šè\à Qt¡A¡¹>à ë¤øàg 볃º ó¡}ìJø

[>l¡ü [ƒÀã, ëó¡¤ø硯à¹ã 24 ([š [t¡ "àÒü)– "àÒü &Î &Î Ç¡[t¡} ¯àÁ¢¡ A¡št¡à Òü[@ƒ-ÚàKã Ç¡t¡¹ šè\à Qt¡A¡¹>à >åšãKã &Ú¹ ¹àÒü󡺃à íº¤àA¡ "[ÎKã W¡à*ì=àA¡W¡[>}R¡àÒü *Òü¹¤à ë¤øàg 볃º "³à ëºïìJø¡ú [³t¡¹ 10 Kã &Ú¹ ¹àÒüó¡º ó¡àÒüì>ºƒà ëšàÒü”z 228.8 ëÑHþ๠ët¡ïƒå>à šè\à>à ë¤øàg 볃º ëºï[J¡ú Òü쮡”z "ƒåƒà W¡àÒü>àKã ë³}Úà* [Å>à ëšàÒü”z 253.1 ëÑHþ๠ët¡ïƒå>à ëKàÁ¡ 볃º ëºï[J, "ƒåKà ëƒà} [º[\>à [κ®¡¹ 볃º ëºï[J¡ú

                  ³³àR¡ W¡Òãƒà ó¡àÒüì>º ">ã¹A¡ W¡R¡Jø¤à ³tå¡}ƒà šè\àKã "Òà>¤à ¯àÁ¢¡ A¡š 볃º *Òü>à ëºï¤à R¡³[J¡ú šè\à [³t¡¹ 10 Kã &Ú¹ ¹àÒüó¡ºKã &[ÎÚ> ëW¡[´šÚ> "³Îå *Òü[¹¡ú ë>Îì>º ¹àÒüó¡º &ìÎà[Î&Î> *¤ Òü[@ƒÚà (&> "๠& "àÒü) >à [®¡[>t¡à ®¡ƒ¢¯à\, ë³Qà Î\à>¹ "³Îå} šè\à Qt¡A¡¹>à [>}[=>à A¡àœ¡æ>à ëÒï[J¤>à "Åà ¯à}>à ët¡ï[J¡ú "ƒå³*Òü>³A¡, [®¡[>t¡à "³Îå} ë³Q>à>à ³=}[Å;>à 16Ç¡¤à "³Îå} 20Ç¡¤à ³ó¡³[Å} A¡@ƒå>à ó¡àÒüì>ºƒà E¡à[ºó¡àÒü *Òü¤à R¡³ìÒï[J샡ú

                   ³³àR¡ W¡ÒãKã ³àW¢¡ 3 ƒà šè\à>à >åšãKã [³t¡¹ 10 Kã &Ú¹ ¹àÒüó¡º Òü쮡”zt¡à ³[¹Ç¡¤à ³ó¡³ t¡àìÒïƒå>à 볃º ëºï>¤Kã Jåìƒà}W¡à¤à ³àR¡ìÒï[J¡ú šè\à>à Åã}=à¤à Úà>à E¡à[ºó¡à[Ú} ¹àl¡ü@ƒƒà ëÅàt¡ 40 A¡àœ¡æ>à ëšàÒü”z 416.7 ëÑHþ๠ët¡ïƒå>à "׳ǡ¤à ³ó¡³ A¡@ƒå>à ó¡àÒüì>º ¹àl¡ü@ƒ W¡R¡¤à R¡³[J¡ú W¡àÒü>àKã *[º[´šA¡ "³Îå} ¯àÁ¢¡ ëW¡[´šÚ> [Ú [Î[º} "³Îå} [ÎUàšå¹Kã ëÒà [\l¡ü [Ú>à ³ìA¡àA¡ ³=} t¡à[J¡ú [Ú>à 420.2 ëÑHþ๠ët¡ïƒå>à ³ìA¡àA¡ =à>à W¡;[J, "ƒåKà ëÒà [\l¡ü>à 418 ëÑHþ๠ët¡ïƒå>à ">ãÇ¡¤ƒà ÒüÄ[J¡ú šè\à>à >åšã Ç¡t¡¹ [>šà>Kã *Òü¤à ó¡àÒüì>º ¹àl¡ü@ƒƒà ³[¹Ç¡¤ƒà [>}¤à A¡àÚ>à íºìÒï[J¤[>¡ú

        


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.