[¤ö[A¡} [>l¡ü\

šõ[=¤ã ëA¡àÒü>à šàÒü[J¤à "ì³[¹A¡àKã "Òà>¤à &ìÑ|àì>àt¡  ë\à> ëNÃ>  íº[Jì‰

Úå>àÒüìt¡ƒ ëÑztô¡ÎA¡ã ÒàÄKã [Îì>t¡¹ "³Îå} šõ[=¤ã ëA¡àÒü>à šàÒü[J¤à "ì³[¹A¡àKã "Òà>¤à &ìÑ|àì>àt¡ ë\à> ëNÃ> *[Ò*ƒà íº[Jì‰, ³ÒàA¡ W¡Òã 95 Ç¡ìJø¡ú

t¡ì³}ìºà}ƒà *ì¹g ëó¡[Ñz줺 šàR¡ì=àA¡ìJø

ÒüA¡ì>à[³A¡ ë¤ÃàìA¡ƒ [=}>¤à ÒàÚ ëA¡àt¢¡>à "³åB¡Îå JR¡Ò>ìJø¡

ë>Îì>º ÒàÚ쯃à W¡x[¹¤à ÒüA¡ì>à[³A¡ ë¤ÃàìA¡ƒ "[Î ëºàÒü[ÅÒÀå "³[ƒ ÒüA¡ì>à[³A¡ ë¤ÃàìA¡ƒ ..........

[ƒ[\ìt¡ºKã Jèxà}ƒà ëšìyàº íº¤à "³Îå} ÒüXåì¹XA¡ã ëÅ>ó¡³ =ã¤ƒà ³³º t¡àKìƒï[¹

ë¤S¡ì>àt¡ Åã[\Ĥà Ò”‚ÒĤKã šà@ƒ³ƒà [ƒ[\ìt¡ºKã Jèxà}ƒà A¡àƒ¢ Åã[\ăå>à...........

³[ošå¹Kã ët¡S¡¹ "³à "àÎೃà í³ W¡àA¡ìJø

ë>Îì>º ÒàÚì¯-37 (Òü´£¡àº-[\[¹¤à³) ƒà Òü´£¡àº t¡´•à ë=à¹B¡ƒ¤à ³[ošå¹Kã ëšìyຠët¡S¡¹ "³à R¡[Î "ÚèA¡ "àÎೃà...........

ë³àì¹ º´¬Kã KàØl¡ã[Å}Îå šå[ÅÀìAá

=à "[ÎKã 6 A¡ã "Òã}ƒKã Òü´£¡àº-ë³àì¹ º´¬ãKã ët¡}ì> šå[ºÎ ëÑzÎ> ³³àR¡ƒà............

³ã*Òü 47 ët¡à}[J¤à šà[A¡Ñzà>Kã ëšÃ> A¡àÚìJø 

šà[A¡Ñzà>Kã "줌àv¡à¤àƒ t¡àl¡ü>ƒà R¡[Î ëšàš [ÎU¹ *Òü¹´¬ƒKã ÒüÎÃà[³A¡ [šøW¡¹ ................

Òüìº[v¡ûö¡[Î[t¡Kã ¯àA¢¡ W¡à\¢, ³àÑz¹ ë¹àº[Å}  ëJàR¡\} W¡R¡[Å>ìJø

³[ošå¹ ëÑzt¡ š¯à¹ [ƒ[Ñ|¤å¸Î> A¡´š>ã [º[³ìt¡ƒ ºà[v¡ûö¡îR¡ ³³àR¡ƒà Òüìº[v¡ûö¡[Î[t¡ [ƒšàt¢¡ì³”z .............

¤¹àA¡ ë=à} ºà>¤ƒà "[=}¤à =³ìJø

¤¹àA¡ tå¡ì¹º ³=v¡û¡à Åà¤à [ó¡t¡ 360 Åà}¤à ÎìÑšX> [¤ø\ (ë=à}) Kã ó¡ã¤³ ëÅàA¡[W¡ÀA¡š>à................

