"*>¤à ³[ošå¹ – ³àW¡¢ 4 ƒà ëyû¡à¹š[t¡ 54!
NPF A¡ã ëÎóå¡ Òà*[A¡šA¡ã º>-=å³ W¡Òã 5 ƒà ºåšà ëyû¡à¹ 10.7 ëÒ>K;tå¡>à šè´•³B¡ã ³ìA¡àv¡û¡à íºìJø
ƒà. W¡ã}ìº> ³àÒüÑ•à³

            ëyû¡à¹š[t¡ ³ã칚 0 ƒKã 54! ³ƒåÎå "Òà>¤à t¡àS¡A¡ ó¡à*¤ƒKã! W¡Òã 15 Kã ³³àR¡ƒà šàR¡ì=àA¡[J¤à &ìγ¤Ãã ³ãJº[Å}ƒà ëyû¡à¹š[t¡ ³ã칚 "³ó¡à*¤à šåì=àA¡šà R¡´Ã³ìƒ, R¡[Î[ƒ [Ît¡ 38 JB¡ã ³ãJºƒà ó¡à*¤à ëyû¡à¹š[t¡ 54 šåì=àA¡šà R¡ì´Ã¡ú ³[Τå "ìÒà}¤à >ìv¡ "*>¤à >ìv¡ ÒàÚ¤à Úà[¹¤öà? ºàºìÒï¤Kã #¹à} íº¤>à, ¤@ƒ ë¤ÃàìA¡ƒ íº¤>à W¡à*J;-ë=ï¹àR¡Kã =¤A¡[Å} Jåì¹ï ëW¡ºÒìÀ, W¡à*J;-ë=ï¹àR¡ ³>ã} ÒìÀ ÒàÚ\¹KÎå ³ƒå>à º>àÒü ³ã*Òü[Å}Kã º>-=å³ t¡à>¤Kã º´¬ãƒ[ƒ "A¡àÚ¤à šãìƒ ÒàÚ¤ƒå ³ãÚà³Kã ³ã×; JĤKã šàR¡ì=à[Aá¤à ³ãJº[Å}ƒà ³ã칚[Å}>à =àK;>¹[Aá¤à º>-=å³Kã W¡à}>à šø³ào *Òü>à $;캡ú

           2007 t¡à šàR¡ì=àA¡[J¤à ³[ošå¹ &ìγ¤Ãã ÒüìºG> "ƒåƒà ³ã칚 *Òü[J¤à ³ã*Òü 304 Kã &[ó¡ìƒ[¤t¡ í>>¤ƒà ³ã칚 2 Kã º>-=å³ ëyû¡à¹ 1 Kã ³=v¡û¡à íº[J¡ú "ît¡ ³ã칚 302 [ƒ ëyû¡à¹ 1 Kã ³Jà[>¡ú W¡àƒà šà¹K[ƒ W¡àƒà 1 Jv¡û¡³A¡ ëyû¡à¹š[t¡ ³ã칚 *Òü[J¡ú 2012 ƒà šàR¡ì=àA¡[J¤à &ìγ¤Ãã ³ãJº "ƒåƒ>à ³ã칚 258 Kã ³>å}ƒà ³ã칚 33 >à ëyû¡à¹š[t¡ *Òü[J¡ú ³[Î W¡àƒà šà¹K[ƒ 13 [>¡ú W¡Òã 5 ƒà ëyû¡à¹š[t¡ ³ã칚 2 ƒKã 33 ƒà ëÒ>K;šà R¡´¬à ÒàÚ¤[Î "ìW¡ï¤à "*>¤à "³[>¡ú 2017 t¡à šàR¡ì=àB¡ìƒï[¹¤à ³ãJº "[ÎKã "Òà>¤à t¡àS¡A¡ ó¡à*¤Kã ³ã칚 167 A¡ã &[ó¡ìƒ[¤t¡ ëÚ}¤ƒà ëyû¡à¹š[t¡ 54 Úà*ì¹ ³[Î "šè>¤Kã W¡àƒà 32 [>¡ú W¡à} "[Î ">ãÇ¡¤à t¡àS¡v¡û¡Îå íºK[> ÒàÚ¤Kã =à\¤à íº¡ú 

