ëyû¡à¹š[t¡Kã 뮡à; – [Ît¡ 60 ëyû¡à¹š[t¡ 83 !
"àÒü &> [ÎKã "=¢¹>à ëÎà[>Úà "³Îå} ë³à[ƒƒKã ó¡à*¤à ëÒ@ƒå>à J«àÒüƒKã Òü>àA¡ Jå>¤à *Òüì¹
ƒà. W¡ã}ìº> ³àÒüÑ•à³

뮡à; ³³àR¡Kã ¯à¹ã>à ëÅgà-=å³\à, ë¤ÃàìA¡ƒ "³Îå} ëóø¡³¯àA¢¡ &[Køì³”z! 뮡à; ³tå¡}Kã ¯à¹ã>à 5 ëÚïÒü, 7 ëÚïÒü! ë³[>ìó¡ìÑzàKã ³×; ³[>ìó¡[Ñz줺! ³Ñ¬àÚƒ[> Òü[@ƒÚàƒà Òüìºìv¡û¡à칺 [¹ìó¡à³¢Î "³à W¡àl¡ü>à šå¹A¡šà t¡R¡àÒüó¡ì‰ ÒàÚ>¹[Aá¤[Ρú ëyû¡à¹š[t¡ 0 ƒKã 83! ³[ÎKã ³>å}ƒà A¡ìUöÎA¡ã ëyû¡à¹š[t¡ ³ã칚 31 (W¡àƒà 53), [¤ ë\ [šKã 29 (W¡àƒà 48), &> [Î [šKã 6 (W¡àƒà 43), &> [š &ó¡A¡ã 6 (W¡àƒà 40), &> [š [š  3 (W¡àƒà 15), &³ &> [ƒ &ó¡ 2 (W¡àƒà 24) "³Îå} Òü[@ƒìšì@ƒ”z 4 (W¡àƒà 13), šèÄà ëyû¡à¹š[t¡ ³ã칚 83 >à Ò@ƒB¡ã t¡àS¡A¡ ">ãì=àA¥¡à šàR¡ì=à[Aá¤à ³ãJº "[Îƒà ³ã칚 *Òü[¹¡ú ët¡>Jø¤à W¡Òã J¹à "[ÎKã ³>å}ƒà ëyû¡à¹š[t¡ ë>t¡à 83 šåì=àA¡šà R¡´¬à ÒàÚ¤[Î ë¹ìA¡àƒ¢[>¡ú

            2007 A¡ã &ìγ¤Ãã ³ãJº "ƒåƒà ³ã칚 *Òü[J¤à ë>t¡à 304 Kã ³>å}ƒà ëyû¡à¹š[t¡ ë>t¡à 2 Úà*[J¡ú 2012 ƒà šàR¡ì=àA¡[J¤à ³ãJº "ƒåƒ>à ëyû¡à¹š[t¡ ë>t¡à 33 [> ³ã칚 ³Åã}>à 258 [>¡ú 2017 A¡ã ³ãJº  "[Îƒà ³ã칚 *Òü[¹¤à ë>t¡à 265 Kã ³Åà ³Åà>à =àK;W¡¹A¡šà &[ó¡ìƒ[¤t¡ í>>¤ƒà ³ÅàKã º>-=å³Kã W¡à} ëź *Òü>à šà¤ƒà ºåšà ëyû¡à¹ "³Kã ³=v¡û¡à íº¤à ³ã칚 83 Úà*[¹¡ú ëyû¡à¹š[t¡ ³ã칚 83 "[ÎKã º>-=å³Kã ë¹[S¡} ëÚ}¤ƒà "Òà>¤à ³ó¡³ A¡>¤à R¡[´Ã¤à ë>t¡à "[Î l¡üJø硺 ëA¡@ƒøƒà "àÒü &> [ÎKã ³ã칚 *Òü>à =àK;[º¤à "à=¢¹[>¡ú ³ÒàB¡ã º>àÒüKã º>-=å³ "[Î šèÄà ºåšà ëyû¡à¹ 36.5 Kã 뮡ºå¸[>¡ú 2012 ƒà šàR¡ì=àA¥¡[J¤à ³ãJº "ƒåƒ[ƒ ³ÒàB¡ã º>-=å³Kã W¡à}[Î ºåšà ëyû¡à¹ 7.88 [>¡ú 2012 ƒKã 2017 ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà ëÒ>K;[º¤à ëÅ>-=å³Kã W¡à}[Î ëź *Òü>à šà¤ƒà ºåšà ëyû¡à¹ 28.57 [>¡ú 뺚¥[¹¤à ³ã칚[Å} "[ÎKã ³>å}ƒà W¡Òã 5 ƒà ºåšà ëyû¡à¹ 28.57 t¡à>¤à R¡´¬à ³ã칚 "[Î ³ÒàA¥¡à *Òü칡ú ³ÒàB¡ã º>-=å³Kã íº[¹¤à W¡à} "[Î>à šøàÒü³ [³[>Ñz¹ >ì¹@ƒø ë³à[ƒ "³Îå} ëÎà[>Úà KàÞê¡ãKã "šè>¤à º>-=峃Kã ó¡à*¤à ëÒ[À¡ú ³ÒàB¡ã ëÒA¡ ³tå¡}ƒà íº[¹¤à ÎàÒütå¡ ëA¡@ƒøKã >àKà [ššºôÎ óø¡”zA¡ã ³ã칚 *Òü[¹¤à ëÎóå¡ Òà*[A¡šA¡ã º>-=å³Îå ë³à[ƒ "³Îå} ëÎà[>ÚàKã "šè>¤à º³-=峃Kã ëÒ[À¡ú ëÚºìÒï³ã W¡ã}³ã ÒüW¡ã>-Òü>à*[Å}Kã ³¹v¡û¡à ³ƒåÎå ³ãÚà³Kã ëΤà ët¡ï[¹¤à ë>t¡à[Å}Kã ³¹v¡û¡à ë³à[ƒ "³Îå} ëÎà[>Úà KàÞê¡ã ó¡à*¤Kã º>-=峃Kã ëÒ>¤à ³ã*Òü Úà*¤à R¡´¬[Î í>>>ã}R¡àÒü[>¡ú

