"[Ŭ>Kã [¯ìB¡t¡ t¡¹ç¡A¥¡à Òü[@ƒÚà>à "ìÑ|[ºÚà¤å ¹> 75 ƒà ë=àÒüÒ>ìJø

ë¤Uºå¹ç¡, ³àW¢¡ 7 (&ì\[X)– ¹[®¡W¡@ƒø "[ŬÄà [¯ìB¡t¡ t¡¹ç¡A¡ ëºïƒå>à "ìÑ|[ºÚàKã ">ãÇ¡¤à Òü[Ä}Î ¹> 112 ƒà ëºà[źÒ>[J¤Kà ëºàÚ>>à Òü[@ƒÚà>à ë¤Uºå¹ƒà ÅàÄ[J¤à ">ãÇ¡¤à ët¡Ñz ¹> 75 t¡à ³àÚ šàA¡ìJø¡ú
[®¡[\t¡¹[Å}>à ë³t¡W¡ "ƒå ³àÚ šàA¥¡¤Kン ¹> 188 ëÎt¡ ët¡ïJø¤à ³tå¡}ƒà Òü[@ƒÚàKã ë¤àº¹[Å} "R¡A¡šà ó¡}>à "ìÑ|[ºÚàKã ë¤t¡Îì³>[Å}¤å ëšøι íºÒ>[J¡ú ¹[®¡W¡@ƒø> "[ŬÄà 6¡ú41 Kã [ó¡K¹ƒà ³àÚ šàA¥¡à ëºàÒü[Å>[J, "ƒåKà l¡üì³Å ™àƒ®¡>à Úè´¬åKンA¡ ³¹ç¡ *Òü¹¤à [¯ìB¡t¡ ">ã ëºï[J¡ú ÒüÅà”z ų¢à "³Îå} ¹[®¡W¡@ƒø \ìƒ\à>à [¯ìB¡t¡ "³³³ ëºï¤à R¡³[J¡ú

             ë¤Uºå¹ç¡Kã &³ [W¡ÄàѬà[´¶ Ñz[ƒÚ³ƒà ëÒï[J¤à =à}\ >å[³v¡Kã ÅàĤà ëÒï[J¤à íº¤àA¡ ">ãKã ë³t¡W¡ ³R¡àKã ët¡Ñz ëÎ[¹\Kã ">ãÇ¡¤à ë³t¡W¡ "ƒåKã ³[¹[> W¡>¤à >å[³v¡à Òü[@ƒÚà>à ³ìJàÚKã ">ãÇ¡¤à Òü[Ä}Î 213¡ú4 ƒKã ³Jà W¡xƒå>à ë¤t¡ ÅàÄ[J¡ "³Îå} "ìÑ|[ºÚà>à "ìW¡ï¤à ¹> ³Åã} "³à t¡àºÒĤKã šà@ƒ³ =³ƒå>à ">ãÇ¡¤à Òü[Ä}Î "ƒå ³Jà W¡xƒå>à ÅàÄ[J¡ú "ƒå³*Òü>³A¡ ë\àÅ ëÒ\º¯èƒ "³Îå} [³t¡ìW¡º ÑzàA¢¡>à "=å¤à ³t¡³ƒà "š>¤à šã[J¡ú Òü[@ƒÚ>à "ì=}¤ƒà ë¤[v¡} ëA¡àºà› ët¡ï[J¤Kã "¯à¤à ó¡ã¤³ "³Îå ³àìÚàA¥¡Ò>[J¡ú

