³[ošå¹ƒà 뮡à; A¡à¤à – ëź W¡R¡ìƒ, ëź [t¡}ìƒ!
³³àR¡Kã 뮡à;t¡à A¡à[J¤à &³ &º & 60 >à W¡à}W¡;t¡à ºåšà ºàJ 4.2 ƒKã ëÒÄà J¹W¡ ët¡ï[Jìƒ
ƒà. W¡ã}ìº> ³àÒüÑ•à³

            ³³àR¡Kã 뮡à; ÒàÚ¤[ƒ 2012 ƒà šàR¡ì=àA¡[J¤à ³[ošå¹ ëº[\ìÎÃ[t¡¤ &ìγ¤ÃãKã ³ãJº "ƒåƒà &³ &º & A¡à[J¤à ³ã*Òü 60 Kã ³>å}ƒà 59 Kã ³Åà>à =àK;šà ÒüìºG> &Gìš[@ƒW¡¹ í>>¤ƒà &³ &º & A¡à[J¤à ³ã칚 "³v¡>à ÒüìºG> A¡[³ÅÄà šã[¹¤à J«àÒüƒKã ¯à}¤à J¹W¡ ët¡ï¤à Úà¤Kã W¡à} "ƒå ëÚï¤à R¡³[J¤à "³v¡à Úà*[J샡ú ÒüìºG> A¡[³ÅÄà šã[¹¤à J¹W¡ ët¡ï¤à Úà¤Kã J«àÒüƒKã ¯à}¤à W¡à} ÒàÚ¤[ƒ ºåšà ºàJ 8 Kã ³Úàƒà J¹W¡ ët¡ï[J¤à &³ &º & "[Î ">ãJv¡û¡[>¡ú

              ³³àR¡Kã ³ãJº "ƒåƒà &³ &º & A¡à[J¤à ³ã칚 59 >à ÒüìºG> A¡[³Å@ƒà =àK;šà ÒüìºG> &Gìš[@ƒW¡¹ ëÚ}¤ƒà W¡à}W¡;t¡à &³ &º & "³>à ºåšà ºàJ 4.2 ëºà³t¡³A¡ J¹W¡ ët¡ï[J¡ú ³[Î ÒüìºG> A¡[³ÅÄà šã[¹¤à [º[³t¡A¡ã W¡àƒà 53 Jv¡û¡[>¡ú ³³àR¡Kã 뮡à;t¡à ³ã칚 *Òüƒå>à &³ &º & A¡à[J¤à ³ã*Òü 59 Kã ÒüìºG> &Gìš[@ƒW¡¹Kã "Aè¡Ùà šàl¡ü "[Î [Î  Òü * ³[ošå¹Kã 믤ÎàÒüv¡à Úà*[¹¡ú &ìÎà[ÎìÚÎ> ëó¡à¹ ëƒì³àìyû¡[t¡A¡ [¹ìó¡à³¢Î (& [ƒ "à¹) "³Îå} ë>ìÑ•º ÒüìºG> ¯àtô¡Î (&> Òü ƒ[¤ÃÚå) >Îå ³[ošå¹Kã &³ &º & 60 Kã ³>å}ƒà 59 >à =àK;ºA¡šà ³ãJºKã J¹W¡A¡ã "Aè¡Ùà ³ì¹àº í>>ƒå>à ëó¡àR¡ìJø¡ú ¯àì¹} "[΃à =³\[¹¤à šàl¡ü "[Î ÒàÚ[¹¤à &> Òü ƒ[¤ÃÚå "³Îå} & [ƒ "๠">ã>à ëó¡àR¡¤à ºà³àÚ 7 šà>¤à ó¡àÒüº "ƒåƒKã[>¡ú

