>à t¡àƒ¤à
ƒà. &> ‹ì>Ŭ¹ [Î}Ò

 

³à캳Kã ³ãÅã}Kã W¡àƒà 15 ë¹à³[ƒ >à t¡àƒ¤Kã "¯à¤à ³àìÚàA¥¡[¹¡ú Òü} 2004 Kã ¯àÁ¢¡ ëÒºô= *ìK¢>àÒüì\ÎÄà ëºï¤à [¹ìšàt¢¡A¡ã ³tå¡} ÒüÄà šõ[=¤ãKã *Òü>à ³ãÅã} [³[ºÚ> 124 ë¹à³[ƒ ³ÚàÚ *Òü¹ÙƒKã Åà=ã¤à =àA¡ ó¡à*¤Kã W¡à}ƒà >à t¡àìƒ ÒàÚ[¹¡ú ÒàÚ[¹¤à ³ãÅã} "[ÎKã ³>å}ƒà W¡àl¡ü¹àA¥¡à [³[ºÚ> 104 ë¹à³[ƒ ºàÚ¹¤à íº¤àA¡[Å} (Òü[@ƒÚàP¡´¬à) ƒà íº¡ú >à t¡àƒ¤à ÒàÚ¤[Î ëÎà[ÎìÚº A¡³å¸[>ìA¡Î@ƒà "A¡àÚ¤à šã¤ƒà >v¡>à ³îÒ-³[Å} t¡´¬ƒà "³Îå} W¡à*J;-ë=ï¹àR¡Kã =¤A¡ šàÚJ;šƒÎå "A¡àÚ¤à šã¡ú >à t¡àƒ¤à ³ã*Òü "³ƒ[ƒ ³ÒàB¡ã =¤A¡ ó¡}¤ƒà (&³ìšÃàÒüì³”z); ëÅ@ƒà> º´¬ã [=¤ƒà "³Îå} γà\ƒà šèÄà [Ò}[³Ä¤ƒà Úà´•à W¡àl¡ü>à "A¡àÚ¤à šã; Åà=ã>à >à t¡àƒ¤à ³ã*Òüƒ[ƒ "³åB¡à ëÒÄà Úà´•à Jåìƒà}=ã[>}R¡àÒü *Òü¡ú J胳 *Òü>à ÒàÚ¹¤ƒà, KàØl¡ãKã ëÒàì¹à> t¡àƒ¤ƒKã º´¬ã W¡;šà >;yKà º´¬ã ºà씂àA¡šƒà Jåìƒà}=ã[>}R¡àÒü *Òü¤à "[Î[>¡ú

