³R¡àÇ¡¤à ët¡Ñz ë¤àº¹ *ÒüìJø¡ú

             "[ŬÄà ÒàÄKã ³ÒàB¡ã [t¡³ì³t¡ \Òã¹ Jà> (311), ëó¡ìÀà *ó¡[њĹ Ò¹®¡\> [Î}Ò (417), A¡[šº 냤 (434) "³Îå} ëÒà[\A¡ ëÒï[\A¡ Òü[@ƒÚàKã ëÒƒ ëA¡àW¡ "[>º A塳ì¤Ã (619) Kã ³tå¡} ÒüÄ[¹¡ú "[ŬÄà ³ÒàB¡ã 47Ç¡¤à ët¡Ñz ë³t¡W¡t¡à [¯ìB¡t¡ 269 ëÚï¤à R¡[´Ã¡ú ³ÒàA¥¡à ëÒೃà ëºï¤à "šè>¤à [¯ìB¡t¡ ³Åã}>à 202 ƒà ëÒ>K;šà R¡³ìJø¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.