             ³àW¢¡ 4 ƒà šàR¡ì=àB¡ìƒï[¹¤à "Òà>¤à t¡àS¡B¡ã ³ãJº "[΃à Úà*[¹¤à ëyû¡à¹š[t¡ 54 "[Î ¹ç¡[º} A¡ìUöÎJv¡û¡Kã >ìv¡, "Úà´¬[ƒ *ìšà[\Î>Kã ëA¡´št¡Kã[>¡ú W¡Òã 15 Kã íºR¡àv¡û¡à šå¹[Aá¤à º>àÒü º>-=å³Kã "ìÒà}¤à "[ÎKã A¡àÄ¤à ³àÄ>à ó¡}[³Ä[¹¡ú ëyû¡à¹š[t¡ 54 Kã ³>å}ƒà ¹ç¡[º} A¡ìUöÎ>à 21 (³ã칚A¡ã W¡àƒà 57), *ìšà[\Î> [¤ ë\ [š>à 21 (³ã칚A¡ã W¡àƒà 55), &> [š [Î>à 5 (W¡àƒà 42), &> Òü "àÒü [ƒ [šKã 2 (W¡àƒà 25) "³Îå} &> [Î [šKã 2 (W¡àƒà 33) [>¡ú ³ã칚[Å}Kã W¡à}W¡;A¡ã º>-=å´•à šà[t¡¢ šà[t¢¡Kã ëÚ}¤ƒà "àÒü &> [Î>à ºåšà ëyû¡à¹ 1.73, [¤ ë\ [š>à ºåšà ëyû¡à¹ 1.49, &> [š [š>à ºåšà ëyû¡à¹ 1.06 [>¡ú

           "Òà>¤à t¡àS¡B¡ã šàR¡ì=àB¡ìƒï[¹¤à ³ãJº "[Îƒà º>-=å³ J«àÒüƒKã Úà´•à íº¤à ³ã칚 "[Î ÎàÒütå¡ ëA¡@ƒøƒà >àKà [ššºôÎ óø¡”zA¡ã ³ã칚 *Òü[¹¤à ëΚå Òà*[A¡š[>¡ú ³ÒàB¡ã º>àÒü º>-=å³ "[Î ëź *Òü>à šà¤ƒà ºåšà ëyû¡à¹ 13.12 ë¹à[´•¡ú ³ÒàB¡ã º>-=å³ "[Î 2012 ƒà šàR¡ì=àA¡[J¤à &ìγ¤Ãã ³ãJº "ƒåƒ[ƒ ºåšà ëyû¡à¹ 2.46 ë¹à³ƒ[> ÒàÚ>à ³ÒàB¡ã &[ó¡ìƒ[¤v¡à š[À¡ú 2012 ƒKã 2017 ó¡à*¤à ÒàÚ¤[ƒ W¡Òã 5 "[΃à ëÒ>K;šà R¡³[J¤à ³ÒàB¡ã º>-=å³Kã W¡à} "[Î ºåšà ëyû¡à¹ 10.7 ë¹à[´•¡ú W¡à} "[Î ëÚï[J¤Kà ëºàÚ>>à Ò@ƒB¡ã šàR¡ì=àB¡ìƒï[¹¤à "Òà>¤à t¡àS¡B¡ã ³ãJº "[Îƒà ³ã칚 *Òü[¹¤à ³ã*Òü 167 "[ÎKã º>-=å³Kã º³ì\ºƒà ³ÒàA¥¡à ³ìA¡àA¡ t¡à칡ú ³³àR¡Kã ³ãJº "ƒåƒ[ƒ ³ÒàB¡ã ë¹S¡ "[Î 6 Ç¡¤ƒà íº[J¡ú ³ã칚 167 "[ÎKã ³>å}ƒà º>-=å³ J«àÒüƒKã íºìt¡ ÒàÚ>à &[ó¡ìƒ[¤v¡à $;[º¤à ³ã칚 "[Î>à ëÛ¡[t¡Kà* ëA¡@ƒøKã &³ [š [šKã ³ã칚 ë³àÒ³ƒ "[\\åº ÒA¡ Jà[Ä¡ú ³ÒàB¡ã º>-=å³ "[Î ºåšà ºãÅã} 7 ë¹à³ƒ[>¡ú ºåšà ºãÅã} 7 A¡ã º>-=峃Kã ëÒï¹Kà ºåšà ëyû¡à¹ 13.12 ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà íº¤à ³ã칚 167 "[Î>à ³àW¢¡ 4 Kã ³ãJº "[Îƒà º´¬à ët¡ï>[¹¡ú šà[t¢¡Kã *Òü>à ëÚ}¤ƒà A¡ìUöÎ>à ºåšà ºàJ 2.20 Kã º>-=å³ íº¤à ³ã칚t¡Kã ëÒï¹Kà ºåšà ëyû¡à¹ 8.93 ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà íº¤à ³ã칚 37 =àK;[º¡ú [¤ ë\ [š>à ºåšà ºàJ 7.90 ƒKã ëÒï¹Kà ºåšà ëyû¡à¹ 9.46 ó¡à*¤Kã ³ã칚 38 =àK;[º¡ú &> [š &ó¡>à ºåšà ºàJ 2.10 ƒKã ºåšà ëyû¡à¹ 13.12 ó¡à*¤Kã ³ã칚[Å} =àK;[º¡ú

