>ã[> W¡>¤à >å[³v¡à Òü[@ƒÚà>à [¯ìB¡t¡ t¡ì¹;t¡à ¹> 11 JA¡ ëºï[J

šåì>, ëó¡¤ø硯à¹ã 24 ([š [t¡ "àÒü)– Òü[@ƒÚà "³Îå} "ìÑ|[ºÚà íº¤àA¡ ">ã>à šåì>ƒà ÅàÄ[¹¤à "Òà>¤à ët¡ÑzA¡ã >ã[> W¡>¤à >å[³v¡à Úè´¬å Òü[@ƒÚà>à [¯ìB¡t¡ t¡ì¹v¡à ¹> 11 ƒKã ëÒÄà ëºï¤à R¡³ƒ>à ó¡ã¤³ ëÅàA¥¡à "Òà>¤à Òü[Ä}Î "ƒå ¹> 105 t¡à ëºàÒü[Å>[Jú "ìÑ|[ºÚà>à ³ìJàÚKã ">ãÇ¡¤à Òü[Ä}Î ëÒï[J¤Kà ëºàÚ>>à Òü[@ƒÚàƒKã ¹> 298 ³àR¡[\º =à>à W¡;[º¡ú

               ³Òà¹àÑ| [yû¡ìA¡t¡ &ìÎà[Î&Î> Ñz[ƒÚ³, šåì>ƒà ÅàÄ[¹¤à ë³t¡W¡ A¡ã R¡[Î >ã[> W¡>¤à >å[³v¡à Òü[@ƒÚà>à "ì¹àÒü¤à [¯ìB¡t¡ ëºïì=àA¥¡¤à ëÒà;>[J¡ú "ÚèB¡ã ³R¡àÇ¡¤à ë¤àºƒà [³t¡ìW¡º ÑzàA¢¡A¡ã [¯ìB¡t¡ ëºïì=àA¡[J¤Kà ëºàÚ>>à ³ìJàÚKã "Òà>¤à Òü[Ä}Î ¹> 260 ƒà ëºàÒü[źÒ>[J¡ú

                   Òü[@ƒÚà>à ³ìJàÚKã "Òà>¤à Òü[Ä}Î ó¡ã¤³ ëÅàA¥¡à ëÒï[J¡ú ³å¹à[º [®¡\Ú (10) >à "àl¡üt¡ *Òü[J¤à ³t¡³ƒà ¹> 26 Jv¡û¡à ëºï[J¡ú Úà´•à =å>à ëW¡ìt¡Å¬¹ šå\à¹à (6) Îå šå\à¹àKã ³tå¡} ÒüÄ[J¡ú Òü[@ƒÚà>à [¯ìB¡t¡ ">ã R¡Äà tå¡Jø¤à ³tå¡}ƒà ó¡ã¤³ ºàA¡J;>¤à ëÒà;>[J¡ú "ƒå³*Òü>³A¡, Òü[@ƒÚàKã ëA¡ìœ¡> [®¡¹àt¡ ëA¡àÒ[º Úà´•à t¡àR¡>à ë=àA¡šà ³ìt¡ï "³ƒà ƒA¡t¡à ë=àA¡[J¡ú ÑzàA¢¡A¡ã ë¤àºƒà ëÎìA¡@ƒ [ÎÃœ¡à *v¡ûå¡>à ëA¡àÒ[ºKã [¯ìB¡t¡ ëºïì=àA¡[J¡ú

                    Òü[@ƒÚàKã ët¡àš ëÑHþ๹ ëA¡ &º ¹à׺ (64) >à "[\>A¡¸à ¹Òàì>Kà ëºàÚ>>à ¹> 50 Òàš[J¡ú ¹à׺>à ëó¡X ºàì=àA¥¡¤à ë=à´•¤à ëÒà;>¤à ³àÚ šàv¡û¡>à "àl¡üt¡ *Òü[J¤>à [¯ìB¡t¡ ³[¹ t塹Kà ºe¡t¡à ¹> 94 Jv¡û¡à ëºï[J¡ú ¹Òàì> (13) Îå [yû¡\ƒà ³t¡³ Åà}=>à íº¤à R¡³[J샡ú ¹Òàì>>à "àl¡üt¡ *Òü[J¤à ³t¡³ƒà Òü[@ƒÚà>à ¹> 95 Jv¡û¡à ëºï[J¡ú

