KàØl¡ãKã =àl¡ü  ³³º ºåšà 2 ëÒÄà Ò”‚ì¹

[>l¡ü [ƒÀã, *ìv¡û¡à¤¹ 4– *ìt¡à ó塸&º[Å}Kã &GàÒü\ ƒå¸[t¡ Ò”‚[J¤Kà ëºàÚ>>à ëšìyຠ[ºt¡¹ "³ƒà ºåšà 2.5 "³Îå} [ƒ\º [ºt¡¹ "³ƒà ºåšà 2.25 Ò”‚ìJø¡ú

ÒàÄà ºåšà 70.88 šã¹´¬à "ƒå "ì>ï¤à ³³º "[΃Kã ëÒï[\A¡ [>l¡ü [ƒÀãƒà ëšìyຠ[ºt¡¹ "³ƒà ºåšà 68.38 šã¹K[> "ƒåKà ÒàÄà ºåšà 59.14 *Òü¹´¬à [ƒ\º>à [ºt¡¹ "³ƒà ºåšà 56.89 *Òü¹K[> ÒàÚ>à Òü[@ƒÚà> *Òüº ëA¡à욢àì¹Î>Kã ³tå¡}ÒüÄà ÒàÚ[¹¡ú

ëÒï[J¤à =à "׳ "[΃à =àl¡üKã ³³º W¡àl¡ü>à ëÒ>K;ºA¡šà "[Î t¡à¹A¥¡¤Kã šà@ƒ³ƒà R¡¹à} K¤>¢ì³”z>à ëšìyຠ"³Îå} [ƒ\ºKã &GàÒü\ ƒå¸[t¡ [ºt¡¹ "³ƒà ºåšà 2 Ò”‚[J¤[>¡ú
 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.