          "Òà>¤à t¡àS¡A¡ ó¡à*¤Kã ³ãJº "[Îƒà ºåšà ëyû¡à¹ 5 "³Îå} ³[ÎKã ³=B¡ã º>-=å³ íº¤à ³ã칚 3 [>¡ú ºåšà ëyû¡à¹ 2 "³Îå} ³[ÎKã ³=A¡ ºåšà ëyû¡à¹ 5 ó¡à*¤ƒ>à ³ã칚 20 [>¡ú ºåšà ºàJ 50 ƒKã ºåšà ëyû¡à¹ 2 ó¡à*¤>à ³ã칚 62 [>¡ú ºåšà ºàJ 10 ƒKã ºåšà ºàJ 50 ó¡à*¤ƒ>à ³ã3칚 47 [>¡ú ºåšà ºàJ 10 Kã ³Jà>à ³ã칚 35 [>¡ú ºåšà ºàJ 10 Kã ³Jà>à ³ã칚 35 [>¡ú ³ã칚 167 "[ÎKã ³>å}ƒà ³ã칚 10 [ƒ ºåšà ºàJ 20 Kã ³=B¡ã Òü>A¡³ W¡Òãƒà ºà[Aá ÒàÚ>à $;[º¡ú Òü>A¡³ J«àÒüƒKã ¯à}>à ºàA¡šà ³ã칚 3 Kã ³>å}ƒà 2 [ƒ "àÒü &> [ÎKã[>¡ú 1 ³>à &º ë\ [šKã[>ú  

          2012 ƒà šàR¡ì=àA¡[J¤à ³ãJº "ƒåƒà ³ã칚 *Òü[J¤à ëyû¡à¹š[t¡ 33 Kã ³>å}ƒà 14 [ƒ "àÒü &> [ÎKã *Òü[J, ëyû¡à¹š[t¡ 14 "[ÎKã ³>å}ƒà º>-=å³ J«àÒüƒKã íº¤à ³ã칚 "[Î ÎàÒüìA¡àt ¡ ëA¡@ƒøKã [t¡ &> Òà*[A¡š¥à *Òü[J¡ú ³ÒàB¡ã º>-=å³ ºåšà ëyû¡à¹ 10.07 ëÒ>[J¡ú W¡Òã 5 Kã ³³àR¡ƒà ëyû¡à¹š[t¡ 14 Jv¡û¡³A¡ šåì=àA¡[J¤à šà[t¢¡ "[Î 2017 A¡ã "Òà>¤à t¡àS¡A¡ ó¡à*¤ƒà ëyû¡à¹š[t¡ 21 šåì=àA¡šà R¡ì´Ã¡ú [¤ ë\ [šKã[ƒ ³³àR¡Kã ³ãJº "ƒåƒà ëyû¡à¹š[t¡ 1 Jv¡û¡³A¡ šåì=àA¡[J "ƒå¤å šà[t¢¡ "[ÎÎå ëÒï[\A¡ ó¡à*¤ƒà ëyû¡à¹š[t¡ 21 šåì=àv¡ûå¡>à ëyû¡à¹š[t¡ ³ã칚 šåì=àA¡šKã W¡à} J«àÒüƒKã ¯à}¤à šà[t¢¡ *Òü칡ú "ìW¡ï¤à "ìÒà}¤à, "ìW¡ï¤à "*>¤à "³[>¡ú "Òà>¤à t¡àS¡A¡ ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà ³ã칚 *Òü[¹¤à ³ã*Òü 167 A¡ã ³>å}ƒà ëºà> J«àÒüƒKã ët¡à>¤à ³ã칚 "[Î ¯à}îJ ëA¡@ƒøKã "àÒü &> [ÎKã ³ã칚 * ëÒ>¹ã[>¡ú ³ÒàB¡ã ºàìÚ[¤[º[t¡\ "[Î šèÄà ºåšà ëyû¡à¹ 6.08 ëÒ[À¡ú ³=} J«àÒüƒKã Úà´•à ët¡à>¤>à [¤Ì塚幃Kã "àÒü &> [ÎKã ³ã칚 *Òü[¹¤à ëA¡ ëKà[¤@ƒàÎ[>, ³ÒàB¡ã ëÅ>ó¡´•à ºåšà ëyû¡à¹ 2.70 Kã ³=[A¥¡¡ú "׳ǡ¤à ³ó¡´•à "àÒü ëÒì³àW¡@ƒø>à A¡[À¡ú ³ÒàB¡ã ët¡à[À¤à ëÅ>ó¡³ ºåšà ëyû¡à¹ 1.41 Kã ³=[A¥¡¡ú

