³R¡à ó¡àì¹– [Î &³

Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ 21– R¡¹à} ÅA¡JR¡ƒ¤à ³ã ">ã>à [¹³Î ë¹àƒA¡ã [>t¡¸àÒü>@ƒƒà íº¤à l¡ü[¹ÅàƒKã "¤àÎ ³à[ºA¡ ëA¡ï¤à >>-³[ošå¹ã "³à ë>à}î³>à A¡àšº´¬à ë=ïìƒàA¡ "ƒåKà ³¹ã íº>>à [W¡}>¤à ³ã ³R¡à ó¡àK;ìº ÒàÚ>à R¡[Î ³[ošå¹ [¤‹à> ή¡à ³ãó¡³ƒà ³[ošå¹Kã W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ &> ¤ãì¹> [Î}Ò>à ëó¡àR¡ìƒàA¡ìJø¡ú

R¡[ÎKã ëÎÎ> "ƒåƒà "¤àÎ ³à[ºA¡ ë=ïìƒàB¡ã ³t¡àR¡ƒà [¹ìšàt¢¡ "³à =´Ãƒå>à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹>à ÒàÚ, R¡¹à} Jè;ºàÒü šàÚ¤à ³ã ">ã>à "¤àÎ ³à[ºA¡šå ë>à}î³>à A¡àšÃ´¬ƒKã Åã\ ëÒà[Ñšt¡àºƒà ºàÚA¡Ä[¹¡ú >>-³[ošå¹ã ³ãW¡³ƒà Jè; =à¤à "[Î ÒA¡[W¡Äà ëºïÒü¡ú ë=ïìƒàA¡ "[ÎKà ³¹ã íº>>à [W¡}>¤à ³ã ³R¡à ó¡àK;캡ú ³ìJàÚKã ³=v¡û¡à &ó¡ "àÒü "๠ëºïJvå¡>à ëA¡Î "[Î =ãK;>¤à ëÒà;>[¹ú "=å¤à ³t¡³ƒà ³¹àº íº¤[Å} ó¡à>¤à ëÒà;>[¹ ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.