         Úè´¬å>Kã "ì¹àÒü¤à [¯ìB¡t¡ t¡¹ç¡A¡ ¹> 36 t¡à ëºàÒü[Å@ƒå>à ¹> 274 ƒà ">ãÇ¡¤à Òü[Ä}Î ëºàÒü[Å>[J¡ú ëW¡ìt¡Å¬¹ šå\à¹à>à ¹> 92 ëºïƒå>à ët¡àš ëÑHþ๹ *Òü[J, "ƒåKà "[\>A¡¸à ¹Òàì>>à ³¹ç¡ *Òü¹¤à Òàó¡ ëÎeå¡[¹ *Òü>à ¹> 52 ëºï[J¡ú "ìÑ|[ºÚàKã ëÒ\º¯èƒ>à [¯ìB¡t¡ t¡¹ç¡A¡ ëºï[J¡ú [y[B¡ [št¡W¡ "³ƒà ¹> 188 Kã t¡àìK¢t¡ "³à t¡à@ƒå>à "ìÑ|[ºÚà>à ³ìJàÚKã ">ãÇ¡¤à Òü[Ä}Î ëÒï[J¡ú ëÑHþà¹ì¤àƒ¢t¡à ³ìJàÚ>à ¹> J¹à =å>à ëºïƒå>à ÒàšA¡;Ò>[J¡ú ÒüÅà”z ų¢>à ë³t¡ ë¹>ìÅàKã [¯ìB¡t¡ ëºïì=àA¡[J¡ú ë¹>ìÅà>à ¹> ³R¡àƒKã ëÒÄà ëºï¤à R¡³ƒ>à [yû¡\ƒKã ë=àA¡[J¤à "ƒå>à Úè´¬åKã "ì>ï¤à "Åà "³à ³ìÚຠëW¡à}¤à ëÒï[J¡ú

           ëƒ[®¡ƒ ¯à>¢¹Kã [¯ìB¡t¡ "[ŬÄà ëºïì=àA¡[J¤Kà ëºàÚ>>à "ìÑ|[ºÚàKã ë¤[v¡}ƒà ëšøι íº¤à ëÒïÒ>[J¡ú l¡üì³Å ™àƒ®¡´•à Ѭà> ³àÅ¢ "³Îå} [ÑHþÙ¹ [Ñz®¡ [Ѷ=A¡ã [¯ìB¡t¡[Å} ëºïì=àv¡ûå¡>à Òü[@ƒÚà>à ë³t¡W¡ "ƒå ³àÚ šàA¥¡¤KンA¡ ó¡ã¤³ ºàA¡[Å>¤à ëÒï[J¡ú Òü[@ƒÚà>à "ìÒ>¤à [¯ìB¡t¡ ">ã "³Kà ëºïì=àv¡ûå¡>à [t¡ ë¤øA¡A¡ã ³t¡³ ëºï[J¡ú "[ŬÄà ³à[=l¡ü 믃 "³Îå} [³t¡ìW¡º ³àÅ¢Kã [¯ìB¡t¡[Å} ëºïì=àA¡šà R¡³[J¡ú [t¡ ë¤øA¡ "ƒåKã ³tå¡} ë³t¡W¡ "ƒå Úà´•à ëÒÄà ³Jà Åà}=>à ÅàÄ[J쉡ú "[ŬÄà ³ÒàB¡ã ³Jà t¡à¤à [¯ìB¡t¡ *Òü>à ÑzàA¢¡A¡ã [¯ìB¡t¡ ëºïì=àA¡[J, "ƒåKà \ìƒ\à>à [Ñz®¡ *’A¡ãó¡Kã [¯ìB¡t¡ ëºïì=àA¡[J¡ú

          ³Jà t¡à¹A¡šƒà "[ŬÄà [št¡¹ ëÒ@ƒÎìA¡à´¬ "³Îå} >=à> ºàÚ>Kã [¯ìB¡t¡[Å} ëºïì=àv¡ûå¡>à Òü[@ƒÚà>à ë³t¡W¡ "ƒå ³àÚ šàA¡šKã º´¬ã ëÚï[J¡ú ³àÚ šàA¡[J¤à "ƒå>à Úè´¬å [t¡´•à ëÎ[¹\ "ƒå 1-1 ƒà ³àÄ>à íºÒ>[Jú ëÒï[\A¡ ³Jà t¡à¤à ë³t¡W¡ ">ã ÅàÄKƒ¤à ¯à;[º¡ú Òü[@ƒÚàKã Òü[Ä}Î ">ãƒà Òàó¡ ëÎeå¡[¹[Å} ë=à³[J¤à *š>¹ ëA¡ &º ¹à׺>à ë³> *¤ ƒ ë³t¡W¡ t¡à[J¡ú

 Å´ÃÙà ëÑHþà¹[Å}
Òü[@ƒÚà- 189 "³Îå} 274
"ìÑ|[ºÚà- 276 "³Îå} 112 ([Ñz®¡ [Ѷ= 28; "[Ŭ> 6
/41¡
Òü[@ƒÚà>à ¹> 75 ƒà ³àÚ šàA¡[J¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.