ÎàÒüKã ëA¡àW¡ "³à ëA¡àt¢¡>à W¡à\¢ ëóø¡³ ët¡ïìJø

Òü´£¡àº, >줴¬¹ 27– Òü} 2014 Kã ³àW¢¡ =àƒà ÎàÒü, &Î [t¡ [Î, Òü´£¡àºKã &ì=ìº[t¡A¡ ëA¡àW¡ *Òü¤à *yû¡³ W¡àl¡ü¤à [Î}Ò>à ³ÒàB¡ã ³Jàƒà &ì=ìºt¡A¡ã ëy>ã} ët¡ï¤ã >åšã³W¡à ³R¡àƒà "¹à>¤à ë=ï*} W¡x¤ã[J ÒàÚ¤à ëA¡Î "³ƒà [Ñš[Î&º \\ ëšàìGà, Òü´£¡àº ë¯Ñz>à ëA¡àW¡ "[ÎKã ³=v¡û¡à R¡[Î W¡à\¢ ëóø¡³ ët¡ïìJø¡ú

A¡[³[t¡ &ìK>Ñz ¯åì³> ëÎGå&º Ò¹àÎì³”z ÎàÒü, &> Òü "๠[Î>à ¯àA¡;ºA¡šƒKã šå[ºÎ>à ëA¡àW¡ "ƒå¤å Òü} 2014 Kã \å> 29 ƒà ó¡à[J "³Îå} ³ÒàB¡ã ³=v¡û¡à ëA¡Î "³à ë¹[\Ñz๠ët¡ï[J¡ú

"³ì¹à³ƒà, šå[ºÎ>à [®¡[v¡û¡³ *Òü[¹¤ã W¡Òã 18 Kã ³Jàƒà íº[¹¤ã >åšã³W¡à[Å} "ƒåKã \¤à> ëºïìJø¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.