           W¡à}W¡;A¡ã º>-=å³ ëÚ}¤ƒà, "àÒü &> [ÎKã ³ã칚 59 "[ÎKã º>-=å³ ºåšà ëyû¡à¹ 2.24 [>¡ú ³ã칚 15 šåì=à[Aá¤à &> [š &ó¡>à ºåšà ëyû¡à¹ 1.56 [>¡ú [¤ ë\ [šKã ³ã칚 60 Kã W¡à}W¡;A¡ã º>-=å´•à ºåšà ëyû¡à¹ 1.42 [>¡ú "ît¡ šà[t¢¡[Å}Kã ³ã칚A¡ã W¡à}W¡;A¡ã º>-=å³[ƒ ºåšà ëyû¡à¹ 1 Kã ³Jàƒ[>¡ú ³ã칚 265 "[ÎKã º>-=å³ í>>¤ƒà, ³ã칚 8 [ƒ ºåšà ëyû¡à¹ 5 "³Îå} ³[ÎKã ³=B¡ã º>-=å³ íº¤à  ë=}î>ú ³ã칚 28 Kã º>-=å´•à ºåšà ëyû¡à¹ 2 ƒKã ëyû¡à¹ 5 ó¡à*¤Kã[>¡ú ºåšà ºàJ 50 ƒKã ºåšà ëyû¡à¹ 2 ó¡à*¤ƒà íº¤à ³ã칚¥à 96 [>¡ú ³ã칚 77 "³Kã º>-=å´•à ºåšà ºàJ 10 ƒKã ºåšà ºàJ 50 ó¡à*¤Kã[>¡ú ºåšà ºàJ 5 Kã ³Jàƒà ³ã칚 *Òü¤à ³Åã}>à šèÄà 56 [>¡ú ºåšà ºàJ 50 Kã ºåšà ëyû¡à¹ 2 ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà íº¤à ³ã칚 ³Åã} "[Î 96 *Òü¤Kà ëºàÚ>>à ³ìJàÚ>à W¡àƒà 36 *Òüƒå>à J«àÒüƒKã ³Åã} Úà´¬à A¡àR¡¤å *Òü[¹¡ú\