                          ³=}Kã [³[>t¡ 30 ƒà Òü[@ƒÚàKã ¹[®¡W¡@ƒø> "[Ŭ> (1), [¹ƒ[‹³> ÎÒà (0) "³Îå} \Ú”z ™àƒ®¡ (2) A¡ã [¯ìB¡t¡[Å} tå¡[J¤Kà ëºàÚ>>à Òü[@ƒÚà>à [¯ìB¡t¡ [>šà@ƒà ¹> 98 ëºï[J¡ú [њĹ [Ñz®¡ *’A¡ãó¡A¡ã ë¤àº[Å}ƒà Òü[@ƒÚàKã ë¤t¡Îì³>[Å} ³ìA¡àA¡ R¡à*Ò>[J¡ú ëºó¡-"à³¢ [њĹ "ƒåKã ë¤àºƒà ¹[®¡@ƒø \ìƒ\à (2) "àl¡üt¡ *Òü[J¡ú ³ÒàA¥¡à ¹> 35 šã¹Kà [¯ìB¡t¡ 6 ëºïƒå>à ³ÒàB¡ã A¡[¹Ú¹Kã J«àÒüƒKã ó¡¤à [ó¡K¹ *Òü[J¡ú Òü[@ƒÚà>à ¹> 105 t¡à  "Òà>¤à Òü[Ä}Î ëºàÒü[Å>[J¡"³Îå} "ìÑ|[ºÚà>à ¹> 155 ³àR¡[\º =à¤à R¡³[J¡ú Òü[@ƒÚà>à "Òà>¤à Òü[Ä}Î "ƒåƒà *®¡¹ [>šà>ƒà [¯ìB¡t¡ t¡ì¹; tå¡[J "³Îå} ët¡àìt¡ºƒà ¹> 11 ëºï[J¡ú

                       "ìÑ|[ºÚà>à ³ìJàÚKã ">ãÇ¡¤à Òü[Ä}Î ëšà[\[t¡®¡ *Òü¤à ³*} "³ƒà ëÒï[J, "ƒå¤å ëƒ[®¡ƒ ¯à>¢¹ "³Îå} Ŭà> ³àÅ¢ R¡”zà>à "àl¡üt¡ *Òü[J¡ú "[ŬÄà ¯à>¢¹ (10) "³Îå} ³àÅ¢ (0) ">ãKã [¯ìB¡t¡[Å} ëºïì=àA¡[J¡ú "[ŬÄà "ÚèB¡ã "Òà>¤à º®¡¹ƒà [³t¡ìW¡º ÑzàA¢¡A¡ã [¯ìB¡t¡ ëºïì=àA¡[J¤àKà ëºàÚ>>à  ¹> 63 šã¹Kà [¯ìB¡t¡ "׳ ëºïJø¤à ³tå¡}ƒà ëÒï[\A¡ W¡x[¹¤à ëÒà³ [Î\@ƒà [¯ìB¡t¡ 64 ëºï¤à R¡³ƒå>à ë¹ìA¡àƒ¢ =³Jø¤à ³tå¡} "ì=}¤ƒà ³Jà t¡à>à "ìt¡àÙà [¯ìB¡t¡ ">ã ëºï[J¡ú "[Ŭ>Kã ³³àR¡ƒà A¡[šº 냮¡>à ëÒà³ [Î\> "³ƒà [¯ìB¡t¡ J«àÒüƒKã Úà´•à ëºï¤à R¡´¬Kã ë¹ìA¡àƒ¢ =´ÃA¡[J¡ú A¡[šº>à [¯ìB¡t¡ 63 ëºï¤à R¡³[J¡ú ³ÒàB¡ã ë¹ìA¡àƒ¢ "ƒå Òü} 1979-80 Kã ëÒà³ [Î\@ƒà =³[J¡ú A¡[šº>à [¯ìB¡t¡[Å} "ƒå ët¡Ñz 13 ëºï[J, "ƒåKà "[ŬÄà ët¡Ñz t¡¹àƒà [¯ìB¡t¡ ³Åã} ëÒÄà ëºï[J¡ú

                        "ìÑ|[ºÚà>à ³ìJàÚKã ³¹ç¡ *Òü¹¤à ët¡àš *ƒ¢¹Kã [¯ìB¡t¡ ">ã R¡”zà>à tå¡Jø¤à ³tå¡} ³ìJàÚKã ëA¡ìœ¡> [Ñz쮡> [Ѷ=>à ºå[W¡}ƒå>à ³ìJàÚKã Òü[Ä}Î "ƒå ó¡ã¤³ ºàA¡J;>¤à ëÒà;>[J¡ú ³ÒàA¥¡à ë>àt¡ "àl¡üv¡à ¹> 59 ëºï[J¡ú [Ѷ=>à [³t¡ìW¡º ³àÅ¢ (21) Kà šàƒå>à [>}[=>à ¹>[Å} ëºï[J¡ú "[ŬÄà ³Jà t¡à>à ">ãÇ¡¤à Òü[Ä}Î "ƒåƒà "׳ǡ¤à [¯ìB¡t¡ *Òü>à [št¡¹ ëÒ@ƒÎìA¡à´¬ (19) Kã [¯ìB¡t¡ ëºïì=à[J¡ú

                       ">ãÇ¡¤à Òü[Ä}Î "ƒåƒà ë³t¡ ë¹>ìÅà ó¡ã¤³ ó¡>à l¡ü[J, "ƒå¤å ">ãÇ¡¤à Òü[Ä}ÎA¡ã "Òà>¤à [¯ìB¡t¡ *Òü>à \Ú”z ™àƒ®¡>à ë¹>ìÅà¤å ¹> 31 ƒà ëºïì=àA¡[J¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.