>à t¡à=ã¤à (>à t¡àƒ¤à) Kã ³¹³ "³Îå} ³Jº –

>à t¡à=ã¤Kã ³¹³ í>>[‰îR¡ "Òà>¤ƒà 'ìJàÚ>à ³ìJຠ(ëJàìgº) "[Î ³ìt¡ï A¡¹´•à t¡à¤ìK ÒàÚ¤[Î ÒàÄà JR¡¤à ƒ¹A¡à¹ *Òü¡ú ³ã*Òü¤Kã >àìA¡à} "[Î ³šà> =}¤à, ³ÚàÚ =}¤à "³Îå} ³>å} =}¤à ÒàÚƒå>à Źç¡A¡ "׳ì=àA¥¡à JàÚìƒàA¡šà ÚàÒü¡ú ëJàìgºKã #=A¥¡à >àìA¡à}Kã ³šà> =}¤à Źç¡A¡[Î ó¡à*¹Kà >àìA¡à}Kã šƒ¢à¹ (&Ú¹ ‰³) ƒà íÚî¹ "³Îå} šƒ¢à¹ƒå >ãA¡Ò[À "ƒåKà >àìA¡à}Kã ³ÚàÚ =}¤à Źç¡v¡û¡à Úà*¤à šãAá¤à Å¹ê¡ 3 Kã ³ìt¡R¡>à &³[šÃó¡àÒü ët¡ï¹Kà >àìA¡à} ³>å} =}¤à Źç¡A¡ (Òü>¹ &Ú¹) ƒà =à\ã[À¡ú >àìA¡à}Kã ³>å} =}¤à Źç¡v¡û¡à =ì¹àÒü ³à>¤à ³Òã>à šãA¡ =Äà Úà*¤à Cochlea ëA¡ï¤à *K¢à> "³à Úà*Òü¡ú Cochlea "[΃à ų ³à>¤à Úà´•à šãA¡šà ëκ ºãÅã} A¡Úà³åA¡ Úà*[¹¡ú ëκ[Å}[΃Kã >à t¡à>¤Kã [Å}ºã (Cochlea nerve) Åî´•¡ú ³ÚàÚ =}¤à Źç¡v¡û¡Kã W¡R¡º[Aá¤à #=v¡ûå¡>à ³>å} =}¤à Źç¡v¡û¡à Úà*[¹¤à ³Òãƒåƒà íÚƒå>à ³Òãƒå¤å ëºR¡Ò[À ³t¡³ƒåƒà ³Òãƒåƒà t¡àl¡üƒå>à Úà*[¹¤à [ÒÚ๠ëκ[Å}ƒå ëºR¡[R¡, [ÒÚ๠ëκ>à ëºR¡¤ƒKã *Òü¹A¡šà Òüìº[v¡û¡öìA¡º [ÎìN¥º[Å} >¤¢[Å}>à šåƒå>à ë¤ö@ƒà ëÚïÒü "Îå´•à ë¤öÄà W¡R¡º[Aá¤à ëJàìgºƒå JR¡¤à R¡´¶ã¡ú >à t¡àƒ¤à "[Î Åà=ã¤Kã W¡à} "³Îå} ëÒï¹A¡šà W¡Òã ³t¡àR¡, t¡àƒ¤Kã ³¹³Kã ³tå¡} ÒüÄà ³Jº A¡Úàì=àA¥¡à JàÚìƒàA¡šà ÚàÒü¡ú J«àÒüƒKã ³¹ç¡ *Òü>à ³Jº "׳ì=àA¥¡à JàÚìƒàA¡šà ÚàÒü¡ú ³ìJàÚƒå[ƒ A¡@ƒ[v¡û¡¤ [ÒÚà[¹} ëºàÎ (Conductive hearing loss); ëÎìXà[¹>å¸ì¹º [ÒÚà[¹} ëºàÎ (Sensorineural hearing loss) "³Îå} [³G [ÒÚà[¹} ëºàΠ(Mix hearing loss) "[Î[>¡ú 

"Òà>¤Kã ³Jº (Conductive hearing loss) "[Î[ƒ >àKã ³šà> =}¤à >;yKà ³ÚàÚ =}¤à Źç¡v¡û¡à ">à¤à íº¤ƒKã ëJàìgºKã #=A¥¡à >àìA¡à}Kã ³>å} =}¤à Źç¡v¡û¡à ëÚï¤à R¡³ƒ¤ƒKã ë=àA¡Òü¡ú

">ãÇ¡¤à ³Jº (Sensorineural hearing loss) "[Î[ƒ >àìA¡à}Kã ³>å} =}¤à Źç¡A¡; [ÎìN¥º šå[¹¤à >¤¢¢ >;yKà [ÎìN¥º¤å `¡à> t¡àÒ[À¤à *K¢à>Kã Źç¡v¡û¡à ºàÚ>à íº¹¤[ƒ ³Jº "[Î ë=àA¡Òü¡ú

