Òü[@ƒÚà>à ó¡àÒüì>ºƒà Îà*= "[óø¡A¡à¤å ³àÚ=ã¤à šãìJø

A¡ºì´¬à, ëó¡¤ø硯à¹ã 21 ([š [t¡ "àÒü)– ë¤àº ">ãJv¡û¡³A¡ R¡àÒü¹¤à ³t¡³ƒà Ò¹³>šøã; ëA¡à¹>à [ÎG "³à ë=ೃå>à R¡[Î A¡ºì´¬àKã [š ιà *쮡ºƒà ÅàÄ[J¤à "àÒü [Î [Î ¯åì³>’Î ¯àÁ¢¡ A¡š E¡à[ºó¡àÚ¹Kã ó¡àÒüì>ºƒà Îà*= "[óø¡A¡à¤å [¯ìB¡t¡ "³ƒà ³àÚ=ã¤à šãìJø¡ú Òü[@ƒÚà>à ³àÚ šàA¥¡>¤KンA¡ "ì¹àÒü¤à *®¡¹ƒà ¹> ³àš> ëºï¤à ³ì=ï t¡à[J¡ú Òü[@ƒÚàKã šè>³ ™àƒ®¡ (7) *®¡¹ "ƒåKã "Òà>¤à ë¤àºƒà "àl¡üt¡ *Òü[J¤>à ë³t¡W¡ "ƒå ³àÚ=ã¤à >}ºK‰à ÒàÚ¤Kã [W¡}>¤à ëšàA¥¡[J¡ú Ò¹³>šøã;>à ³à[΢Úà ëºt¡ìÎ௺àKã *®¡¹ "ƒå W¡š W¡à>à ³àìÚàA¥¡ƒå>à ¹>[Å} ëºï[J "³Îå} ³ÒàA¥¡à ³R¡àÇ¡¤à ë¤àºƒà [ÎG "³à ë=ೃå>à ³àÚ šàA¥¡¤Kã ¹> ³Åã} ëÒÄà >A¡[źÒ>[J¡ú *®¡¹ "ƒåKã "ì¹àÒü¤à ë¤àºƒà ¹> ">ã ëºïƒå>à ë³t¡W¡ "ƒå [¯B¡t¡ "³ƒà ³àÚ šàA¡šà R¡³[J¡ú

             ¹> 245 t¡àÀƒå>à Òü[@ƒÚàKã *š>¹ ë³à>à ë³Åø³ (59) "³Îå} ƒã[œ¡ ų¢à (71) ">ã>à "Òà>¤à [¯ìB¡v¡à ¹> 122 Òàœ¡æ>à ¹> ëW¡\ "ƒåKンA¡ "ó¡¤à Úè´£¡³ "³à ë=àÀ³[J¡ú "R¡>¤ƒà, ¹àì\Ŭ[¹ KÚàA¡¯àƒ (3¡/51) >à *®¡¹ ³àš> ë¤àº º}[J¤ƒà [¯ìB¡t¡ "׳ ëºï[J, &Î šàì@ƒ>à [¯ìB¡t¡ ">ã ëºïƒå>à Îà*= "[óø¡A¡à¤å *®¡¹ 49.4 *º "àl¡üt¡ *ÒüÒ@ƒå>à ¹> 244 ƒà 뺚Ò>[J¤ƒà ³ìt¡R¡ šà}[J¡ú

          &³ ƒå šøã\ (40) >à Îà*= "[óø¡A¡àKã ët¡àš ëÑHþ๹ *Òü[J, "ƒåKà ®¡à> [>A¢¡A¡ (37) "³Îå} &º ºã (37) ³ìJàÚKã Òü[Ä}Î ó¡ã¤³ ó¡>à ëÒï[J, "ƒå¤å ¹> ³Åã} Úà´•à ëÒÄà ëºï>¤à ëÒà;>¤ƒà ³àÚ šàA¡[J샡ú W¡Òã "[Îƒà šàR¡ì=àB¡ƒ¤à >åšãKã ¯àÁ¢¡ A¡št¡à ÒàÄ>à ³ó¡³ "³à A¡>Jø¤à Òü[@ƒÚà>à "ì¹àÒü¤à *®¡¹ƒà ³àÚ šàA¥¡¤Kã t¡àìK¢t¡ "ƒå t¡à>¤à R¡³Jø¤à ³tå¡}ƒà tå¡>¢àì³”z "ƒåƒà ë³t¡W¡ Jåƒã}³A¡ ³àÚ šàA¥¡à ëA¡ì´š> ëºàÒü[Å>[J¡ú   

