=àl¡ü ³³º Ò”‚ì¹

[>l¡ü [ƒÀã, \å> 15 ([š [t¡ "àÒü)– ëšìyຠ[ºt¡¹ "³ƒà ºåšà 1.12 "³Îå} [ƒ\º [ºt¡¹ "³ƒà ºåšà 1.24 Ò”‚칡ú ÒìÚ}ƒKã ëÒï>à ëšìyຠ"³Îå} [ƒ\ºKã ³³ºƒà Òü”z¹ì>Îì>ºKã =àl¡ü ³³ºKã "ìÒà}¤à ºàA¡šà Jåƒã}Kã "ìÒà}¤à íº¹K[>¡ú

ëÒï[\B¡ã *Òü>[ƒ =àl¡üKã ³³º "[Î =à "³Kã "Òà>¤à "³Îå} 16Ç¡¤à >å[³; Jåƒã}Kã [¹®¡àÒüÎ ët¡ï¤[>¡ú ³[ÎKã "ì¹àÒü¤à *Òü>à ëšìyàºKã ³³º [ºt¡¹ "³ƒà ºåšà 1.12 "³Îå} [ƒ\º [ºt¡¹ "³ƒà ºåšà 1.42 Ò”‚ì¹ ÒàÚ>à Òü[@ƒÚà> *Òüº ëA¡à욢àì¹ÎÄà ºàl¡üì=àA¡[J¡ú

"àÒü * [Î>à ëó¡àR¡ìƒà¹A¡šƒà >å[³; Jåƒã}Kã ëšìyຠ"³Îå} [ƒ\ºKã ³³º [¹®¡àÒüÎ ët¡ï¤Kã =¤A¡ "[Î "Òà>¤à *Òü>à W¡à[@ƒK¹, \à³ìŃšå¹, šåƒåìW¡¹ [ƒ[Ñ|v¡û¡, l¡üƒÚšå¹ "³Îå} [®¡ÎàJšâ¥³ƒà ë³ 1 ƒKã W¡;>¤à ëÒï[J¡ú

³[ÎKã ³*}ƒà "àÒü * [ÎKã ³àÚîA¡ƒKã íº¤àA¡ [Å>¤à =å}>>à >å[³; Jåƒã}Kã ëšìyຠ"³Îå} [ƒ\ºKã ³³º [¹®¡àÒüÎ ët¡ï¤Kã =¤A¡ \å> 16 t¡Kã ëÒï>¤à 뺚[J¡ú >å[³; Jåƒã}Kã ºàl¡üì=à[Aá¤à ³³º "ƒå "ÚåA¡ šè} 6 t¡Kã ³=} >å[³;A¡ã "ÚåA¡ šè} 6 ó¡à*¤à W¡;>K[> ÒàÚ>à "àÒü * [ÎKã ëW¡ì¹àº "³ƒà ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú
 


© 2016 - 2018 Poknapham. All rights reserved.