         ë®¡à;t¡à ³àÚ šàA¡šà Úà¤Kã W¡àX "[Î ëyû¡à¹š[t¡ ³ã칚[Å}>à ëyû¡à¹š[t¡ >v¡¤à ³ã칚[Å}ƒKã Źç¡A¡ 75 ëÒÄà íº ÒàÚ¤[Î ³³àR¡Kã ëºàA¡ ή¡àKã ³ãJºKã ó¡º í>>¤ƒà JR¡¤à R¡³ìJø¡ú ³[ošå¹Kã ³³àR¡Kã ³ãJº "ƒåƒà ëyû¡à¹š[t¡ 33 뺚[J¤Kã ³>å}ƒà 16 ³àÚ šàA¡[J¡ú Ò@ƒ[v¡û¡ W¡à} Úà´•à ¯à}>à ³àÚ šàB¡[> ÒàÚ¤Kã =à\¤à íº¡ú ³[Î[> "*>¤à ³[Î[> "ìÒà}¤à ³ãJº>à íºR¡àA¥¡à šå¹A¡šà "ìÒà}¤à! ³[Τå[> ³Úà´•à ÒàÚ>[¹¤à ‘"*>¤à ºàAáK[>’¡ú

ët¡¤º-1

ëyû¡à¹š[t¡ ³ã칚 ëÒ>K;ºA¡šà – ³[ošå¹
³ãJºKã W¡Òã (&ìγ¤Ãã)                    ³ã칚                      ëyû¡à¹š[t¡
2007                                          304                            2
2012                                          258                            33
2017 (ó¡àÑz¢ ëó¡\)                         167                            54

ët¡¤º-2

šà[t¢¡[Å}Kã ëyû¡à¹š[t¡ ³ã칚
     šà[t¢¡                      ëyû¡à¹š[t¡ ³ã칚                   W¡àƒà
"àÒü &> [Î                          21                            57%
[¤ ë\ [š                             21                            55%
&> [š [š                             5                              42%
&> Òü "àÒü [ƒ [š                    2                              25%
&> [Î [š                             2                              33%
&³ &> [ƒ &ó¡                       1                              10%
&> [š &ó¡                            1                              25%
"ît¡                                    1                                7%
"šè>¤à                                54                              32%

ët¡¤º-3

šà[t¢¡ ³ã칚[Å}Kã W¡à}W¡;A¡ã º>-=å³
šà[t¢¡                                  ³ã칚                        W¡à}W¡;A¡ã º>-=å³
&> [š &ó¡                              4                          ºåšà ëyû¡à¹ 3.39
"àÒü &> [Î                            37                         ºåšà ëyû¡à¹ 1.73
[¤ ë\ [š                                38                         ºåšà ëyû¡à¹ 1.49
&> [š [š                               12                         ºåšà ëyû¡à¹ 1.07