           2012 ƒà šàR¡ì=àA¡[J¤à ³ãJº "ƒåƒà J¹W¡ J«àÒüƒKã ¯à}>à ët¡ï[J¤à "³Îå} &³ &º & *Òü>à A¡à[J¤à ³ã칚 "[Î ÎàÒüA塺 ëA¡@ƒø (ë΃帺 yàÒü¤) ƒKã "àÒü &> [ÎKã [t¡ìA¡;t¡à 뺚[J¤à Úà³ì=à} Òà*[A¡š[>¡ú ³ÒàA¥¡à ëA¡@ƒø "[΃Kã &³ &º & *Òü>à ³àÚ šàAáA¡[J¤ƒà W¡R¡[J¤à ëÅ>ó¡³ "[Î ºåšà 7,97,332 (ºàJ 7.97) [>¡ú ³ÒàB¡ã ëÒA¡ ³=}ƒà J«àÒüƒKã Úà´•à J¹W¡ ët¡ï[J¤à 뮡à;Îå A¡à[J¤>à &³ &Î [Î [šKã ë>³W¡à [A¡šì\>[>¡ú ³ÒàB¡ã ëA¡@ƒø>à A¡à}ìšàA¡šã[>¡ú ³ÒàB¡ã W¡R¡[J¤à ëÅ>ó¡³ ºåšà 7,95,400 (ºàJ 7.95) [>¡ú "׳ǡ¤à ³ó¡³ƒà íº[J¤>à ëÒ}캚 (&Î [t¡) ëA¡@ƒøƒà "àÒü &> [ÎKã ³ã칚 *Òü[J¤à ³}Kà ¯àÒüîó¡[>¡ú ³ÒàA¥¡à ët¡ï[J¤à J¹W¡>à ºåšà 7,02,974 (ºàJ 7.03) [>¡ú ³ãJº "ƒåƒà J«àÒüƒKã ëź =àƒ[J¤à ³àÚÎå šàv¡ûå¡>à &³ &º & *Òü[J¤à ³ã칚 3 ÒàÚ¹K[ƒ ³ìJàÚ "׳[Î[>¡ú ³ãJº "ƒåƒà J«àÒüƒKã ëź W¡R¡[Jƒ¤à ºåšà ºàJ 3 ó¡à*¤à ëÚï[Jƒ¤à ³àÚ[ƒ šàv¡ûå¡>à &³ &º & A¡à[J¤[Å}Kã ³¹v¡û¡>à [ºìºà} ëA¡@ƒöKã "àÒü &> [ÎKã ³ã칚 *Òü[K¤à "¦åº >à[Ź, ¯à}ìJ³ ëA¡@ƒøKã "àÒü &> [ÎKã ³ã칚 ë³QW¡@ƒø, ¯à}[\} ët¡”‚àKã &³ &Î [Î [šKã ³ã칚 šà*>³ ë¤öàì\>, >à*[¹Úà ëA¡@ƒøKã "àÒü &> [ÎKã ³ã칚 "๠ëA¡ "à>@ƒ, ÅìK຤@ƒ ëA¡@ƒøKã &³ &Î [Î [šKã ³ã칚 "๠ëA¡ Òüì³à, ë=ï¤àº ëA¡@ƒøKã "àÒü &> [ÎKã ³ã칚 * Òüì¤à¤ã "³Îå} >è}¤à ëA¡@ƒøKã "àÒü &> [ÎKã ³ã칚 KàÒüJàR¡³ Úà*[¹¡ú ³³àR¡Kã ³ãJº "ƒåƒà &³ &º & A¡à[J¤à ³ã*Òü[Å} "[Î>à ët¡ï>[J¤à J¹W¡A¡ã W¡à}[ƒ "¦åº >à[Ź>à ºåšà 1, 45,532, * Òüì¤à¤ã>à ºåšà 2,60,799 "³Îå} KàÒüJàR¡´•à ºåšà 2,76,664 [>¡ú

             ³ãJº "ƒåƒà &³ &º & šåì=àA¡[J¤à šà[t¢¡[Å}>à ët¡ï>[J¤à J¹W¡A¡ã W¡à}[ƒ "àÒü &> [Î>à W¡à}W¡;t¡à ³ã칚 "³ƒà ºåšà 4,26,305 (ºàJ 4 ³=A¡), & "àÒü [t¡ [Î>à ºåšà 3,53,057 (ºàJ 3 ³=A¡), &³ &Î [Î [š>à ºåšà 4,20,212 (ºàJ 4 ³=A¡), &> [š &ó¡>à ºåšà 4,82,614 (ºàJ 4 ³=A¡) "³Îå} &> [Î [š>à ºåšà 3,91,213 (ºàJ 3 ³=A¡) [>¡ú ³ãJº "ƒåƒà ³àÚ šàA¡[J¤à ³ã칚[Å}>à ët¡ï[J¤à J¹W¡>à ³ÅàKã º>-=å³, ëºï-ÒüìTàºKã 뮡ºå¸ƒKã ëÒ>¤Îå Úà*[J¡ú ³ìJàÚKã ³>å}ƒà ë>³W¡à [A¡šì\>, >å}ºå} [®¡v¡û¡¹ "³Îå} "ìºA¡ì\@ƒ¹ šà* Úà*[¹¡ú ë>³W¡à [A¡šìK>Kã º>-=å³ ºåšà ºàJ 4 ³=A¡ íº¤ƒà J¹W¡ ët¡ï[J¤>à ºàJ 7 ³=A¡[>¡ú 