"׳ǡ¤à ³Jº "[Î[ƒ "Òà>¤à "³Îå} ">ãÇ¡¤à ³Jº ">ã³A¡ šèÄà ë=àAá¤[ƒ *Òü¡ú

Úà´•à t¡àR¡>à ë=àA¡šà [ÒÚà[¹} ëºàÎ "³[ƒ >àìA¡à}ƒ[ƒ ëÅàv¡ûö¡Kà ë¤ö@ƒà ëÅàv¡ûå¡>à "¹àA¡šà ëJàìgºƒå ë¤ö> ëÚï¹KÎå ë¤öÄà "=¢ JR¡ìƒàA¡šà R¡³ƒ¤à "[Î[> (Auditory Processing Disorder) ú "Îå´•à >à¹¤à ³ã*Òü "³ƒ[ƒ ³Úà´•à Åã[\Ä[¹¤à ët¡Ñz ³Úà³ "[Î>à ">à¤[Î JR¡ìƒàA¡šà R¡³ƒ¤[>>à ³[ÎKンv¡û¡[ƒ ëÑš[ÎìÚº ët¡Ñz J胳 *Òü>à [ÑšW¡ *[ƒ*ì³[y ƒ¹A¡à¹ *Òü¡ú ³¹³ "[Î>à ³[ÎKã ">à¤à "[Î[ƒ [ÒÚà[¹} &ÒüƒôÎ "³Îå} ÒãƒàA¥¡à ë=àÒü>à A¡àĤà ó¡}¤à R¡³ìƒ¡ú

>à t¡àƒ¤Kã ët¡àÚ>à ë=àA¡šà ³¹³[Å} –

A¡¡ú W¡ÒãKã ³tå¡} ÒüÄà – W¡Òã 70 Kã ³=v¡û¡à íº¤à ³ã*Òü[Å}Kã *Òü>à W¡àƒà 60 ëÒÄà >à t¡àƒ¤à ë=àB¡[À;

J¡ú >àìA¡à}Kã ºàÚ>à – ³Òã ºàR¡¤à, ‰³ ëÒà¤à, >àìA¡à}ƒà "ì³à;-"A¡àÚ óå¡[g>¤à, Memiere's Disease, Olosclerosis, >àìA¡à}Kã Źê¡Kã ºàÚ>à "[Î>[W¡}¤à;

K¡ú >àìA¡à}ƒà "ìÅàA¡-"š> ë=àA¡šà; >àìA¡à} ëÅ}ìƒàA¡šƒà ëÅàA¡[J¤à; ">A¡šƒà "ìÒï¤à ³ìJຠt¡à¤ƒà ‰³ >;yKà >àìA¡à}Kã ³>å} =}¤à Źç¡v¡û¡à ëÅàA¡[J¤à;

Q¡ú ë>àÒü\ &Gìšà\¹ (Noise Exposure/Occupational and Recreation Noise) – >à t¡àƒ¤à ³Úà³[ÎKã ³>å}ƒà t¡TàÚ³å[v¡û¡ ë>àÒü\ &Gìšà\¹>à ÒA¡ì=R¡>>à >;yKà >àìA¡àÚ>>à ë=àA¡Ò>¤à *Òü[¹¡ú >àìA¡à}ƒà ëÅàB¡ƒ¤à ëJàìgºKã "ÚàA¡šà "³Îå} ³t¡³Kã "Åà}¤à íº¡ú J胳 *Òü>à ëJàìgºKã "ÚàA¡šKã 85dB (ÎÒ¹Kã KàØl¡ã Úà´•à [W¡>¤à ³ó¡³) *Òü¤à ³ó¡³ƒà Úà´Ã¤ƒà šè} 8 ƒKã ëÒÄà íº¹¤à; 100dB (ë³[áÄà l¡ü JàÚó¡³ >;yKà ë³[áÄà >è} W¡šJàÚó¡³) *Òü¤à ³ó¡³ƒà šè} 2 ƒKã ëÒÄà íº¹¤[ƒ ë>àÒü\ &Gìšà\¹>à >àìA¡à} ëÅàA¡Ò>¤à ëÒï¹A¡Òü¡ú Úà´•à >A¡šƒà ë>à}î³ >;yKà ë¤à´•[W¡}¤à ëÒï>à ëšàA¡JàÚ¤ƒà JèƒB¡ã "³Îå} ³t¡³ šè´¬Kã *Òü>à t¡à¤Kã Å[v¡û¡ ³àR¡¤à ÚàÒü¡ú 'ìJàÚKã ëÒï[\B¡ã &>¤àÒü¹>ì³”z "[΃à 'ìJàÚ>[ƒ J[gÀ僤à >àìA¡à}ƒ[ƒ ëÅàA¥¡ã}R¡àÒü *Òü¤à ëJàìgº A¡Úà³à íº¡ú J胳 *Òü>à Ú賃à >;yKà A¡à ³>å}ƒà #îÅ-ë>à}³àÒü A¡Äà ëJà}¤à; "R¡à}Kã ÅàÄìšà;A¡ã "ìÒï¤à ³ìJàº; yà[ó¡B¡ã ³ìJàº, ëÒƒìó¡à>Kã ³ìt¡R¡>à #îÅ t¡à¤à "[Î>[W¡}¤[>¡ú ë>àÒü\ &Gìšà\¹>à >àìA¡à}ƒà Úà´•à t¡š¥à t¡š¥à ëÅàA¡ÒÀA¡Òü¡ú "ƒå¤å JåìÅàA¡ "[Î[ƒ šà[³¢ì>”z *Òü "ƒåKà W¡Òã Úà´ÃA¡šKã ëÅàAáA¡šà šè>[ÅÀKà ë>àÒü\ &Gìšà\¹>à ëÅàA¡ÒÀ¤à ³ã*Òü "³ƒ[ƒ t¡à¤Kã Å[v¡û¡ Úà´•à =å>à Ò”‚Ò[À