          Ò@ƒB¡ã ³ã칚 "[Îƒà ³ã칚 *Òü[¹¤à ë>t¡à 265 "[ÎKã ³>å}ƒà ëź J«àÒüƒKã ët¡à>¤à ³ã칚 "[Î ³=}Åã;>à "àÒü &> [ÎKã ³ã칚 ëÒ>¹ã "³Îå} ëKà[¤@ƒàÎ, [¤ ë\ [šKã ëÒ³”z, "àÒü &> [ÎKã *ìA¡ì@ƒøà "³Îå} [¤ ë\ [šKã ¹àì³Å¬¹ Úà*[¹¡ú ºåšà ëyû¡à¹ 2 Kã ³=v¡û¡à ët¡à>¤à ³ã칚 5 Kã [ºÑzt¡à ³ìJàÚ[Å} "[Î Úà*[¹¡ú º>-=å³Kã ë¹[S¡}ƒà W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ * Òüì¤à¤ã>à 61 Ç¡¤ƒà íº[¹¡ú ³ÒàB¡ã º>-=å³ "[Î ºåšà ëyû¡à¹ 1.36 [>¡ú [ƒšå¸[t¡ W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ KàÒüJàR¡³Kã º>-=å´•à ºåšà ëyû¡à¹ 1.26 [>¡ú W¡àl¡ü¤à "³Îå} Òü¹à¤t¡A¡ã º>-=å´•à ³=}Åã;>à ºåšà ëyû¡à¹ 2.3 "³Îå} 2.9 [>¡ú ëÑzt¡ A¡ìUöÎ šø[Î샔z [t¡ &> Òà*[A¡šKã[ƒ 2012 Kã ³ãJºƒà ºåšà ëyû¡à¹ 10.1 *Òü¹´¬ƒKã 2017 t¡[ƒ ºåšà ëyû¡à¹ 2.9 ƒà ÒàÒü=ìJø¡ú W¡Òã 5 Kã ³t¡³ƒà º>-=å³Kã ó¡ã¤³ J«àÒüƒKã ëÅàA¡W¡ã>¤à ³ã칚 "[Î ³ÒàA¥¡à *Òü칡ú 2012 ƒà šàR¡ì=àA¡[J¤à ³ãJº "ƒåƒà ³ã칚 *Òü[J¤à ëyû¡à¹š[t¡ 33 Kã ³>å}ƒà J«àÒüƒKã ³ìA¡àv¡û¡à íº[J¤[Î [t¡ &> Òà*[A¡š[>¡ú

         W¡Òã 5 Kã ³³àR¡ƒà šàR¡ì=àA¡[J¤à ³ãJº "ƒåƒà A¡ìUöÎ>à ëyû¡à¹š[t¡ ³ã칚 14 šåì=àA¡[J Ò@ƒA¥¡à 31 šåì=àv¡ûå¡>à ëyû¡à¹š[t¡ ³ã칚 17 ëÒ>K;šà R¡ì´Ã¡ú [¤ ë\ [šKã>à Ò@ƒA¡ ëyû¡à¹š[t¡ ³ã칚 29 šåì=àv¡ûå¡>à ³³àR¡KãƒKã ëyû¡à¹š[t¡ 28 ëÒÄà šåì=àv¡ûå¡>à ³³àR¡KãƒKã ëyû¡à¹š[t¡ 28 ëÒÄà šåì=àv¡ûå¡>à ëyû¡à¹š[t¡ ³ã칚 šåì=àA¡šKã W¡à} J«àÒüƒKã ¯à}¤à šà[t¢¡ *Òü칡ú ëyû¡à¹š[t¡ 83 Kã ºàÒü¤A¡ ³àW¢¡ 11 ƒà JR¡ºK[>¡ú ëyû¡à¹š[t¡ ºàAáK[>, "*>¤à šå¹AáK[>!

ët¡¤º-1

ëyû¡à¹š[t¡ ³ã칚 ëÒ>K;ºA¡šà – ³[ošå¹
³ãJºKã W¡Òã (&ìγ¤Ãã)                       ³ã칚                   ëyû¡à¹š[t¡
2007                                             304                             2
2012                                              258                          33
2017                                              265                          83

ët¡¤º-2

šà[t¢¡[Å}Kã ëyû¡à¹š[t¡ ³ã칚 – ³[ošå¹
šà[t¢¡                                 ëyû¡à¹š[t¡ ³ã칚                           W¡àƒà
"àÒü &> [Î                              31                                        53%
[¤ ë\ [š                                 29                                    43.8%
&> [Î [š                                   6                                        43%
&> [š &ó¡                                 6                                        40%
&> [š [š                                   3                                        32%
&> Òü "àÒü [ƒ [š                          2                                        15%
&³ &> [ƒ &ó¡                             2                                        14%
Òü[@ƒìšì@ƒ”z                                 4                                        13%
"šè>¤à                                     83

ët¡¤º-3

šà[t¢¡ ³ã칚[Å}Kã W¡à}W¡;A¡ã º>-=å³ – ³[ošå¹
šà[t¢¡                                  ³ã칚                        W¡à}W¡;A¡ã º>-=å³
"àÒü &> [Î                           59                          ºåšà ëyû¡à¹ 2.24
[¤ ë\ [š                              60                          ºåšà ëyû¡à¹ 1.42
&> [š [š                              19                          ºåšà ëyû¡à¹ 0.81
&º ë\ [š                            17                           ºåšà ëyû¡à¹ 0.39
& "àÒü [t¡ [Î                         16                            ºåšàëyû¡à¹ 0.23
&> [š &ó¡                            15                           ºåšà ëyû¡à¹ 1.56
&> [Î [š                                 7                          ºåšà ëyû¡à¹ 0.79
[Î [š "àÒü                               6                           ºåšà ëyû¡à¹ 0.27
Òü[@ƒìšì@ƒ”z                           15                            ºåšà ëyû¡à¹ 0.71

