šå[ºÎA¡ã & &Î "àÒü "³à ÎìÑš@ƒ ët¡ïìJø

Òü´£¡àº, *ìv¡û¡à¤¹ 4– ëÑzt¡ K¤>¢ì³”z>à ëÅgà-=å³\à ³åx;>¤à W¡R¡[ÅÀA¡šà ëJàR¡=à} "³à *Òü>à &[”z A¡¹šÎ> ëκ [º}J;Jø¤à ³tå¡} R¡[Î ëÅgà-=å³\Kà ³¹ã íº>>à Aå¡´¬ã šå[ºÎA¡ã & &Î "àÒü "³à ÎìÑš@ƒ ët¡ïìJø ÒàÚ>à ëκ "[ÎKã ëW¡ì¹àº "³>à ÒàÚ[¹¡ú

W¡Òã "[ÎKã "KÑz 14ƒà ëκ "[Îƒà ¯àt¡Î&ÙA¡ã Jèxà}ƒà Aå¡´¬ã šå[ºÎ ëÑzÎ@ƒ¡à ëšà[Ñz} t¡à¤à & &Î "àÒü (&[ÎìÑz”z Τ-ÒüXìšv¡û¡¹) &³ ¹àì\ìÎ๠ëA¡ï¤à "³>à t¡àt¡à 407 (&³ &º5'W¡-0355) A¡ã ³šåƒKã ëÅ> JàÚì¹ ÒàÚ>à [¹ìšàt¢¡ ët¡ï¹A¡[J¡ú [¹ìšàt¢¡ "ƒå ëκ "[Î>à [¤Ìå¡šå¹ [ƒ[Ñ|v¡û¡ &Î [šƒà =à "ƒå³B¡ã 18ƒà ëÚ}[ÅĤà =àƒ[J¡ú &Î [ƒ [š * (ë³àÒü¹à}) * ÎåA塳à¹>à =àK;ºA¡[J¤à Òü>E¡à[¹ [¹ìšàt¢¡ "³Kã ³tå¡}ÒüÄà & &Î "àÒü ¹àì\ìÎ๤å =¤v¡û¡Kã ÎìÑš@ƒ ët¡ï[J¤[> ÒàÚ[¹¡ú

 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.