R¡¡ú ëšàA¡šƒKã >à t¡à¹v¡û¡¤à (Congenital) – [\>Kã "ìÅàÚ¤à íº¤ƒKã >;yKà ³³àƒà >à¤à ºàÚ>à>à ëšà[v¡ûö¡¤à ³W¡àƒà Åì@ƒàA¡šƒKã ë=àA¡Ò[À¡ú J胳 *Òü>à Alport Syndrome, Rubella and Herpes A¡ã ³ÒãA¡ W¡R¡¤à "[Î[>

W¡¡ú "ìt¡àÙà ">à¤Kã W¡à[J¤à ÒãƒàB¡ã ÎàÒüƒ¡-Òüìó¡v¡û¡ *Òü>à >àìA¡à} ëÅàA¡Ò>¤à J胳 *Òü>à ëš>[A¡º¹, &[”z¤àÒü*[t¡G, #[Å} ëšï>¤à W¡à¤à ÒãƒàA¡[Å} (diuretic) "³Îå} ëA¡ì³à-ë=¹àšãKã ÒãƒàA¡[Å}[>¡ú ³[΃à >v¡>à 'ìJàÚKã >å}[t¡Kã šå[Xƒà ë=}>[¹¤à ëA¡[³ìA¡º (Òà¹[Å}, ëšìyà[ºÚ³Kã ëšà;ì=àA¡[Å}, [³[Å) "[Î>[W¡}¤>Îå ë=àA¡Ò[À¡ú

á¡ú ÒA¡W¡à}Kã "ît¡ ºàÚ>à[Å} – [º¤¹, [A¡ƒ>ãKã ºàÚ>à[Å}, mumps, menigitis, HIV/AIDS, ºàÒüAè¡š ë=àA¡šà "³Îå} autoemmune disease. 