[®¡ [ƒ &ó¡ "×´•à ³ìJàÚ  ºàìÀ ÒàÚ\ì¹

&³ [\ &쮡>布à íº¤à Úå [¤ "àÒü ë¤S¡t¡à šàl¡ü "³à ëºï¤à W¡R¡ºå¤à Òü´£¡àº [óø¡ ëšøÎA¡ã [¹ìšàt¢¡¹ [¤ ¹àìA¡Åt¡à ó衹A¡[J¤à............

t¡à[³º >àƒåKã 5 ¹A¡ W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ *Òü¹´Ã¤ã \Úàº[ºt¡à íº[Jì‰

t¡à[³º >àƒåƒà W¡Òã 30 ëÒÄà ëšà[º[t¡G ët¡ïƒå>à t¡à³¢ ³R¡à¹A¡ W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ *Òü¹´¬ã \Úàº[ºt¡à [>}ì=ïA¡à¤à..........

[ƒì³à[>t¡àÒüì\Î>Kã ¯àA¡; ³ãó¡³ ó¡³ìJø

[ƒ[Ñ|v¡û¡ A¡}ìKøÎ A¡[³[t¡ W¡àì@ƒºKã ³Jàƒà ët¡}ì> ë¤ÃàA¡ A¡}ìKøÎ A¡[³[t¡>à Åã@ƒå>à ºåšà 500, ºåšà 1000 W¡;šã......................

& [t¡ &³ ¤å= =åKàÚ¤Kã ³ã*Òü ">ã ó¡àìJø

[š ƒ[¤Ãl¡ü [ƒ *[ó¡Î ëJàÚàì=à}ƒà &Î [¤ "àÒü (ëÑzt¡ ë¤S¡ *¤ Òü[@ƒÚà) Kã & [t¡ &³ ¤å= =åKàڹ硤à............

ë³à칃à "ÚåÅ ëÒà[Ñšt¡àº Åà>¤à l¡ü칚 l¡üÚå} t¡³ìJø

óø¡ã "àÒü ëA¡Ú๠ëA¡´š šàR¡ì=àB¡[>

΃à>@ƒ¤å ë¤ö®¡[¹ &¯àƒ¢KンA¡ JÀìAá

"ì>ï¤à ºåšà 50, ºåšà 20 W¡;šã šåì=àAáK[>

‘ºàÚ¹¤[Å}Kã [ÑHþ³ 180 ëÒÄà šàÚJ;캒

ƒåA¡à>[Å}Kã ëÑzàA¡ ëÚ}[Å>Kìƒï[¹

ëÒì¹àÒü> "³Îå} ƒ[¤Ãl¡ü ¯àÒü P¡[º ó¡àì¹

³[ošå¹Kã ëºàv¡û¡àA¡ šà; A¡Ä¤à ëÒà;>¤ƒà "ìW¡ï¤à ë=ïƒà} ëºïK[>– >\³à ëÒštå¡Àà

_______________________________________________________

A¡àl¡ü”z¹ ë¤ÃàìA¡ƒ ëÅïK;šà ó¡à¤ƒKã #¹à} ë=àA¡ìJø

Ç¡³àR¡ ºãºà [>}=³ Aå¡îÕ¡ [ƒìδ¬¹ 17 t¡Kã ëÒï¹K[>

_______________________________________________________

ëšàA¥¡ó¡³Kã 냤W¡@ƒø "³Îå} Òüì¤à³W¡à ëÑzt¡ \ì>¢[ºÑz &¯àƒ¢ ó¡}ìº

Our Contact Info

 

Tel.No: +91-385-2459175

Fax No: +91-385-2442981

Emailsnews@poknapham.in

poknaphamdaily@rediffmail.com

poknaphamdaily@yahoo.co.in


© 2016 Poknapham. All rights reserved.