             Îà*= "[óø¡A¡àKã ¹> 244 "ƒåKã šà*J峃à Òü[@ƒÚà>à ³ìJàÚKã *š>¹ [=¹ç¡Å A¡à[³[> (10) [>šà>Ç¡¤à *®¡¹ƒà "àl¡üt¡ *Òü[J, "ƒå¤å ë³Åø³ "³Îå} ų¢>à ¹> 122 Òàš[W¡À³[J¤>à Òü[@ƒÚàKã Òü[Ä}Î "ƒå ó¡ã¤³ ºàA¡J;[J¡ú "ƒå¤å ë¤t¡Î¯åì³> ">ã³A¡ ë¤àº [>šà@ƒà "àl¡üt¡ *Òü[J¡"³Îå} Òü[@ƒÚàƒà ¹> ³Åã} "ƒå t¡àĤà ëÒà;>¤ƒà "ìW¡ï¤à ëšøι "³à ³àìÚàA¥¡[J¡ú ³à[΢Úà ëºt¡ìÎà¯ìºà (1/35) >à 33Ç¡¤à *®¡¹ƒà ų¢Kã [¯ìB¡t¡ ëºïì=àA¡[J, ³Jà t¡à¹A¡šƒà [ƒ ®¡à> [>&A¡A¢¡>à =}>¤à *®¡¹ƒà ë³Åøà³Kã [¯ìB¡t¡ ëºïì=à[J¤Kà ëºàÚ>>à Òü[@ƒÚà 148/3 íº[J¡ú       

          뮡ƒà Aõ¡Ì¡³å[t¢¡ (31) "³Îå} Ò¹³>šøã; (41) ">ã>à Òü}>à t¡š¥à Åàăå>à ³àÚ šàA¥¡¤Kã ¹> ³Åã} "ƒå t¡à>[J¡ú 뮡ƒà¤å 41Ç¡¤à *®¡¹ƒà ³[¹\à> A¡àš¥à ëºïì=àA¡[J¡ú "ì>ï¤à ë¤t¡Î¯åì³> [ÅJà šàì@ƒ (12) "³Îå} Ò¹³>šøã; ">ã>à Òü[@ƒÚà¤å ¹> 200 ó¡à*¤à šåJ;º³[J, "ƒå¤å "Úàì¤àUà JàA¡à>à šàì@ƒ "³Îå} [ƒ [š ®¡àÒüƒ¸à (0) *®¡¹ "׳Kã ³tå¡}ƒà ëºïì=àA¡[J¡ú šàì@ƒ>à ¹> "àl¡üv¡à [št¡W¡ =àìƒàA¡[J, "ƒåKà JàA¡àKã [Aá> ë¤àºƒà ®¡àÒüƒ¸àKã [¯ìB¡t¡ ëºïì=àA¡[J¡ú Òü[@ƒÚà>à *®¡¹ 44 ƒà 210/ 6 ëºï¹Kà ó¡ã¤³ ëÅàA¥¡à íº[J¡ú [¯ìB¡t¡A¡ãš¹ ÎåÅ³à ®¡³¢à "³Îå} ë¤àº ">ãJv¡û¡³A¡ ³àìÚàA¥¡¹´ÃKà &Î ÒüìѶÒüºKã ë¤àºƒà "àl¡üt¡ *Òü[J¡ú &v¡û¡à [¤ÑzÎå JA¡àKã [Aá> ë¤àºƒà "àl¡üt¡ *ÒüJø¤à ³tå¡}ƒà Òü[@ƒÚà>à *®¡¹ 45.4 ƒà [¯ìB¡t¡ [>šà> t塹Kà ¹> 223 ëºï[J¡ú ëºàÒü[ÅÀA¡šƒà Ò¹³>šøã;A¡ã ë=ï>à ó¡>à ÅàÄ[J¤à Jè;ÅàÄà "ƒå>à Òü[@ƒÚà>à [¯ìB¡t¡ "³ƒà ³àÚ šàA¥¡¤Kã º´¬ã ëÚï[J¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.