Úà´•à t¡àR¡>à ë=àA¡šà >àìA¡à} "³Îå} ë¤ö>Kã t塸³¹>Îå ë=àA¡Ò>¤à ÚàÒü¡ú

"R¡à}[Å}ƒà >à t¡àƒ¤à –

¯àÁ¢¡ ëÒºô= *ìK¢>àÒüì\Î>Kã [¹ìšàt¢¡A¡ã ³tå¡} ÒüÄà šõ[=¤ãƒà "R¡à} [³[ºÚ> 65 ë¹à³[ƒ >à t¡àƒ¤Kã "¯à¤à ³àìÚàA¥¡[¹¡ú W¡à*J;Jø¤à íº¤àA¡[Å}ƒà "R¡à} 1000 ëšàA¡šƒà "׳[ƒ >à t¡àìƒ "ƒåKà Òü[@ƒÚàP¡´¬à W¡à*J;º[Aá¤à íº¤àA¡[Å}ƒ[ƒ "R¡à} 1000 ëšàA¡šƒà 6 >à t¡àƒ>à ëšàA¡Òü¡ú >à t¡àƒ¤>à "R¡à} "³Kã ë¤ö>Kã [ƒ¤ºšì³”zt¡à, ³ì¹àº ë=àA¡šƒà, "³Kà "³Kà šàl¡ü ó¡à*>¤ƒà (¯à¹ã Åà>¤à) "³Îå} ³îÒ-³[Å} t¡´¬ƒà Úà´•à W¡àl¡ü¤à, J«àÒüƒKã ³¹ç¡ *Òü¤à "A¡àÚ¤à *ÒüÒ[À¡ú "R¡à} "³ƒà W¡Òã ë>ï>à (R¡[ÀîR¡ƒà) >à t¡àƒ¤Kã ëšøàì¤Ã³ íº¹¤[ƒ "R¡à}ƒåKã [ƒ¤ºšì³”zt¡à "A¡àÚ¤à šã¤à ëÒ[À¡ú "ƒå³ *Òü>³A¡ ">à¤[Î R¡Äà [=ìƒàA¡[šƒå>à ³t¡³ W¡à>à ºàìÚ}ìÒ﹤[ƒ ³ÒàB¡ã W¡Òã ëºUà[Å}Kà ³àÄ>à [ƒ¤ºš ët¡ï¤à R¡´¶ã¡ú

ºàìÚ} –

"¡ú A¡@ƒ[v¡û¡¤ [ÒÚà[¹} ëºàÎA¡ã[ƒ "Úà´¬>à ÒãƒàA¡ "³Îå} *šì¹Î>Kã ³ìt¡R¡>à ºàìÚ}¤à ÚàÒü¡ú

"à¡ú ëÎìXà[¹>å¸ì¹º [ÒÚà[¹} ëºàÎA¡ã[ƒ >¤¢ ëÅàA¡šà *Òü¤>à ÒãƒàA¡ "³Îå} *šì¹ÎÄà ó¡K;Ò>¤à R¡³ìƒ "ƒå¤å [ÒÚà[¹} &ÒüƒA¡ã ³ìt¡R¡>à ³ìÒïÅàKã W¡à}³A¡ ëÚÎå ³ÅàKã =¤A¡-Òü>JàR¡ ët¡ï¤à R¡´•¤à t¡àÒ>¤à R¡´¶ã¡ú Úà´•à Åà=ã>à ëÅàAá¤à ³ã*Òüƒà [ÒÚà[¹} &Òüƒ>à A¡àÄ¤à šã¤à R¡³‰¤[ƒ ë>ï>à šåì=àAá[Aá¤à device cochlear implant Åã[\ăå>à t¡àÒ>¤à R¡´¶ã¡ú

A¡[¹P¡´¬à ³t¡³ƒà ÒüJR¡ JR¡ìÒïƒ>à šè} J¹Kã ³>å}ƒà >;yKà šè} 2 >;yKà 3 Kã ³>å}ƒà >à t¡àƒ¤à Úà*¹A¡Òü ³[Τå ΃> [ÒÚà[¹} ëºàÎ ëA¡ïÒü¡ú ³[ÎKã W¡šW¡à¤à ³¹³ JR¡ìƒàA¡šà R¡³Kì@ƒ; W¡àl¡ü¹àA¥¡à W¡àƒà 10 ƒKã 20 ³åv¡û¡³A¡ JR¡ìƒàA¡šà R¡´¶ã¡ú ³[ÎKã ">à¤à "[Î Úà´•à "=å¤à ³t¡³ƒà ÒàÚ¤[ƒ šè} 24 Kã ³>å}ƒà ºàìÚ}¤à ëÒ﹤[ƒ ÒàÄP¡³ t¡¤àKã *Òüì=àA¡šà Úà´•à ¯à}>à íº¡ú o


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.