ët¡¤º-4

º>-=å³ J«àÒüƒKã íº¤à ³ã칚 3
³ã칚
/šà[t¢¡                                    ëA¡@ƒö                       º>-=å³
ëÎóå¡ Òà*[A¡š (&> [š &ó¡)                ÎàÒütå¡                ºå– ëyû¡à¹ 13.12
Aõ¡Ì¡A塳๠([¤ ë\ [š)                       [¤Ìå¡šå¹              ºå– ëyû¡à¹ 9.46
¤ãì¹> ("àÒü &> [Î)                          º´ÃàÒü                ºå– ëyû¡à¹ 8.93

ët¡¤º-5

º>-=å³ J«àÒüƒKã íºt¡¤à ³ã칚 3
³ã칚
/šà[t¢¡                                                      ëA¡@ƒø                            º>-=å³
&³ [ƒ "[\\åº ÒA¡ Jà>(&³ [š [š)                     ëÛ¡[t¡Kà*                       ºå– ºãÅã} 7
Rå¡[¹®å¡} (Òü[@ƒìšì@ƒ”z)                                         [t¡šàÒü³åJ                      ºå– ºãÅã} 14
J³Åà}[ºÚà>                                                      =à>ìºà>                      ºå– ºãÅã} 15

ët¡¤º-6                         

ëź J«àÒüƒKã Úà´•à ët¡à>¤à ³ã칚 3
³ã칚
/šà[t¢¡                                                          ëA¡@ƒö                                               º>-=å³
ëÒ>¹ã ("àÒü &> [Î)                                                ¯à}îJ                                            ºå– ëyû¡à¹ 6.08
ëKà[¤@ƒàÎ ("àÒü &> [Î)                                           [¤Ìå¡šå¹                                         ºå¡– ëyû¡à¹ 2.70
ëÒì³àW¡@ƒø ("àÒü &> [Î)                                            [Å}\î³                                         ºå– ëyû¡à¹ 1.41

 ët¡¤º-7

º>-=å³ J«àÒüƒKã íº¤à/íºt¡¤à ³ã칚 –&> [š &ó¡
³ã칚
/šà[t¢¡                                               ëA¡@ƒö                                  º>-=å³
ëÎóå¡ Òà*[A¡š (&> [š &ó¡)                         ÎàÒütå¡                              ºå– ºàJ 13.12
=à}ì¤àÒü Òà*[A¡š (&> [š &ó¡)                     ÎàÒüA塺                            ºå– ºàJ 2.1

ët¡¤º-8

º>-t塳 J«àÒüƒKã íº¤à/íºt¡¤à ³ã칚 – "àÒü &> [Î
³ã칚
/šà[t¢¡                                ëA¡@ƒö                º>-=å³
¤ãì¹> ("àÒü &> [Î)                     º´ÃàÒü              ºå– ëyû¡à¹ 8.93
[t¡ìºàt¡³à ("àÒü &> [Î)                º}=¤àº          ºå– ºàJ 2.2

ët¡¤º-9

º>-=å³ J«àÒüƒKã íº¤à/íºt¡¤à ³ã칚 – [¤ ë\ [š
³ã칚
/šà[t¢¡                               ëA¡@ƒö                    º>-=å³
Aõ¡Ì¡A塳๠([¤ ë\ [š)                 [¤Ìå¡šå¹              ºå– ëyû¡à¹ 9.46
³ìÒ@ƒø ([¤ ë\ [š)                     Jå@ƒøàA¡š³            ºå– ºàJ 7.9

ët¡¤º-10

³ã칚[Å}Kã W¡àl¡ü¹àA¡šà º>-=å³
º>-=å³ (ºåšà)                           ³ã칚                        W¡àƒà
ºåšà ëyû¡à¹ 5 "³Îå} ³=A¡                3                           2%
ºåšà ëyû¡à¹ 2ƒKã 5                        20                          12%
ºåšà ºàJ 50 ƒKã ëyû¡à¹ 2              62                          37%
ºåšà ºàJ 10 ƒKã ºàJ 50              47                        28%
ºåšà ºàJ 10 Kã ³Jà                      35                         21%

ëºïì=àA¡ó¡³ – ³[ošå¹ ÒüìºG> ¯àtô¡Î "³Îå} & [ƒ "๠


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.