            >å}ºå} [®¡v¡û¡¹>à ºàJ 3 ³=A¡ íº¤ƒà ºàJ 5 ³=[A¥¡¡ú "ìºA¡ì\@ƒ¹ šà*>à ºàJ 2 ³=A¡ íº¤ƒà J¹W¡>à ºàJ 3 ³=A¡[>¡ú ëyû¡à¹š[t¡ 16 A¡à[J¤à ³ãJº "ƒåƒà W¡à}W¡;t¡à ëyû¡à¹š[t¡ "³>à ºåšà ºàJ 4 Kã ³=v¡û¡à J¹W¡ ët¡ï[J¡ú ³ÅàKã º>-=å³ ºåšà ºàJ 50 ƒKã ºåšà ºàJ 1 ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà íº¤à ³ã칚 12 ³àÚ šàA¡[J, ³ìJàÚKã W¡à}W¡;A¡ã J¹W¡>à ºåšà ºàJ 3 Kã ³=[A¥¡¡ú &³ &º & A¡à[J¤à ³ã칚 25 Kã º>-=å³ ºåšà ºàJ 5 ƒKã ºàJ 50 [>, ³ìJàÚ>à ³ãJº "ƒåƒà ët¡ï[J¤à J¹W¡>à ºåšà ºàJ 4 ³=[A¥¡¡ú ³ÅàKã º>-=å³ ºåšà ºàJ 5 ëÚïìƒ ÒàÚ>à &[ó¡ìƒ[¤v¡à $;[J¤à, 뮡à;[t¡ A¡à[J¤à &³ &º &Kã ³Åã} 6 [>¡ú W¡à}W¡;t¡à ³ìJàÚ>à ët¡ï[J¤à J¹W¡>à ºåšà ºàJ 4 Kã ³=[A¥¡¡ú

             ³ãJºKà ³¹ã íº>>à šàR¡ì=àA¡šà š[¤ÃA¡ [³[t¡} "³Îå} ëšøàìó¡ìÑ•Ä[W¡}¤[Å}ƒà ëź "³v¡à W¡R¡ìƒ ÒàÚ>à $;šà ³ã칚A¡ã ³Åã} Úà´•à Úà*[J¡ú ëź J«àÒüƒKã Úà´•à W¡R¡[J ÒàÚ>à $;[J¤à &³ &º &[ƒ ë>³W¡à [A¡šìK>[>¡ú [³[ƒÚàƒà ëź J«àÒüƒKã Úà´•à =àîƒ ÒàÚ>à $;[J¤>à l¡üJø硺Kã &> [š &ó¡A¡ã ³ã칚 Åà³åìÚº [¹ìÅà³[>¡ú ëA¡ì´š> ¯àG¢t¡à ëź Úà´•à W¡R¡[R¡ $;š>à Úà³ì=à} Òà*[A¡š[>¡ú KàØl¡ã Åã[\[Ĥƒà J¹W¡ J«àÒüƒKã W¡àl¡ü>à ët¡ï[J¤à &³ &º &Îå Úà³ì=à} Òà*[A¡š[>¡ú ëA¡ì´š> ë³t¡[¹ìÚºKã J¹W¡ W¡àl¡ü>à ët¡ï[J¤>à \Ú[A¡Å>[>¡ú  

           ³[ošå¹Kã 뮡à; ëź [t¡}ìƒ ëź W¡R¡ìƒ ÒàÚ¤ƒå ³³àR¡ƒà ³ã칚 *Òüƒå>à ³àÚ šàA¡[J¤à &³ &º &[Å} "[Î>à =àK;[º¤à ³ãJºKã J¹W¡[Å} "[Î ëÚ}ºKà ÒàÚ¤à Úà칡ú ³ãJº[Î ëÅ>Kã 볺à[>, ëyû¡à¹š[t¡[Å}Kã º³ì\[Ä ÒàÚ>[¹¤à šè´•³A¡ šø³ào Úà*ƒ¤à ët¡àA¡R¡à *Òü¹ì´Ã¡ú šø³ào *ÒüKìƒï[¹¤[Î[ƒ ëW¡ƒà $;[º¤[Å} "[Î[>¡ú 2017 t¡à šàR¡ì=àB¡ìƒï[¹¤à 뮡à; "[Îƒà ³ã칚 *Òü[¹¤[Å}>à =àK;ºB¡ìƒï[¹¤à ³ãJºKã J¹W¡Îå ºåšà ºàJ 8 ëÚï¤à Úà*¹ìAáàÒü¡ú ³[Î[> Òü[@ƒÚà, ³[Î[> Òü[@ƒÚàKã 뮡à;, Òü[@ƒÚàKã ÒüìºG>! l¡ü¤>à "³à, $;š>à "³à!