ët¡¤º-4

º>-=å³ J«àÒüƒKã íº¤à ³ã칚
³ã칚
/šà[t¢¡                              ëA¡@ƒø                        º>-=å³
"à=¢¹ ("àÒü &> [Î)                   l¡üJø硺             ºåšà ëyû¡à¹ 36.5
ëÎóå¡ Òà*[A¡š (&> [š &ó¡)          ÎàÒütå¡             ºåšà ëyû¡à¹ 13.12
Aõ¡Ì¡A塳๠([¤ ë\ [š)               [¤Ìå¡šå¹             ºåšà ëyû¡à¹ 9.46

ët¡¤º-5

ëź J«àÒüKã ët¡à>¤à ³ã칚 5
³ã칚
/šà[t¢¡                        ëA¡@ƒø                        º>-=å³
ëÒ>¹ã ("àÒü &> [Î)             ¯à}îJ                    ºåšà ëyû¡à¹ 6.08
ëKà[¤@ƒàÎ ("àÒü &> [Î)        [¤Ìå¡šå¹                  ºåšà ëyû¡à¹ 2.7
ëÒ³”z ([¤ ë\ [š)                ¯à}[\}                   ºåšà ëyû¡à¹ 2.5
*ìA¡ì@ƒøà ("àÒü &> [Î)         íÒì¹àA¡                   ºåšà ëyû¡à¹ 2.36
¹àì³Å¬¹ ([¤ ë\ [š)             A¡A¡W¡ã}                    ºåšà ëyû¡à¹ 2.17

ët¡¤º-6

ëź J«àÒüƒKã šàÚ¤à/šàÚƒ¤à ³ã칚
³ã칚
/šà[t¢¡                                            ëA¡@ƒø                      º>-=å³
"à=¢¹ (&> [š &ó¡)                                 l¡üJø硺                    ºåšà ëyû¡à¹ 36.45
&³ [ƒ "[\\åºÒA¡ Jà> (&³ [š [š)           ëÛ¡[t¡Kà*                 ºåšà ºãÅã} 7

 ët¡¤º-7

W¡Òã 5 ƒà ëÒ>K;ºA¡šà º>-=å³ – "à=¢¹
³ã칚
/šà[t¢¡                                 W¡Òã                                º>-=å³
"à=¢¹ ("àÒü &> [Î)                     2012                     ºåšà ëyû¡à¹ 7.88
"=¢ ("àÒü &> [Î)                        2017                    ºåšà ëyû¡à¹ 36.45
ëÒ>K;šà                                    2017                    ºåšà ëyû¡à¹ 28.57

ët¡¤º-8

W¡Òã 5 ƒà ëÒ>K;ºA¡šà º>-=å³ – ëÎóå¡
³ã칚
/šà[t¢¡                                  W¡Òã                        º>-=å³
ëÎóå¡ Òà*[A¡š (&> [š &ó¡)             2012               ºåšà ëyû¡à¹ 2.49
ëÎóå¡ Òà*[A¡š (&> [š &ó¡)             2017               ºåšà ëyû¡à¹ 13.12
ëÒ>K;šà                                     2017               ºåšà ëyû¡à¹ 10.7

ët¡¤º-9

³¹ç¡ *Òü¤à ³ã칚 J¹Kã º>-=å³
³ã칚
/šà[t¢¡                  ëA¡@ƒø                          º>-=å³
Òüì¤à¤ã                       ë=ï¤àº                     ºåšà ëyû¡à¹ 1.36
KàÒüJàR¡³                    >è}¤à                         ºåšà ëyû¡à¹ 1.26

ët¡¤º-10

³ã칚[Å}Kã W¡àl¡ü¹àA¡šà º>-=å³
뮡ºå¸                                      ³ã칚                         W¡àƒà
ºåšà ëyû¡à¹ 5 "³Îå} ³=A¡               8                             3%
ºåšà ëyû¡à¹ 2 50 ƒKã ëyû¡à¹           28                          11%
ºåšà ºàJ 50 ƒKã ëyû¡à¹ 2             96                          36%
ºåšà ºàJ 10 ƒKã ºàJ 50            77                           29%
ºåšà ºàJ 10 Kã ³Jà                     56                          21%

ëºïì=àA¡ó¡³ – & [ƒ "๠


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.