 ët¡¤º-1

ÒüìºG> &Gìš[@ƒW¡¹ 2012 – J¹W¡ W¡àl¡ü[J¤à &³ &º & 10
ëÎ. >}.                    [³}                         A¡X[t¡tå¡ìÚXã                               šà[t¢¡                                    J¹W¡
     1              Úà³ì=à} Òà*[A¡š                  ÎàÒüA塺                                 "àÒü> &> [Î                        ºå. ºàJ 7.97
     2¡             ë>³W¡à [A¡šìK>                    A¡à}ìšàA¡šã                             &³ &Î [Î [š                       ºå. ºàJ 7.95
    3               ³}Kà ¯àÒüîó¡                       ëÒ}캚                                  "àÒü &> [Î                          ºå. ºàJ 7.03
    4               [ƒìJà                                ³à*                                       &> [š &ó¡                           ºå. ºàJ 6.69
    5               ëƒì¤@ƒø                              [\[¹¤à³                                 "àÒü &> [Î                          ºå. ºàJ 6.31
    6               óå¡}\à=à}                           W塹àW¡à@ƒšå¹                              "àÒü &> [Î                          ºå. ºàJ 6.24
    7               [¤\Ú                                Jå¹àÒü                                     "àÒü &> [Î                          ºå. ºàJ 5.98
    8               W¡àºìt¡à> "ì³à                    [t¡šàÒü³åJ                                "àÒü &> [Î                          ºå. ºàJ 5.88
    9               ó¡à\å¹ ¹[Ò³                       ¯à¤KàÒü                                   "àÒü &> [Î                          ºå. ºàJ 5.69
    10             ëšìÅøà                               W¡ã}R¡àÒü                                    "àÒü &> [Î                          ºå. ºàJ 5.67

ët¡¤º-2

ÒüìºG> &Gìš[@ƒW¡¹ – J¹W¡ ºãA¥¡à ët¡ï[J¤à &³ &º & 10, 2012
ëÎ. >}.                        [³}                            A¡X[t¡tå¡ìÚXã                            šà[t¢¡                         J¹W¡
 1                             >à[Ź                          [ºìºà}                                "àÒü &> [Î                ºå. ºàJ 1.46
2                             ë³QW¡@ƒø                         ¯à}ìJ³                                "àÒü &> [Î                ºå. ºàJ 1.81
3                             ë¤öàì\>                         ¯à}[\} ët¡”‚à                        &³ &Î [Î [š             ºå. ºàJ 2.89
4                             "à>@ƒ                           >à*[¹Úà                              "àÒü &> [Î                ºå. ºàJ 2.48
5                             Òüì³à                             ÅìK຤@ƒ                            &³ &Î [Î [š            ºå. ºàJ 2.59
6                             Òüì¤à¤ã                          ë=ï¤àº                                "àÒü &> [Î                ºå. ºàJ 2.61
7                             Aå¡ìgà                            [ÒÚà}º³                              & "àÒü [t¡ [Î              ºå. ºàJ 2.65
8                             KàÒüJàR¡³                       >è}¤à                                   "àÒü &> [Î                ºå. ºàJ 2.77
9                             ιt¡                             ëA¡à씂ï\³                            & "àÒü [t¡ [Î              ºå. ºàJ 2.78
10                           Òüì¤àÒ>¤ã                       *Òü>à³                                & "àÒü [t¡ [Î              ºå. ºàJ 2.87

ët¡¤º-3

ÒüìºG> &Gìš[@ƒW¡¹ ®¡ì΢Πº>-=å³ – ³[ošå¹, 2012
ëÎ. >}.                                º>-=å³                                   &³ &º &[Å}                               W¡àƒà                          W¡à}W¡;A¡ã J¹W¡
       1                     ºåšà ëyû¡à¹ 1 Kã ³=A¡                                 16                                       27%                       ºåšà ºàJ 4.03
       2                    ºåšà ºàJ 50 ƒKã ºåšà ëyû¡à¹ 1                     12                                       20%                        ºåšà ºàJ 3.90
       3                    ºåšà ºàJ 5 ƒKã ºåšà ºàJ 50                       25                                       42%                       ºåšà ºàJ 4.34
       4                    ºåšà ºàJ 5 Kã ³Jà                                        6                                       10%                       ºåšà ºàJ 4.70

ëºïì=àA¡ó¡³ – ë>ìÑ•º ÒüìºG> ¯àtô¡Î "³Îå} [Î Òü *, ³[ošå¹Kã 믤ÎàÒüt¡


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.